Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4223z ostatnich 7 dni
19123z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie kompletnych prowadnic kabla 1500 przenośnika zgrzebłowego PSJZR-850 z materiału...

Przedmiot:

Wykonanie kompletnych prowadnic kabla 1500 przenośnika zgrzebłowego PSJZR-850 z materiału własnego

Data zamieszczenia: 2022-09-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o
Węglowa 4
44-268 Jastrzębie - Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 43 88 000
dszewczyk@jzr.pl
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1432884,f66aa3bc947be9196d911e0b8b4682c9.html
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie - Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 43 88 000
Termin składania ofert: 2022-09-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie kompletnych prowadnic kabla 1500 przenośnika zgrzebłowego PSJZR-850 z materiału własnego w ilości 75 szt.

ZAPYTANIE OFERTOWE (Z12/441718)
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
NR POSTĘPOWANIA 531/TPR/2022
I. Zakres przedmiotu zamówienia i termin wykonania:
Wykonanie kompletnych prowadnic kabla 1500 przenośnika zgrzebłowego PSJZR-850 z materiału własnego w ilości 75 szt.

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. prowadnica kabla kompletna 1 szt. pk_1
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie kompletnych prowadnic kabla 1500 przenośnika zgrzebłowego PSJZR-850 z materiału własnego w ilości 75 szt."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe pytania do oferty

Dokument nr: Z12/441718, 531/TPR/2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1432884,f66aa3bc947be9196d911e0b8b4682c9.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
23- 09- 2022 08: 30
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
29- 09- 2022 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
27- 09- 2022 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1432884,f66aa3bc947be9196d911e0b8b4682c9.html

Wymagania:
Oczekiwany termin realizacji: do 28.10.2022 r.
II. Wymagania, jakie muszą spełniać Wykonawcy:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Wymagania Techniczne.
III. Oferta powinna zawierać:
a) cenę netto w zł za szt.,
b) deklarowana ilość wykonania,
c) termin płatności: preferowany przelew 60 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu,
d) termin realizacji: oczekiwany do 28.10.2022 r.,
e) sposób transportu: preferowany na koszt i ryzyko WYKONAWCY,
f) termin obowiązywania gwarancji - oczekiwany termin gwarancji minimum 12 miesięcy licząc od daty odbioru technicznego potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego. WYKONAWCA zobowiązany jest przystąpić do naprawy gwarancyjnej w ciągu 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO, potwierdzonego pisemnie (e-mail) o zaistniałych wadach i usunąć wadę w terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM, lecz nie później niż 10 dni, liczonych od telefonicznego zgłoszenia, potwierdzonego pisemnie (e-mail),
g) termin ważności oferty 60 dni od daty zakończenia składania ofert,
h) skan oryginału aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
i) zaświadczenie o niezaleganiu w US i ZUS lub KRUS,
j) wypełnione i podpisane oświadczenie (załącznik nr 2),
k) warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 5 000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na konto PKO BP 34 1020 2472 0000 6902 0145 6672 z dopiskiem: ,,Wykonanie kompletnych prowadnic kabla 1500 przenośnika zgrzebłowego PSJZR-850 z materiału własnego w ilości 75 szt. Nr postępowania: 531/TPR/2022".
- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
- Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu będzie ono uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy, w terminie podanym w Wymaganiach Ofertowych. Potwierdzenie dokonania przelewu bankowego należy dołączyć do oferty.
- Wadium w formie innej niż przelew bankowy może zostać złożone:
a) w postaci papierowej - poprzez złożenie oryginału dokumentu w kasie Biura Zarządu JZR Sp. z o.o. ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój (I piętro, Kancelaria). Do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentu.
b) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawce gwarancji lub poręczenia, poprzez wysłanie przez Platformę Logintrade (dokument należy załączyć do oferty).
- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: czeku potwierdzonym przez bank, pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, zaliczeniu zobowiązań JZR Sp. z o.o. wobec Oferenta.
- Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres ważności oferty.
- Na wniosek zainteresowanego zalicza się na poczet wadium bieżące wymagalne na dzień otwarcia ofert należności firmy Oferenta, które posiada ona w JZR Sp. z o.o., co najmniej w wysokości wadium. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zgodzie na zablokowanie na czas trwania postępowania, odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasadności i wysokości.
- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona.
- Oferentowi, którego oferta została wybrana w postępowaniu jako najkorzystniejsza, zwraca się wadium nie później niż do 7 dni od daty podpisania umowy. Pozostałym Oferentom wadium zwraca się nie później niż 7 dni po zakończeniu postępowania tj. po zatwierdzeniu protokołu przez Zarząd JZR Sp. z o.o.
- Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu procedury.
- Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium gdy:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w postępowaniu,
b) nie wniesie, w określonym przez Zamawiającego terminie, żądanego od niego, a przewidzianego w procedurze, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wszystkie dokumenty mają być składane przez Oferenta w formie elektronicznej (stanowiące załącznik do oferty): skan oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
l) W przypadku dokumentów składanych w języku obcym, dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski, przy czym dokument stanowiący tłumaczenie na język polski dokumentu sporządzonego w języku obcym musi zostać podpisany przez osobę podpisującą ofertę (osoby podpisujące).
IV. Pozostałe warunki składania ofert:
1. Dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
4. Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:
- ofertę elektroniczną,
- aukcję elektroniczną.
- zawartą umowę.
5. Postępowanie przetargowe jest poufne.
6. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje Oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
7. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.
8. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwilą otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.
9. Z tytułu odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.
11. W przypadku otrzymania zamówienia, wymagane będzie dostarczenie świadectwa jakości wraz z dostawą.
12. Dodatkowych informacji udziela: Dział TPR Marcin Olszewski - tel. 32 438 81 52, tel. kom. +48 505 435 505, e-mail: tpr@jzr.pl
13. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- odwołania aukcji lub zmiany jej warunków,
- powtórzenie aukcji,
- uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go w całości lub części bez podania przyczyn.
14. Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. informują, że w Grupie Kapitałowej JSW obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej oraz Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW, których treść została udostępniona na stronie internetowej www.jzr.pl i nie będą podejmowały współpracy z Oferentem nie respektującym założeń w nich zawartych.
15. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo przekazywania informacji przedstawionych
w ofercie i pozyskanych na etapie jej weryfikacji uprawnionym doradcom w szczególności prawnym i podatkowym, a także podmiotom działającym w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
16. Kryterium oceny ofert: 100 % - Cena netto
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Oferenta, który zaoferuje najniższą cenę realizacji zadania, przy zachowaniu takiej samej jakości przedmiotu zamówienia.

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Damian Szewczyk
tel:
e-mail: dszewczyk@jzr.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.