Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4256z ostatnich 7 dni
18279z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont wewnętrzny lokalu

Przedmiot:

Remont wewnętrzny lokalu

Data zamieszczenia: 2022-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn
powiat: kwidzyński
tel. +48 556436244
zim@zim-kwidzyn.pl
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/ba2f9a77-f693-468c-bd2e-406443a9b7be/pliki
Województwo: pomorskie
Miasto: Kwidzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 556436244
Termin składania ofert: 2022-10-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont wewnętrzny lokalu przy Ul. Wiślanej 10/8.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią przedmiary robót (załącznik nr 3, załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
3. Zaleca się wizję lokalną budynku w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, przed złożeniem oferty.

Dokument nr: ZP.18.2022

Specyfikacja:
17. Wykonawca, za pośrednictwem platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: www.sidaspzp.pl.

Składanie ofert:
16. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt i złożona na platformie do dnia 06 października 2022r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do 15.12.2022r.

Wymagania:
5. Wykonawca musi załączyć do oferty:
1) aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia,
2) kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 3, załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegała odrzuceniu i w przyjętych do zapytania ofertowego kryteriach oceny ofert, uzyska łącznie najwyższą ilość punktów.
7. Kryteriami oceny ofert w niniejszym zapytaniu ofertowym są:
Cena brutto: znaczenie - 100%
8. Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego wzoru:
?=((???????)?10 ????100%)
gdzie:
K - współczynnik oceny oferty (liczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
Cmin - najniższa cena spośród ocenianych ofert (łącznie z podatkiem VAT, w PLN),
Cof - cena ocenianej oferty (łącznie z podatkiem VAT, w PLN).
9. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych zwanej dalej ,,Platformą" pod adresem: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/zaklad-do-spraw-infrastruktury-miejskiej.
10. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zim@zim-kwidzyn.pl (nie dotyczy składania ofert).
11. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
12. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej.
13. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.
14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
15. Oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby (osobę) i zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
2) kosztorysy ofertowe (na podstawie załącznika nr 3 i załącznika nr 4);
3) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane w ust. 5 zapytania ofertowego.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
19. W przypadku dokonania wyboru, wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ,,RODO"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu do spraw Infrastruktury Miejskiej, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie do spraw Infrastruktury Miejskiej w Kwidzynie jest Pan Grzegorz Szefler adres e-mail: zim@zim-kwidzyn.pl tel. 55 643 62 44;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: Remont wewnętrzny lokalu przy ul. Wiślanej 10/8. ZP.18.2022 oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zakładzie do spraw Infrastruktury Miejskiej jako jednostce sektora finansów publicznych;
4) źródłem pochodzenia danych, o których mowa w pkt 3, są informacje pozyskane od Wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 oraz informacje pozyskane z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a w szerszym okresie czasowym - przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia ( w tym także przez okres niezbędny dla celowego dochodzenia roszczeń);
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) wnioskodawcy zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176);
b) organy publiczne, urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną wobec Zakładu do spraw Infrastruktury Miejskiej. Dane osobowe będą przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.