Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa stali

Przedmiot:

Dostawa stali

Data zamieszczenia: 2022-09-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPLAST SP. Z O.O
Lotników 13
38-400 Krosno
powiat: Krosno
663 744 917, 697580743
ekielar@splast.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/127741
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Nr telefonu: 663 744 917, 6975807
Termin składania ofert: 2022-10-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA stali w celu przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych w ramach projektu ,,Opracowanie nowej technologii produkcji detali z materiałów polimerowych o zasadniczo ulepszonych właściwościach mechanicznych oraz wizualnych" do SPLAST sp. z o.o.ul. Lotników 13, 38-400 Krosno.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0760/18 - Opracowanie nowej technologii produkcji detali z materiałów polimerowych o zasadniczo ulepszonych właściwościach mechanicznych oraz wizualnych.

Część 1
DOSTAWA STALI

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stali w celu przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych w ramach projektu ,,Opracowanie nowej technologii produkcji detali z materiałów polimerowych o zasadniczo ulepszonych właściwościach mechanicznych oraz wizualnych.
-Stal w gatunku 1.2343 ESR -445x445x400 mm (tolerancja wymiarów: + 10mm) - 2 SZTUKI
-Stal w gatunku 1.2343 ESR -445x445x800 mm (tolerancja wymiarów: + 10mm) - 3 SZTUKI
Okres gwarancji
-

CPV: 14622000-7

Dokument nr: 2022-4561-127741, 16/SPLAST/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-10-05

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Krosno
Gmina
Krosno
Miejscowość
Krosno
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-10-12
Koniec realizacji
2022-11-11
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
DOSTAWA stali w celu przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych w ramach projektu ,,Opracowanie nowej technologii produkcji detali z materiałów polimerowych o zasadniczo ulepszonych właściwościach mechanicznych oraz wizualnych.
Specyfikacja techniczna:
Stal w gatunku 1.2343 ESR -445x445x400 mm (tolerancja wymiarów: + 10mm)-2 SZTUKI
Stal w gatunku 1.2343 ESR -445x445x800 mm (tolerancja wymiarów: + 10mm)-3 SZTUKI

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Umowa może zostać zmieniona za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności (aneks do Umowy) w następujących przypadkach:
-w przypadkach wskazanych w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020";
-w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług;
-zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływająca na przedmiot i sposób realizacji Umowy;
-gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy;
-w przypadku gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będą zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku:
--możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy;
--konieczności zmiany miejsc dostaw oraz świadczeń w ramach gwarancji jakości w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, według wzoru załączonego do ZiS (Załącznik nr 2).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wymagane dokumenty:
-Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
-Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2).
-Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, w przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika (osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-23
Data ostatniej zmiany
2022-09-23 15:10:31

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty przyznawane za kryterium ,,cena" będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cn /Co) x 100
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cn - najniższa cena netto spośród ważnych ofert,
Co - cena netto podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Zatem maks. liczba pkt to 100

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Edyta Kielar
tel.: 663 744 917
e-mail: ekielar@splast.com.pl
Henryk Majcherczyk
tel.: 697580743
e-mail: hmajcherczyk@splast.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.