Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i montaż masztu, zakup i instalacja biało - czerwonej flagi Polski

Przedmiot:

Zakup i montaż masztu, zakup i instalacja biało - czerwonej flagi Polski

Data zamieszczenia: 2022-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU
Biesiekierz 103
76-039 Biesiekierz
powiat: koszaliński
tel. +48 943 180 955, fax: +48 943 180 940
sekretariat@biesiekierz.eu
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Biesiekierz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 943 180 955
Termin składania ofert: 2022-10-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i montaż masztu o wysokości 8 m, zakup i instalacja biało - czerwonej flagi Polski o wym. 150x240 cm szt. 3, na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starych Bielicach, na dz. Nr 166/6 obręb Stare Bielice, gmina Biesiekierz"
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Opis
1. Zamawiający zamawia wraz z dostawą wyposażenie dla zadania inwestycyjnego ,,Pod biało - czerwoną"", obejmujące:
- maszt o wysokości 8,0 m wraz z osprzętem do montażu i instalacji flagi - 1 kpl.,
- flagę biało-czerwona o wym. 150x240 - 3 szt.

Dokument nr: UG.SR.042.7.2022.MM

Otwarcie ofert: 10. OTWARCIE OFERT
- Otwarcie / porównanie ofert nastąpi w dniu 07.10.2022 roku o godz. 14.15 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę reprezentującą Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy albo osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa.
- Oferta może być dostarczona za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, faksu, epuapu lub drogą mailową z dopiskiem ,,Pod biało-czerwoną" do dnia 07.10.2022 roku do godz. 14.00
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia .............................. (zgodnie z ofertą), jednak nie później niż 31 października 2022 r.

Wymagania:
4. WARUNKI UDZIAŁU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
Projekt ,,Pod biało-czerwoną" sfinansowany ze środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa pod
honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Weryfikacja spełnienia ww. warunków dokonywana będzie na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA w oparciu o załączone do formularza ofertowego oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający odrzuci oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu.
5. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH
- Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu uzgodnienia terminu i sposobu podpisania umowy.
6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
- Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
- Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia. Cena zamówienia jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy.
7. OPIS KRYTERIUM WYBORU OFERT
- Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryteriami:
a) Cena 60% w złotych brutto najniższa cena ofert cena oferty badanej?60 ???.
b) Czas gwarancji 10% w miesiącach czas badanej oferty najdłuższy czas z ofert?10 ???.
c) Czas realizacji 30% w dniach najkrotszy okres realizacji okres realizacji badanej oferty?30 ???.
- O wyborze oferty decyduje największa suma punktów we wszystkich kryteriach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Maksymalna liczba punktów do zdobycia = 100
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
W ofercie należy podać cenę brutto. Do oferty sporządzonej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Projekt ,,Pod biało-czerwoną" sfinansowany ze środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa pod
honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na realizację zamówienia.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych na realizację zamówienia.
- Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert bądź po podpisaniu umowy. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. WYNIK POSTĘPOWANIA
- O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie.
- Zamawiającemu przysługuje prawo zakończenia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
13. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
- W prowadzonym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się może za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu, z zastrzeżeniem ust. 3.
Projekt ,,Pod biało-czerwoną" sfinansowany ze środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa pod
honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
- W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie powinna potwierdzić fakt ich otrzymania.
- Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami składanymi z ofertą.

Kontakt:
- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Marek Maśliński - Urząd Gminy w Biesiekierzu, Biesiekierz 103, 76 - 039 Biesiekierz; tel. +48 94 3180 958, adres e-mail: inwestycje@biesiekierz.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.