Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac remontowych ogrodzenia, schodów, balustrady, krawężników, murów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych ogrodzenia, schodów, balustrady, krawężników, murów

Data zamieszczenia: 2022-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
powiat: Biała Podlaska
833416865
zamowienia@bialapodlaska.pl
https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/pn/bialapodlaska/demand/notice/public/73577/details
Województwo: lubelskie
Miasto: Biała Podlaska
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 833416865
Termin składania ofert: 2022-10-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac remontowych ogrodzenia, schodów, balustrady, krawężników, murów przy bramie koszarskiej i przy piwnicy w ogrodzie włoskim na terenie Zespołu Zamkowo Parkowego w Białej Podlaskiej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych ogrodzenia, schodów, balustrady, krawężników oraz innych elementów z piaskowca, murów przy bramie koszarskiej i przy piwnicy w ogrodzie włoskim na terenie Zespołu Zamkowo Parkowego w Białej Podlaskiej".
2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ:
a) program prac remontowych wraz z decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
b) przedmiar robót;
4. Przetargiem objęte są następujące roboty:
a) remont murów ceglanych przy bramie koszarskiej z otoczakami,
b) remont murów (pozostałości) piwnicy przy bramie koszarskiej, murów piwnicy w ogrodzie włoskim i do niej przylegających, nadmurowanie - sklepienia przy ,,lodowni",
c) remont i uzupełnianie piaskowców: krawężników okalających alejki i kwatery roślinne, schody wejście na dziedziniec, schody do oficyn, elementy przy ogrodzeniu wraz z balustradą, ,,szyszki", fontanna i płytki przy fontannie,
d) remont ogrodzenia wraz z przęsłami metalowymi, malowaniem tynków i przęseł metalowych, bramy i dwóch furtek,
e) wymiana drzwi wejściowych wraz ze sklepieniem do piwnicy przy ogrodzie włoskim wraz z pozostałymi widocznymi murami. Remont (uporządkowanie) wewnątrz pomieszczenia wraz z wykuciem otworu w ścianie.
5. Teren jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr BP A/134. Remontowane obiekty posiadają wartości zabytkowe i architektoniczne oraz stanowią element Zespołu Zamkowo Parkowego Radziwiłłów.
6. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 36 miesięcy*, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
? Uwaga: Zaoferowany okres rękojmi za wady nie może być krótszy od zaoferowanego okresu gwarancji. Wykonawca może zaproponować jeden poniższych okresów gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane tj.: 36 m-cy albo 48 m-cy albo 60 m-cy. Minimalny okres gwarancji i rękojmi to 36 m-cy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 m-cy.
? Zamawiający informuje, że okres gwarancji na wykonane roboty budowlane jest również przedmiotem oceny ofert w kryterium ,,Gwarancja" - G", określonym w rozdziale XVIII SWZ, zgodnie z opisanymi tam zasadami.

CPV: 45112711-2

Dokument nr: 2022/BZP 00370635, ZP.271.1.58.2022.JW2

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), za pośrednictwem Platformy zakupowej https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@bialapodlaska.pl; joanna.wolska@bialapodlaska.pl. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy zakupowej. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adresy email wskazane w zdaniu 1.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Linux, Mac Os x 10.4, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0);
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą: Urząd Miasta Biała Podlaska Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel. 83 341 61 00, adres e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl.
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Biała Podlaska, Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska jest możliwy pod adresem email: iod@bialapodlaska.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Podstawą prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z przepisami prawa krajowego:
? ustawa z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ,,p.z.p."
? ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres przeprowadzenia postępowania, a następnie zostaną zarchiwizowane na okres 5 lat.
8. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji danych, określonych w wytycznych dotyczących danego projektu.
9. Posiada Pani/Pan prawo:
? dostępu do danych, na mocy art. 15 RODO,
? prawo do sprostowania danych, na mocy art. 16 RODO,
? żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, na mocy
art. 18 RODO.
10. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,
o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
12. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;.
13. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencją niepodania danych może być odrzucenie oferty;
14. W oparciu o przetwarzane dane administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/pn/bialapodlaska/demand/notice/public/73577/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-14 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-29

Wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100);
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.58.2022.JW2
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych ogrodzenia, schodów, balustrady, krawężników oraz innych elementów z piaskowca, murów przy bramie koszarskiej i przy piwnicy w ogrodzie włoskim na terenie Zespołu Zamkowo Parkowego w Białej Podlaskiej".
2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ:
a) program prac remontowych wraz z decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
b) przedmiar robót;
4. Przetargiem objęte są następujące roboty:
a) remont murów ceglanych przy bramie koszarskiej z otoczakami,
b) remont murów (pozostałości) piwnicy przy bramie koszarskiej, murów piwnicy w ogrodzie włoskim i do niej przylegających, nadmurowanie - sklepienia przy ,,lodowni",
c) remont i uzupełnianie piaskowców: krawężników okalających alejki i kwatery roślinne, schody wejście na dziedziniec, schody do oficyn, elementy przy ogrodzeniu wraz z balustradą, ,,szyszki", fontanna i płytki przy fontannie,
d) remont ogrodzenia wraz z przęsłami metalowymi, malowaniem tynków i przęseł metalowych, bramy i dwóch furtek,
e) wymiana drzwi wejściowych wraz ze sklepieniem do piwnicy przy ogrodzie włoskim wraz z pozostałymi widocznymi murami. Remont (uporządkowanie) wewnątrz pomieszczenia wraz z wykuciem otworu w ścianie.
5. Teren jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr BP A/134. Remontowane obiekty posiadają wartości zabytkowe i architektoniczne oraz stanowią element Zespołu Zamkowo Parkowego Radziwiłłów.
6. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 36 miesięcy*, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
? Uwaga: Zaoferowany okres rękojmi za wady nie może być krótszy od zaoferowanego okresu gwarancji. Wykonawca może zaproponować jeden poniższych okresów gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane tj.: 36 m-cy albo 48 m-cy albo 60 m-cy. Minimalny okres gwarancji i rękojmi to 36 m-cy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 m-cy.
? Zamawiający informuje, że okres gwarancji na wykonane roboty budowlane jest również przedmiotem oceny ofert w kryterium ,,Gwarancja" - G", określonym w rozdziale XVIII SWZ, zgodnie z opisanymi tam zasadami.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) ,,Cena ofertowa brutto" - C
2) ,,Gwarancja" - G
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
- Cena ofertowa brutto, waga 60%, punkty 60, sposób oceny: Cena najtańszej oferty / Cena badanej
oferty x 60pkt;
- Gwarancja, waga 40%, punkty 40, sposób oceny: za udzielenie gwarancji na okres dłuższy niż minimalny wymagany, Wykonawca
otrzyma następującą ilość punktów:
36 miesięcy - 0 pkt, 48 miesięcy - 20 pkt, 60 miesięcy - 40 pkt.
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + G - gdzie: L -całkowita liczba punktów, C - punkty uzyskane w kryterium ,,Cena ofertowa
brutto", G - punkty uzyskane w kryterium ,,Gwarancja"
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria
wyboru.
7. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych lub remontowych prowadzonych w budynku lub obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, , tj. będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi i które spełniają następujące wymagania:
Funkcja Ilość osób (co najmniej) Wymagania
kierownik budowy 1 o który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w obiektach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840) .
? Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 poz. 1646 z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wymogów Załącznika nr 7 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Do wykorzystania wzór wykazu robót budowlanych (druk), stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykorzystania wzór wykazu robót budowlanych (druk), stanowiący Załącznik nr 11 do SWZ;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach),
2) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną z zastosowaniem cen jednostkowych (przygotowany zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ),
3) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ,
4) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 7 SWZ (jeżeli dotyczy),
5) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 4 SWZ - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy).
6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100);
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
2) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 5 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
3) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IX ust. 8 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w Rozdziale IX ust. 8 pkt 1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku,
- w Rozdziale IX ust. 8 pkt 2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy w zakresie uregulowanym w ustawie Pzp w art. 454 i art. 455.
2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy, w zakresie:
1) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku:
a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
2) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ
na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) zawieszenia robót przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów § 12 ust. 4 umowy,
c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
e) gdy wystąpią niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
f) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
g) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
i) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) ,,Cena ofertowa brutto" - C
2) ,,Gwarancja" - G
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
- Cena ofertowa brutto, waga 60%, punkty 60, sposób oceny: Cena najtańszej oferty / Cena badanej
oferty x 60pkt;
- Gwarancja, waga 40%, punkty 40, sposób oceny: za udzielenie gwarancji na okres dłuższy niż minimalny wymagany, Wykonawca
otrzyma następującą ilość punktów:
36 miesięcy - 0 pkt, 48 miesięcy - 20 pkt, 60 miesięcy - 40 pkt.
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + G - gdzie: L -całkowita liczba punktów, C - punkty uzyskane w kryterium ,,Cena ofertowa
brutto", G - punkty uzyskane w kryterium ,,Gwarancja"
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria
wyboru.
7. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-11-12

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.