Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z pompą ciepła

Przedmiot:

Dostawa i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z pompą ciepła

Data zamieszczenia: 2022-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: AdMoto Rafał Zawisz
Al. W. Roździeńskiego 188b
40-203 Katowice
powiat: Katowice
+48 604-580-907, 535-959-040, 601 208 155
biuro@filtracjaoleju.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/128461
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 604-580-907, 535
Termin składania ofert: 2022-10-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (CO) wraz z pompą ciepła.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0054/18 - ,,Specjalistyczne Centrum B+R na potrzeby innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywnej separacji i filtracji dla różnych zastosowań przemysłowych"

Część 1
DOSTAWA i wykonanie instalacji CO wraz z pompą ciepła

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Zapytanie ofertowe i specyfikacja (dalej ZiS) dotyczące wyłonienia Wykonawcy instalacji centralnego ogrzewania (CO) wraz z pompą ciepła w nowopowstającym Centrum Badawczo-Rozwojowym tworzonym w ramach projektu w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw pod tytułem ,,Specjalistyczne Centrum B+R na potrzeby innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywnej separacji i filtracji dla różnych zastosowań przemysłowych".1)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (CO) wraz z pompą ciepła. dla budynku zlokalizowanego w 41-106 Siemianowice Śląskie, Ul. Srokowiecka 5. Przedmiot zamówienia opisano w SIZ, dokumentacji projektowej dotyczącej zamierzenia budowlanego pn. ,,Remont i adaptacja budynku biurowego na Centrum Badawczo - Rozwojowe" w Siemianowicach Śląskich przy Ul. Srokowieckiej 5, na działce nr 1197/73.
2. Elementy prac stanowiące opis przedmiotu zamówienia obejmują wykonanie Instalacji centralnego ogrzewania (CO) wraz z pompą ciepła, w szczególności:
a. opracowanie dokumentacji projektowej (kotłownia, pompa ciepła + ogrzewanie podłogowe na każdej kondygnacji).
b. przebicie otworów i wykucie bruzd dla przewodów instalacyjnych.
c. wykonanie przepustów i przejść PPOŻ.
d. dostawa i montaż pompy ciepła powietrze - woda o mocy Q=34 kW.
e. dostawa i montaż instalacji centralnego ogrzewania.
f. dostawa i montaż ogrzewania podłogowego wraz z izolacją poziomą, odpowiednio:
? przyziemie: izolacja przeciwwilgociowa z folii izolacyjnej polietylenowej o gr min. 0,50 mm; styropian podłogowy EPS 100, gr. 100 mm, lambda min. ?- 0,036 [W/mK]; folia aluminiowa,
? parter - izolacja przeciwwilgociowa z folii izolacyjnej polietylenowej o gr min. 0,50 mm; styropian podłogowy EPS 100, gr. 50 mm, lambda min. ?- 0,036 [W/mK]; folia aluminiowa,
? piętro - izolacja przeciwwilgociowa z folii izolacyjnej polietylenowej o gr min. 0,50 mm; styropian podłogowy EPS 100, gr. 50 mm, lambda min. ?- 0,036 [W/mK]; folia aluminiowa,
