Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa urządzeń grzewczych

Przedmiot:

Dostawa urządzeń grzewczych

Data zamieszczenia: 2022-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o
ul. Armii Krajowej 5
96-300 Żyrardów
powiat: żyrardowski
Tel. 46 858 10 00 Fax. 46 858 10 01
pgm@pgm.zyrardow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żyrardów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 46 858 10 00 Fa
Termin składania ofert: 2022-10-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakres zamówienia obejmuje dostawę 50 szt. miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe z otwartą komorą spalania.
DOSTAWA realizowana będzie jednorazowo w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz zasady rozliczenia przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz projekt umowy - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na minimum 24 miesiące.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.10.2022 o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów.

Składanie ofert:
Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy Ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów i złożyć bezpośrednio w sekretariacie - pokój nr 7, tel. 46 858 10 00. UWAGA! Ofert nie należy wrzucać do skrzynki nadawczej!
TERMIN SKŁADANIA ofert: upływa w dniu 10.10.2022 o godz. 1000
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy
Adres dostawy: Ul. Kilińskiego 37,96-300 Żyrardów.

Wymagania:
Do formularza oferty Wykonawca musi dołączyć poniższe dokumenty:
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 33 - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
3) deklarację spełnienia wymogów EKOPROJEKTU na zaproponowany typ pieca;
4) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika, według zasad określonych w pkt. 17,
5) w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawcę nie będącego podatnikiem podatku VAT- należy złożyć oświadczenie, że Wykonawca nie jest podatnikiem podatku VAT.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów oraz do wyjaśnienia ich treści.
7. W przypadku nieuzupełnienia/niedołączenia dokumentów, a także niewyjaśnienia ich treści Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
9. W prowadzonym postępowaniu wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, przekazywane będą pisemnie w formie papierowej lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienia i informacje w formie papierowej lub w formie poczty elektronicznej.
10. Adres Zamawiającego do kontaktu drogą elektroniczną: pgm@pgm.zyrardow.pl
11. Oferta powinna być sporządzona wg formularza OFERTY, stanowiącego zał. nr 1 do Zapytania.
12. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 5, z zastrzeżeniem pkt. 8.
13. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
14. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
15. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w zapytaniu.
17. Oferta winna być napisana w języku polskim, na komputerze lub ręcznie czytelnym pismem.
18. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
19. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być przedstawione w formie oryginału lub potwierdzone notarialnie i dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
20. W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty dołączył kopie jakiegoś dokumentu powyższa kopia winna być potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem" przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wraz z imienną pieczątką umożliwiającą identyfikację podpisu.
21. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę wraz z pieczątką imienną osoby sporządzającej parafkę.
22. Rekomenduje się, aby oferta wraz z wszystkimi załącznikami była spięta w sposób trwały uniemożliwiający dekompletację zawartości oferty.
23. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje zapytanie na piśmie na adres Zamawiającego lub adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
24. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie.
25. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.
26. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., 96-300 Żyrardów ul. Armii Krajowej 5
oraz oznaczyć:
Oferta na: ,,Dostawę urządzeń grzewczych" - nie otwierać przed 10.10.2022 r godz 1000
. Opis sposobu obliczania ceny:
1) Cena oferty będzie stanowić szacunkową wartość umowną za cary zakres objęty zamówieniem.
2) Cenę oferty brutto w polskich złotych należy skalkulować z uwzględnieniem podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku zmian obowiązujących obecnie stawek VAT dopuszcza się możliwość zmiany stawek według obowiązujących przepisów.
3) Cena jednostkowa musi uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4) Cenę oferty brutto w polskich złotych należy skalkulować na formularzu ofertowym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w oparciu o opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Cena jednostkowa przyjmowana do kalkulacji nie uwzględnia podatku VAT.
5) W formularzu ofertowym należy podać cenę w polskich złotych, w postaci cyfrowej i słownej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie jej wyliczania. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do I grosza.
6) Zaoferowane ceny jednostkowe są cenami obowiązującymi przez okres trwania umowy.
7) Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty, koszty transportu winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za zrealizowane zamówienie była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń.
8) Rozliczanie robót odbywać się będzie w PLN.
32. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena oferty C - stanowi 100% wagi.

Uwagi:
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert,
2) jej treść nie odpowiada treści zapytania,
3) zawiera omyłki rachunkowe lub błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,
4) złoży ją Wykonawca wykluczony na podstawie pkt. 33 Zapytania ofertowego.
36 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
37 Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
38 Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.ngm.zyrardow.pl.
39 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru.
40 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.