Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty rozbiórkowe budynków

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Roboty rozbiórkowe budynków

Data zamieszczenia: 2022-09-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH "ADM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
zamowieniapubliczne@adm.com.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz/proceedings
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-10-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty rozbiórkowe budynków zlokalizowanych na terenie nieruchomości zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych (Roboty) obejmujących rozbiórkę dwóch budynków niemieszkalnych oznaczonych numerami identyfikacyjnymi nr 6;2 i 6;3, znajdujących się na terenie nieruchomości gminnej przy Ul. Pod Skarpą 94 w Bydgoszczy (działka nr 6, obręb 387) oraz roboty uzupełniające w szczególności: wykonanie utwardzenia terenu po rozbiórce, prace porządkowe itp. - zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym, decyzją pozwolenia na rozbiórkę (etap 1 realizacji zamówienia)
Przedmiot zamówienia obejmuje również realizację obowiązku zapewnienia własnym kosztem Wykonawcy wykonania przez osobę uprawnioną (geodetę) dokumentacji zawierającej wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych po wykonanych robotach rozbiórkowych oraz zgłoszenia tejże dokumentacji organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, celem przyjęcia do państwowego zasobu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (etap 2 realizacji zamówienia). Ilekroć postanowienia niniejszej SWZ odnoszą się do wykonania/zakończenia Robót należy przez to rozumień odpowiednio także realizację powyższego obowiązku.

Wykonanie robót budowlanych (Roboty) obejmujących rozbiórkę zabudowy gospodarczej znajdującej się na terenie nieruchomości gminnej przy Ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy (działka nr 60/6, obręb 79) oraz roboty uzupełniające w szczególności: wykonanie utwardzenia terenu po rozbiórce, prace porządkowe itp. - zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym, decyzją pozwolenia na rozbiórkę (etap 1 realizacji zamówienia)
Przedmiot zamówienia obejmuje również realizację obowiązku zapewnienia własnym kosztem Wykonawcy wykonania przez osobę uprawnioną (geodetę) dokumentacji zawierającej wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych po wykonanych robotach rozbiórkowych oraz zgłoszenia tejże dokumentacji organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, celem przyjęcia do państwowego zasobu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (etap 2 realizacji zamówienia). Ilekroć postanowienia niniejszej SWZ odnoszą się do wykonania/zakończenia Robót należy przez to rozumień odpowiednio także realizację powyższego obowiązku.

Wykonanie robót budowlanych (Roboty) obejmujących rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się na terenie nieruchomości gminnej przy Ul. Ugory 18 w Bydgoszczy (działka nr 205, obręb 99) oraz roboty uzupełniające w szczególności: wykonanie utwardzenia terenu po rozbiórce, prace porządkowe itp. - zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym, decyzją pozwolenia na rozbiórkę (etap 1 realizacji zamówienia)
Przedmiot zamówienia obejmuje również realizację obowiązku zapewnienia własnym kosztem Wykonawcy wykonania przez osobę uprawnioną (geodetę) dokumentacji zawierającej wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych po wykonanych robotach rozbiórkowych oraz zgłoszenia tejże dokumentacji organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, celem przyjęcia do państwowego zasobu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (etap 2 realizacji zamówienia). Ilekroć postanowienia niniejszej SWZ odnoszą się do wykonania/zakończenia Robót należy przez to rozumień odpowiednio także realizację powyższego obowiązku.

Wykonanie robót budowlanych (Roboty) obejmujących rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się na terenie nieruchomości gminnej przy Ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy (działka nr 47, obręb 94) oraz roboty uzupełniające w szczególności: wykonanie utwardzenia terenu po rozbiórce, prace porządkowe itp. - zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym, decyzją pozwolenia na rozbiórkę (etap 1 realizacji zamówienia)
Przedmiot zamówienia obejmuje również realizację obowiązku zapewnienia własnym kosztem Wykonawcy wykonania przez osobę uprawnioną (geodetę) dokumentacji zawierającej wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych po wykonanych robotach rozbiórkowych oraz zgłoszenia tejże dokumentacji organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, celem przyjęcia do państwowego zasobu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (etap 2 realizacji zamówienia). Ilekroć postanowienia niniejszej SWZ odnoszą się do wykonania/zakończenia Robót należy przez to rozumień odpowiednio także realizację powyższego obowiązku.

Wykonanie robót budowlanych (Roboty) obejmujących rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się na terenie nieruchomości gminnej przy Ul. Czarnieckiego 7 w Bydgoszczy (działka nr 98, obręb 76) oraz roboty uzupełniające w szczególności: wykonanie utwardzenia terenu po rozbiórce, prace porządkowe itp. - zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym, decyzją pozwolenia na rozbiórkę (etap 1 realizacji zamówienia).
Przedmiot zamówienia obejmuje również realizację obowiązku zapewnienia własnym kosztem Wykonawcy wykonania przez osobę uprawnioną (geodetę) dokumentacji zawierającej wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych po wykonanych robotach rozbiórkowych oraz zgłoszenia tejże dokumentacji organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, celem przyjęcia do państwowego zasobu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (etap 2 realizacji zamówienia). Ilekroć postanowienia niniejszej SWZ odnoszą się do wykonania/zakończenia Robót należy przez to rozumień odpowiednio także realizację powyższego obowiązku.

CPV: 45000000-7, 45110000-1, 45100000-8, 45111300-1, 45111220-6, 71000000-8, 71250000-5, 45453000-7, 45443000-4, 45410000-4

Dokument nr: 2022/BZP 00367476, 66/PA/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, przekazywanie informacji,
oświadczeń oraz dokumentów, w tym podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych (jeżeli były wymagane), odbywa się w
języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020r. poz.344 z późniejszymi zmianami), za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego
pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz.
2. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz informacji musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020r. poz.2452).
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które dotyczą każdego z nich. Poprzez oryginał należy rozumie dokument podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za
zgodność z oryginałem następujące w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w
konkretnym postępowaniu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SWZ, w szczególności zawartymi w Rozdziale XIV i
Rozdziale XVIII.
5. Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".
Komunikacja poprzez formularz ,,Wyślij wiadomość" umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego
katalogu (załączników).6. Za datę przekazania (wpływu) oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie
przycisku ,,Złóż ofertę" i wyświetleniu komunikaty, że oferta została złożona.
7. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji przyjmuje się datę
ich przesłania za pośrednictwem platformy, poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego", po których pojawi
się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi data oraz dokładny czas generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej, Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: zamowieniapubliczne@adm.com.pl, z tym zastrzeżeniem, że
Ofertę (w szczególności Formularz Oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
10. Dalsze informacje dotyczące obowiązku informatycznego zamieszczone są w rozdziale XIII i XIV SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w
rozdziale II SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w
rozdziale II SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-14 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.