g. dostawa i montaż automatyki, armatury, szafek rozdzielczych, rozdzielaczy z zaworami termostatycznymi oraz przepływomierzami,
h. płukanie instalacji.
i. próba szczelności instalacji.
3. Odstępstwa od dokumentacji projektowej
Istotne odstępstwa i zmiany rozwiązań technicznych / zakresów prac względem dokumentacji projektowej:
Celem poprawy wydajności cieplnej układu z pompą ciepła dokonuje się zmiany rozwiązania przyjętego w dokumentacji projektowej dla centralnego ogrzewania poprzez zamianę ogrzewania grzejnikami płytowymi na ogrzewanie poziome, tj. ogrzewania podłogowe na wszystkich trzech kondygnacjach budynku,
4. Dokumentację zamówienia stanowią:
a) Zapytanie ofertowe,
b) Specyfikacja techniczna,
c) Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zostanie udostępniona każdemu zainteresowanemu Wykonawcy po kontakcie Wykonawcy z Zamawiającym, za pośrednictwem wiadomości e-mail, z zastrzeżeniem poufności treści projektu. Projekt zostanie przekazany Wykonawcy wyłącznie do jego wiadomości w celu umożliwienia Wykonawcy złożenia oferty w postępowaniu. Wykonawca przed otrzymaniem Projektu zostanie poproszony o podpisanie zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Wykonawca kontaktując się z Zamawiającym może od razu przesłać do Zamawiającego skan podpisanego zobowiązania do zachowania w poufności tych informacji. Zobowiązanie do zachowania w poufności tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy. Treść zobowiązania do zachowania w poufności tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego określa Załącznik do niniejszego zapytania.
5. Krótka charakterystyka budynku.
Przeznaczenie obiektu - Budynek składający się z 3 kondygnacji (podpiwniczenie, parter, piętro) o łącznej powierzchni użytkowej 444,90 m2. Konstrukcja nośna tradycyjna, murowana,
fundamenty żelbetowe, ściany nośne murowane z cegły pełnej, ściany działowe z cegłu dziurawki, cegły pełnej, betonu komórkowego, stropy gęstożebrowe, dach jednospadowy z płyty żelbetowej pokrytej styropianem spadkowym i membraną hydroizolacyjną.
Budynek w trakcie kapitalnego remontu ze względu na zły stan techniczny i konieczność dostosowania infrastruktury budowlanej na potrzeby użytkowe Centrum B+R.
Podstawowe dane obiektu:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 190,00 m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 444,90 m2
KUBATURA 1 464,90m3
WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,71 m
KĄT NACHYLENIA DACHU 2°
DŁUGOŚĆ x SZEROKOŚĆ BUDYNKU 20,22x9,55 m
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa, w tym:
? projekt Wykonawczy branży architektoniczno - budowlanej (część opisowa), rysunki od nr W-00 do nr W-13,
? projekt budowlany branży sanitarnej nr BU/08/2021(część opisowa), rysunki od nr IS-01 do nr IS-13,
? projekt budowlany branży elektrycznej (część opisowa), rysunki od nr E-1 do nr E-13,
? projekt zagospodarowania terenu (część opisowa), rysunki od nr Z002 do nr Z006.
2) Poglądowa dokumentacja techniczno-rozruchowa (DTR) Dygestorium model 1800.
Okres gwarancji
36 miesięcy

