Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
55z dziś
4304z ostatnich 7 dni
18326z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Renowacja pomnika

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Renowacja pomnika

Data zamieszczenia: 2022-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO KRAŚNIK
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik
powiat: kraśnicki
81/ 825 15 40
zp@krasnik.eu
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/112695dc-7291-4eae-b217-d941c6bbdd85
Województwo: lubelskie
Miasto: Kraśnik
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 81/ 825 15 40
Termin składania ofert: 2022-10-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Renowacja pomnika 24 Pułku Ułanów znajdującego się na terenie Kościoła parafialnego pw. WNMP
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Renowacja pomnika 24 Pułku Ułanów znajdującego się na terenie Kościoła parafialnego pw. WNMP ".
2. Zakres zamówienia obejmuje następujące prace związane z renowacją pomnika:
- demontaż elementów kamiennych,
- demontaż kotew punktowych,
- rozbiórka części płyt fundamentowych według projektu,
- oczyszczenie istniejącej konstrukcji żelbetonowej,
- uzupełnienie ubytków konstrukcji,
- uszczelnienie i zagruntowanie powierzchni elementów konstrukcyjnych,
- wykonanie wylewki betonowej wyrównawczej na istniejących płytach konstrukcyjnych fundamentowych,
- montaż kotew stalowych,
- wykonanie i montaż płyt granitowych nakrywowych poziomych,
- wykonanie i montaż płyt granitowych okładzinowych pionowych,
- wykonanie i montaż górnej płyty postumentu,
- wykonanie i montaż płyt inskrypcyjnych marmurowych pionowych,
- wykonanie i montaż płyt inskrypcyjnych granitowych poziomych
oraz dokonania nasadzeń roślin w sąsiedztwie pomnika od strony wschodniej
i południowej; cis pospolity (9 szt.) formowany na niski żywopłot, sosna Górska ,,Mops" (10 szt.) - w kulistych formach na pniu w wytyczonej rabacie z projektowanym obrzeżem betonowym oraz kostką granitową. Powierzchnia rabaty z nasadzeniami wyłożona agrotkaniną i wierzchnią warstwą jasnoszarego grysu granitowego frakcji 16-22 mm
wraz z wykonaniem wszystkich elementów ujętych w dokumentacji projektowej opracowanej przez KMF Perfekt Sp.z o.o , Ul. Głębocka 102/35, 03-287 Warszawa stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ wraz z uwzględnieniem zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
3. Teren na którym będzie realizowana inwestycja jest ujęty w Wykazie Zabytków wpisanych do rejestru ,,A'' Zabytków Nieruchomych Województwa Lubelskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., pod numerem rejestru A/641 - układ urbanistyczny miasta Kraśnika w obrębie d. obwarowań miejskich, wzgórza zamkowego i rejonu kościoła szpitalnego wraz z sylwetą miasta i skalą jego zabudowy.

CPV: 45000000-7, 45223000-6, 45100000-8, 45111200-0, 45453000-7, 45262512-3, 77310000-6

Dokument nr: 2022/BZP 00370845, WIR.FiZP.271.1.31.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata Urząd
Miasta Kraśnik, identyfikator adresata: /UMKrasnik/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej adres email Zamawiającego
zp@krasnik.eu.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi), Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP
(https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP) - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
4. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z
dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z
urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony.
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością
co do setnej części sekundy,
integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy
wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia
Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji
,,Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
5. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0,
Mozilla Firefox od wersji 15,
Google Chrome od wersji 20,
Microsoft Edge.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Podczas komunikacji
przez miniPortal i ePUAP należy posługiwać się ID postępowania wskazanym w załączniku do SWZ oraz dostępnym na stronie
postępowania w miniPortalu (UWAGA - podczas komunikacji nie należy podawać ID postępowania, który generuje się
automatycznie w ogłoszeniu o zamówieniu). Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w
miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-14 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIR.FiZP.271.1.31.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Renowacja pomnika 24 Pułku Ułanów znajdującego się na terenie Kościoła parafialnego pw. WNMP ".
2. Zakres zamówienia obejmuje następujące prace związane z renowacją pomnika:
- demontaż elementów kamiennych,
- demontaż kotew punktowych,
- rozbiórka części płyt fundamentowych według projektu,
- oczyszczenie istniejącej konstrukcji żelbetonowej,
- uzupełnienie ubytków konstrukcji,
- uszczelnienie i zagruntowanie powierzchni elementów konstrukcyjnych,
- wykonanie wylewki betonowej wyrównawczej na istniejących płytach konstrukcyjnych fundamentowych,
- montaż kotew stalowych,
- wykonanie i montaż płyt granitowych nakrywowych poziomych,
- wykonanie i montaż płyt granitowych okładzinowych pionowych,
- wykonanie i montaż górnej płyty postumentu,
- wykonanie i montaż płyt inskrypcyjnych marmurowych pionowych,
- wykonanie i montaż płyt inskrypcyjnych granitowych poziomych
oraz dokonania nasadzeń roślin w sąsiedztwie pomnika od strony wschodniej
i południowej; cis pospolity (9 szt.) formowany na niski żywopłot, sosna Górska ,,Mops" (10 szt.) - w kulistych formach na pniu w wytyczonej rabacie z projektowanym obrzeżem betonowym oraz kostką granitową. Powierzchnia rabaty z nasadzeniami wyłożona agrotkaniną i wierzchnią warstwą jasnoszarego grysu granitowego frakcji 16-22 mm
wraz z wykonaniem wszystkich elementów ujętych w dokumentacji projektowej opracowanej przez KMF Perfekt Sp.z o.o , ul. Głębocka 102/35, 03-287 Warszawa stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ wraz z uwzględnieniem zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
3. Teren na którym będzie realizowana inwestycja jest ujęty w Wykazie Zabytków wpisanych do rejestru ,,A'' Zabytków Nieruchomych Województwa Lubelskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., pod numerem rejestru A/641 - układ urbanistyczny miasta Kraśnika w obrębie d. obwarowań miejskich, wzgórza zamkowego i rejonu kościoła szpitalnego wraz z sylwetą miasta i skalą jego zabudowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykończeniowe

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze, spośród nieodrzuconych ofert, jako ofertę
najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
warunek dotyczący dysponowania osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. dysponowanie co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art 108 ust. 1 pkt 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
d) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit a-c SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
e) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. b i c SWZ dotyczących tych podmiotów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ) składane, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie,
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodnie
z załącznikiem nr 3 do SWZ. Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać
w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art 118 ustawy Pzp, przedstawia, wraz
z oświadczeniem, o którym mowa w ust 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, przy czym, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 5,
7) pełnomocnictwo, o którym mowa w dziale IX ust. 1 SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
8) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 8 do SWZ),
9) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa -- w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) - jeżeli dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta tj. w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej (opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 8 do SWZ).
3. Oświadczenia (załącznik nr 2 do SWZ) i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. a-c SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Do SWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część, będący załącznikiem nr 7 do SWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze, spośród nieodrzuconych ofert, jako ofertę
najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-11-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.