Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4256z ostatnich 7 dni
18279z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego 24 kW i...

Przedmiot:

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego 24 kW i przepięciem istniejącej instalacji co. w budynku gospodarczym

Data zamieszczenia: 2022-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BOGATYNIA
ul. Ignacego Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
tel. (075) 7725372, tel. 075-77 32 028, tel.: 75 77 25 364
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (075) 7725372,
Termin składania ofert: 2022-10-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Bogatynia
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego 24 kW i przepięciem istniejącej instalacji co. w budynku gospodarczym - kotłowni olejowej obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka przy ulicy Rolniczej 25.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla kotłowni olejowej będącej w trakcie modernizacji zlokalizowanej w budynku gospodarczym na dz. nr 308 AM2 Ul. Rolnicza 25 w Sieniawce.
Zakres prac do wykonania obejmuje wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym - kotłowni wraz z montażem kotła gazowego 24 kW i przepięciem istniejącej instalacji co. w budynku kotłowni ogrzewającej pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenie magazynu oleju wraz z zapewnieniem w istniejącej instalacji co. możliwości uzupełnienia zładu poprzez wykonanie dodatkowej instalacji uzupełniającej zład dla ww. pomieszczeń.
Szczegółowo zakres prac do wykonania opisano w dokumentacji projektowej pn.: ,,Wewnętrzna instalacja gazowa" opracowana przez jednostkę projektową ,,Techniczna Obsługa Budownictwa" Franciszek Baszak z siedzibą w Olszynie Ul. Piękna 1.
Poza pracami opisanymi w załączonej dokumentacji projektowej należy również wykonać przepięcie istniejącej instalacji co. do projektowanego kotła gazowego. W celu prawidłowego ustalenia zakresu i wartości prac koniecznych do wykonania Zamawiający zaleca, przed złożeniem oferty, dokonania wizji lokalnej w budynku gospodarczym pełniącym funkcję kotłowni obsługującej budynki komunalne w Sieniawce przy Ul. Rolniczej 25 - wizja przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i zarządcy tj. MZGK po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym - tel. 075 77 25 364.
Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej a także zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
1.2. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach w niej określonych. W tym celu przekazuje projekt umowy stanowiący integralną część zaproszenia do składania ofert.
1.3. Warunek dotyczący przedmiotu zamówienia:
Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie zaoferowanych cen z Wykonawcami, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego, w przypadku gdy ceny podane przez Wykonawców przekraczają wartość środków przeznaczonych na realizację zamówienia.
1.5. Zamawiający informuje, że na terenie gminy Bogatynia funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych;