CPV: 42511110-5, 45000000-7, 45331100-7

Dokument nr: 2022-17404-128461, 13/2022/2.1

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-10-14

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Siemianowice Śląskie
Gmina
Siemianowice Śląskie
Miejscowość
Siemianowice Śląskie
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-10-17
Koniec realizacji
2023-03-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
DOSTAWA i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (CO) wraz z pompą ciepła. dla budynku zlokalizowanego w 41-106 Siemianowice Śląskie, Ul. Srokowiecka 5.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, w okresie 3 ostatnich lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego wartość prac należy ustalić na podstawie zakresu zamówienia uzupełniającego oraz czynników cenotwórczych zawartych w ofercie Wykonawcy.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących okoliczności:
a) uzasadnionych zmian w zakresie przedmiotu, sposobu i terminu realizacji umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron umowy,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy,
e) w przypadkach wskazanych w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020";
f) w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług;
g) zmiana regulacji lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływająca na przedmiot i sposób realizacji Umowy;
h) gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy;
i) w przypadku gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczna będzie zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku:
? możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy;
? zmiany podwykonawcy (jeżeli po zmianie będą spełnione warunki udziału w postępowaniu)
? w przypadku otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, obniżenia lub braku finansowania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy o dofinansowanie projektu albo też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany i mających wpływ na przedmiot niniejszej Umowy.
j) Podstawą zmiany postanowień umowy jest pisemny wniosek Wykonawcy lub protokół konieczności, dokumentujące zaistnienie okoliczności skutkujących zmianą postanowień Umowy.
k) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, w okresie 3 ostatnich lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego wartość prac należy ustalić na podstawie zakresu zamówienia uzupełniającego oraz czynników cenotwórczych zawartych w ofercie Wykonawcy.
l) W przypadku konieczności wykonania innych dodatkowych robot przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych Umową, SIZ, ofertą Wykonawcy o ile stały się konieczne i niezbędne do wykonania oraz ukończenia robot objętych Umową, nie będąc jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy, w szczególności ze względu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, okoliczności zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu, zmiany warunków gruntowych lub środowiskowych, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, których niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu lub prawidłowemu wykonaniu i ukończeniu robot podstawowych, kolizję z innym uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, Warunkami gruntowymi lub terenowymi, okoliczności uniemożliwiające wykonanie robot sposób opisany w Umowie, wynikające z konieczności zmiany dokumentacji projektowej, zmiany przepisów prawa, decyzji, postanowień, zezwoleń, zgłoszeń lub inne okoliczności nie będące jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy; w takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robot, pozwalający na wykonanie i ukończenie robot, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności
m) W razie stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych niniejszą umową, w szczególności nie ujętych w dokumentacji przetargowej (SIZ, ogłoszenie, wyjaśnienia i zmiany treści SIZ, dokumentacji), ofercie Wykonawcy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany:
? niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego,
? przedłożyć obmiar robót potwierdzony przez Koordynatora Zamawiającego,
? przedłożyć kosztorys robót dodatkowych sporządzony w oparciu o zatwierdzony obmiar robót na bazie średnich cen rynkowych dla województwa śląskiego.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot dodatkowych w ramach aneksu do Umowy zlecanych w okresie realizacji umowy podstawowej, ustalone zostanie w drodze negocjacji Stron w oparciu o zweryfikowany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy.
W przypadku braku porozumienia Stron co do wysokości wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych opisanych w ust.6, Zamawiający zleci wykonanie w/w zakresu podmiotowi trzeciemu a Wykonawca w takim przypadku nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych/odszkodowanych z tytułu przerwania robot na danym froncie oraz wprowadzenia na teren budowy nowego Wykonawcy Powyższe nie będzie ograniczało również praw Zamawiającego wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot Umowy.
n) Wszelkie zmiany Umowy wymagające sporządzenia aneksu, dokonywane są przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia, dlatego też:
a. musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 80 tys. zł
b. musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 200 000,00 PLN. (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 1 do Formularza ofertowego
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też:
a. musi dysponować osobami oraz sprzętem zdolnymi do wykonania zamówienia,
b. musi dysponować osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót branżowych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.) i aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do Formularza ofertowego oraz dokumenty złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też:
a. musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał co najmniej jedną robotę w zakresie oferowanych przez Wykonawcę poszczególnych instalacji CO (o wartości nie mniejszej niż) 80 tys. zł
Celem spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do Formularza ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, a z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
a. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z poniższymi załącznikami:
? dodatkowe oświadczenia dotyczące Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do formularza ofertowego,
? wykaz wykonanych robót branżowych stanowiący załącznik nr 2 do formularza ofertowego,
? kalkulacja własna ceny ofertowej (obowiązkowo),
Obliczenie ceny ryczałtowej oferty dla całości zamówienia wyliczonej w oparciu o własną kalkulację (przykładowo kosztorys uproszczony). W kalkulacji własnej Wykonawca wskaże producenta i model podstawowych urządzeń. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszego ZiS, jej załączników, dokumentacji projektowej.
? Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt IV ppkt 4 (o ile dotyczy),
b. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-29
Data ostatniej zmiany
2022-09-29 14:21:08

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena netto za całość zamówienia - 95%
C = (Cnaj : Co) x 95
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj - najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
gwarancja i rękojmia na prace budowlano-instalacyjne - 5%
G = ((Go-36)/36) x 5
gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję i rękojmię na roboty w miesiącach,
Go - gwarancja i rękojmia podana w miesiącach przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,
max 72 miesiące

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Rafał Zawisz
tel.: +48 604-580-907
e-mail: biuro@filtracjaoleju.pl
Sylwia Kolczyk-Cembrzyńska
tel.: 535-959-040
e-mail: biuro@filtracjaoleju.pl
Sławomir Czarnota
tel.: 601 208 155
e-mail: inwestycje@filtracjaoleju.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.