Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4256z ostatnich 7 dni
18279z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja i rozbudowa hydrantów wewnętrznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja i rozbudowa hydrantów wewnętrznych

Data zamieszczenia: 2022-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: ARCHIWUM PAŃSTWOWE W GDAŃSKU
ul. Wałowa 5
80-858 Gdańsk
powiat: Gdańsk
apgda@gdansk.ap.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/67f4a87c-c123-4c7f-81f4-9338740d2d48
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-10-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja i rozbudowa hydrantów wewnętrznych w budynku magazynu archiwum w Gdyni
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest robota budowlana polegająca na modernizacji i rozbudowie instalacji hydrantowej wewnętrznej na cele przeciwpożarowe w istniejącym budynku Archiwum Państwowego odział w Gdyni Ul. Handlowa 11.
Zakres prac obejmuję w szczególności:
- rozdzielenie instalacji ppoż zasilającej hydranty wewnętrzne od instalacji wodociągowej bytowej,
- zainstalowanie zaworu pierwszeństwa na instalacji bytowej,
- poprowadzenie nowej trasy instalacji ppoż wykonanej z rur stalowych z zaślepieniem odejść do istniejących hydrantów.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45330000-9-, 45450000-6

Dokument nr: 2022/BZP 00370934, 3/2/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) do upływu terminu składania/otwarcia ofert Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pośrednictwem miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- miniPortal konieczny jest do złożenia zaszyfrowanej oferty,
- istnieje możliwość, zgodnie z wyborem Wykonawcy, komunikacji z Zamawiającym za pomocą ,,Formularza do komunikacji" dostępnego na miniPortalu,
Ważne! Złożenie oferty nie jest elementem komunikacji, o której mowa w pkt. 5 poniżej i odbywa się zawsze przez dedykowany do tego formularz ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku".
2) po upływie terminu składania/otwarcia ofert Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej - apgda@gdansk.ap.gov.pll
- poczta elektroniczna rekomendowana jest Wykonawcom do przesyłania pytań, składania dokumentów na wezwanie Zamawiającego, przesyłania wyjaśnień/uzupełnień, pism w innych sprawach.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Jednocześnie Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej - apgda@gdansk.ap.gov.pl (rekomendowany przez Zamawiającego),
- dedykowanego formularza ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP (możliwy zgodnie z wyborem Wykonawcy),
- udostępnionego przez miniPortal: ,,Formularz do komunikacji" (możliwy zgodnie z wyborem Wykonawcy).
- adres skrzynki Archiwum Państwowego w Gdańsku: /i1p2j2n3a6/SkrytkaESP
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania 3/2/2022.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisany w dokumentach zamówienia
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opisany w dokumentach zamówienia

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-17 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest robota budowlana polegająca na modernizacji i rozbudowie instalacji hydrantowej wewnętrznej na cele przeciwpożarowe w istniejącym budynku Archiwum Państwowego odział w Gdyni ul. Handlowa 11.
Zakres prac obejmuję w szczególności:
- rozdzielenie instalacji ppoż zasilającej hydranty wewnętrzne od instalacji wodociągowej bytowej,
- zainstalowanie zaworu pierwszeństwa na instalacji bytowej,
- poprowadzenie nowej trasy instalacji ppoż wykonanej z rur stalowych z zaślepieniem odejść do istniejących hydrantów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości (maksymalnie O DODATKOWE 36 miesięcy)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty:
co najmniej 1 robotę związane z wykonaniem budowy, przebudowy lub modernizacji instalacji wod-kan. o wartości min. 100 000 zł brutto.
2) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia:
kierownikiem robót sanitarnych - posiadającym uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci wodociągowych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wstępne - oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
1. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do oferty
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wg wzoru - załącznik nr 4a lub 4 b do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w powyższym wykazie ma przedstawić tylko te roboty budowlane, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru - załącznik nr 5 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3.1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3.4. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w uwadze znajdującej się pod punktem 1.1.2 ppkt 1, Rozdziału 4 SWZ - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. ZAMAWIAJĄCY, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, które mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji zamówienia,
2) wynagrodzenia,
3) warunków płatności,
4) zmiany numeru rachunku bankowego WYKONAWCY.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą nastąpić w następujących sytuacjach:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia ,,siły wyższej" tj. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, atak terrorystyczny, obostrzenia związane z pandemią, pod warunkiem, że WYKONAWCA powiadomi na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło,
2) zmiana wynagrodzenia i warunków płatności może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na dzień wystawienia faktury w stosunku do stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy
3) zmiana numeru rachunku bankowego WYKONAWCY na inny znajdujący się na tzw. białej liście podatników VAT.
3. Oprócz przypadków określonych w ust. 2 zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od WYKONAWCY, w szczególności:
1) wystąpienia robót dodatkowych (przedłużenie terminu możliwe będzie wyłącznie o czas niezbędny do realizacji tych robót),
2) w innych przypadkach, których nie można było przewidzieć, a leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez WYKONAWCĘ opóźnienie, w szczególności:
- wstrzymanie robót przez ZAMAWIAJĄCEGO,
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót, prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez WYKONAWCĘ opóźnienia.
4) opóźnienia w realizacji montażu regałów magazynowych
4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt. 2 i 3 termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. WYKONAWCA nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych postojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy.
5. Zmiany do Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.
6. Zmiany niniejszej Umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 3 Umowy oraz zmiany rachunku bankowego WYKONAWCY określonego w § 5 ust. 5 Umowy, dla których wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej Strony.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości (maksymalnie O DODATKOWE 36 miesięcy)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-11-15

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.