Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu technicznego w branży sanitarnej budynków

Przedmiot:

Przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu technicznego w branży sanitarnej budynków

Data zamieszczenia: 2022-09-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Starzyńskiego 1
99-400 Łowicz
powiat: łowicki
Telefon - 46 837 65 10, 535 887 298, 535 887 273
sekretariat@lsm.lowicz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łowicz
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon - 46 837 65
Termin składania ofert: 2022-10-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu technicznego w branży sanitarnej budynków będących z zarządzie Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 złotych.
2. Przedmiot zamówienia -
,,Wykonanie (przeprowadzenie) pięcioletniego przeglądu sanitarnego stanu technicznego budynków mieszkalnych i użytkowych będących w administracji i zarządzaniu ŁSM w Łowiczu w 2022 roku zgodnie z art.62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 155 z póż. zm).
3. Zakres zamówienia - budynki mieszkalne 124 budynki i użytkowe 7 budynków

Otwarcie ofert: 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
1.Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego - Łowicz, Ul. Starzyńskiego 1
2. Data otwarcia 05.10.2022 r.
3. Godzina otwarcia - 11:15
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu - 05.10.2022 r. o godz. 11:15

Składanie ofert:
1. Sposób składania - w siedzibie Zamawiającego
2. Siedziba Zamawiającego: Łowicz, Ul. Starzyńskiego 1 - sekretariat
3. TERMIN SKŁADANIA ofert - 05.10.2022 r. do godz. 11:00
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Pięcioletni przegląd stanu technicznego budynków w 2022 r. w branży sanitarnej , w sekretariacie Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowe Ul. Starzyńskiego 1, do dnia - 05.10.2022 r., godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia do: 19.12. 2022 r.
2. Miejsce realizacji - miasto Łowicz,

Wymagania:
5. Warunki uczestnictwa;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia lub dysponują osobami zdolnymi do wykonania, albo będą dysponować osobami posiadającymi następujące uprawnienia: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności sanitarnej. Osoby/a/ należą do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego: Izby Inżynierów Budownictwa.
- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w: ustawie z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 155), rozporządzeniach wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy.
- złożą w wymaganym terminie pisemną ofertę.
8. Atrybuty przetargu:
1. Wartość zamówienia - mniejsza od 130 000,00 złotych
3. Kryterium: najkorzystniejsza cena 100 %
UWAGA: otwarcie ofert nastąpi bez obecności oferentów.
Oferta winna zawierać:
- imię i nazwisko oferenta lub nazwę i siedzibę firmy jeżeli oferentem jest osoba prawna,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę netto i z podatkiem VAT jako cenę ryczałtową obejmującą wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do realizowania usługi. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające wprost, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania usługi.
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania robót będących przedmiotem przetargu tj. uprawnienia budowlane i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyniku zamówienia będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. W umowie zawarte będą wszystkie zobowiązania wynikające z przedłożonej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
6. Pracownicy upoważnieni do kontaktów:
- Grzegorz Kucharski 535 887 298
- Łukasz Kowalik 535 887 273
Godziny udzielania informacji dotyczącego przetargu : 08.00 - 13.00

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.