Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont klatek schodowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont klatek schodowych

Data zamieszczenia: 2022-09-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: "ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
ul. Józefa Bema 70
01-225 Warszawa
powiat: Warszawa
224958190
jsmolinski@zgnwola.waw.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7b9e6ffe-a134-450d-83fd-e88286411861
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 2 000,00 zł
Nr telefonu: 224958190
Termin składania ofert: 2022-10-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Górczewska 123 - Remont klatek schodowych w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Górczewska 123 - remont klatek schodowych w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących integralną część SWZ.
Prace objęte przedmiotem zamówienia obejmują roboty ogólnobudowlane, które należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją projektową, stanowiącymi załączniki do SWZ.
Wspólny Słownik Zamówień - Kod CPV 45000000-7
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ust.1 ustawy Pzp.
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj. w szczególności osoby wykonujące prace ogólnobudowlane.
2. Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określają projektowane postanowienia umowy będące integralną częścią SWZ.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2022/BZP 00367244, ZP.26.99.2022.JS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.zgnwola.waw.pl/zamowienia-publiczne/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu oraz poczty elektronicznej
https://miniportal.uzp.gov.pl/https://epuap.gov.pl/wps/portal
jsmolinski@zgnwola.waw.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wymóg użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-14 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://epuap.gov.pl/wps/portal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-10

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.99.2022.JS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 179994,39 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Górczewska 123 - remont klatek schodowych w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących integralną część SWZ.

Prace objęte przedmiotem zamówienia obejmują roboty ogólnobudowlane, które należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją projektową, stanowiącymi załączniki do SWZ.

Wspólny Słownik Zamówień - Kod CPV 45000000-7

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ust.1 ustawy Pzp.
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj. w szczególności osoby wykonujące prace ogólnobudowlane.

2. Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określają projektowane postanowienia umowy będące integralną częścią SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-10
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca wykaże, że:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie, budowie lub przebudowie budynku mieszkalnego lub użytkowego, o łącznej wartości brutto min. 90 000,00 złotych.

b) dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi oraz legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, tj.:

? co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
2 000,00 złotych
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, stanowią integralną część SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w pkt 1.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.