Dokument nr: 1.271.78.2022.PW

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni przy uł. Daszyńskiego 1, w Kancelarii Urzędu - pokój nr 5. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 07.10.2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3. Warunki, jakie musi spełnić Wykonawca.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą że spełniają warunek dotyczący: 3.1. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że:
3.1.1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -- w tym okresie) wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną (zakończoną, wykonaną w ramach jednej umowy) obejmującą swoim zakresem budowę instalacji, przyłącza lub sieci gazowej o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto.
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
3.1.2. Skierują do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych. Uwaga.
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wskazana w ppkt 3.1.2. osoba musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 5 zaproszenia do składania ofert.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie wraz z załącznikami oraz złożonych innych oświadczeniach i dokumentach, złożonych przez Wykonawcę wg formuły spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunki.
4. Opis sposobu obliczenia ceny
4.1. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym całkowite ryczałtowe wynagrodzenie brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w rozbiciu na wynagrodzenie ryczałtowe brutto (łącznie z podatkiem VAT), wysokość podatku VAT i ryczałtowe wynagrodzenie netto.
4.2. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto, wynagrodzenie netto oraz wysokość podatku VAT należy podać w zapisie liczbowym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
4.3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
4.4. Cenę całkowitą należy ustalić jako cenę ryczałtową.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art. 632 określa ten rodzaj wynagrodzenia następująco:
,,Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów tych prac"
4.5. Wykonawca w całkowitym wynagrodzeniu ryczałtowym brutto zobowiązany jest przewidzieć, wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym między innymi koszty związane z nadzorem służb technicznych, zabezpieczeniem terenu (placu budowy) w dzień i w nocy, wykorzystaną energią elektryczną, zużyciem wody, przygotowaniem zaplecza budowy, zagospodarowaniem tj. utylizacją lub odzyskiem wytworzonych odpadów (w tym złomu, gruzu betonowego) oraz ich transportem i przekazaniem do najbliższej instancji przetwarzającej odpady w celu ich odzysku lub utylizacji.
4.6. Zamawiający dopuszcza zmianę całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy w sytuacji, gdy nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku cena przedmiotu umowy zostanie odpowiednio zmieniona (bez zmiany wartości netto).
Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert i jest materiałem pomocniczym w celu ułatwienia Wykonawcy dokonania wyliczenia ceny ofertowej.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru.
Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
Do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) należy załączyć:
5.1. Wykaz robót budowlanych wraz z dowodami, zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem przedmiotu, wartości wykonanych robót, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej zaproszenia do składania ofert.
5.2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zadania załącznik nr 3 do niniejszej zaproszenia do składania ofert.
5.3. Uprawnienia budowlane osoby wykazanej w załączniku nr 3.
5.4. Wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osoby wykazanej w załączniku nr 3, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym wg treści:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) Nazwa Zamawiającego Gmina Bogatynia
Oferta na budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego 24 kW w budynku gospodarczym - kotłowni olejowej obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka przy ulicy Rolniczej 25.
6.2. Ofertę można również przesłać drogą elektroniczną na adres: umig@bogatynia.pl
Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie ich składania, jak również oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane (w przypadku ofert składanych drogą elektroniczną liczyć się będzie data dostarczenia oferty na serwer pocztowy Zamawiającego). Forma dokumentów - oryginał lub kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
3
6.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w postaci papierowej, w formie cyfrowej kopii (skan oferty) lub też w formie elektronicznej. Dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie (własnoręczne w przypadku formy papierowej i cyfrowej kopii oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej). Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru. Uwaga!
Cyfrowa kopia (skan oferty) jest uważana przez Zamawiającego, za równoważną formie pisemnej postaci papierowej oferty wobec powyższego podpis elektroniczny nie jest wymagany pomimo wersji elektronicznej oferty.
7. Kryterium
7.1. Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, zostanie dokona ocena ofert -wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium wyboru:
Cena ofertowa (brutto) - waga 100 pkt
7.2. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane w odniesieniu do wymienionego kryterium. Najtańsza cena ofertowa brutto otrzyma maksymalną ilość punktów określonych poniżej przez Zamawiającego, natomiast pozostałym Wykonawcom zostanie przyznana odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.
7.3. Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:
Ocena punktowa kryterium ceny (Kc) dokonana zostanie zgodnie z formułą:
najniższa cena ofertowa brutto
Cena= -------------------------------------------- X 100% X100 pkt.
cena oferty badanej brutto
W zakresie kryterium (cena ofertowa brutto) oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
7.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą ilość punktów) - oferta z najniższą ceną ofertową.
7.5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostaną złożone oferty o tej samej cenie (tej samej ilości punktów), Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te ofert, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach.

Uwagi:
8. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Pan Marcin Kuliś, email: iod@bogatynia.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego 24 kW i przepięciem istniejącej instalacji co. w budynku gospodarczym - kotłowni olejowej obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka przy ulicy Rolniczej 25.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
w sprawach ceny, rodzaju odpadów i możliwości ich przyjęcia należy kontaktować się z zarządcą składowiska, którym jest Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 17 w Bogatyni, tel. 075-77 32 028.
9. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Aleksandra Kołodyńska-Wojciechowska - Naczelnik Wydziału Inwestycji - sprawy dotyczące
przedmiotu zamówienia, tel.: 75 77 25 364;
Piotr Wysocki -- sprawy formalno -- prawne, tel.: 75 77 25 372.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.