Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa osprzętu sieciowego

Przedmiot:

Dostawa osprzętu sieciowego

Data zamieszczenia: 2022-09-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Głogowska 131/133
60-244 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 839 6221, 61 839 6222, fax.61 839 6009
zamowienia_publiczne@mpk.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: tel. 61 839 6221, 61
Termin składania ofert: 2022-10-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa osprzętu sieciowego, którego nazwę, oznaczenie,
szacunkową ilość określono w Załączniku nr 2 do WP (Formularz cenowy) oraz warunki
dostawy w Załączniku nr 3 (Wzór umowy) do niniejszych Warunków Przetargu (WP).
2. Oferowany do przetargu osprzęt sieciowy musi spełniać poniższe wymagania:
1) być fabrycznie nowy oraz spełniać wymogi zawarte w Formularzu cenowym,
2) każdy wyrób z Grupy I i III musi spełniać wymogi normy PN-K-92001 ,,Osprzęt sieci
trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej - Wymagania i badania" i normy PN-K-91002
,,Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Ogólne wymagania i metody badań",
3) na wyrobach z Grupy I tj. na izolatorach i wyrobach stanowiących izolację oraz na
wyrobach służących do mechanicznego łączenia elementów sieci trakcyjnej (odlewy,
elementy spawane) należy umieścić trwałą informację (cechowanie) w formie odcisku
lub wypuklenia zawierającą:
a) znak wytwórcy,
b) oznaczenie towaru (wyróżnik, oznaczenie np. symbol katalogowy),
c) data produkcji (wskazany miesiąc, kwartał, a przynajmniej rok);
4) Dopuszcza się wykonanie daty produkcji wyrobu w postaci skróconego symbolu (np.
litery), gdzie oznaczenie symbolu daty znajdować się będzie w karcie katalogowej
danego wyrobu.
5) Wyroby spawane i odlewnicze z Grupy II należy wykonać wg rysunków,
stanowiących załącznik nr 4 do WP, ocynkować i pomalować farbą nawierzchniową
szarą. Obejmy z pozycji nr 8, 11-14 muszą wytrzymywać naciąg 20 kN.

Dokument nr: AL.0141.101.2022

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 03.10.2022 o godz. 12:15 w siedzibie
Zamawiającego.

Składanie ofert:
XII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 03.10.2022 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Dział Zamówień Publicznych - pokój nr 150, Ul. Głogowska
131/133, 60-244 Poznań.

Wymagania:
Zamawiający działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
(tj. Dz. U. 2021 poz. 424) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy.
XI. WADIUM
1. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości:
1) Dla grupy I - 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy i 00/100 złotych),
2) Dla grupy II - 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta i 00/100 złotych),
3) Dla grupy III - 2 480,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt i 00/100
złotych),
4) Dla grupy IV - 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt i 00/100 złotych).
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w jednej z poniższych form:
 w pieniądzu - (w walucie złoty polski),
 w gwarancjach bankowych,
 w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek:
MPK Poznań Sp. z o. o. Santander Bank Polska S.A. oddział Poznań
11109027340000000101027429 z dopiskiem ,,WADIUM - DOSTAWA OSPRZĘTU
SIECIOWEGO - AL.0141.101.2022".
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy
przed upływem terminu do składania ofert (rozdz. XII ust.1 WP) nastąpi uznanie
rachunku Zamawiającego. Wykonawca załącza dowód wniesienia wadium do oferty.
5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie, niż w pieniądzu, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć w miejscu i przed upływem terminu określonego w rozdz. XII
WP ust. 1 oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego - wnosząc go w
oddzielnej, trwale zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,WADIUM - OFERTA NA
DOSTAWĘ OSPRZĘTU SIECIOWEGO - AL.0141.101.2022" lub w przypadku
wnoszenia dokumentu gwarancji w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany
jest przesłać oryginał dokumentu podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji poręczenia na adres:
zamowienia_publiczne@mpk.poznan.pl wpisując w tytule ,,WADIUM - OFERTA
NA DOSTAWĘ OSPRZĘTU SIECIOWEGO" - AL.0141.101.2022.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać
następujące elementy:
1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
2) nazwę Zamawiającego,
3) nazwę Gwaranta,
4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy
Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach
określonych w ofercie,
Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź
posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie
wniósł wadium.
7. Wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany
ofertą.
8. Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium na rzecz Zamawiającego określone są w § 29
Regulaminu (...).
2. Oferty, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania ofert, będą traktowane jako
OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE.
3. Oferty złożone po terminie, a oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację
Wykonawcy, będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
5. Uczestnicy postępowania otrzymają od Zamawiającego drogą e-mailową informację
z otwarcia ofert zawierającą zestawienie złożonych ofert i ceny ofertowe.
6. Wykonawcy, którzy nie złożyli ofert, mogą wystąpić do Zamawiającego o podanie
informacji z otwarcia ofert. Zamawiające przekaże informacje drogą e-mailową.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.