Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utwardzenie terenu, budowa ogrodzenia oraz budowa instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Utwardzenie terenu, budowa ogrodzenia oraz budowa instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PSARY
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
powiat: będziński
Tel./fax: 32 294 49 21, 32 294 49 01;, tel. 32 29 44 941
urzad@psary.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Psary
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./fax: 32 294 49
Termin składania ofert: 2022-10-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający: Gmina Psary zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie: ,,Utwardzenie terenu w miejscach publicznych na terenie Gminy Psary".
2. Zamówienie jest realizowane poniżej 130 000 zł.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert wraz z kodem CPV:

45.11.12.91- 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45.11.27.00- 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu, budowa ogrodzenia oraz budowa instalacji elektrycznej w trzech lokalizacjach na terenie Gminy Psary:
Lokalizacja I - "Teren przy żłobku i przedszkolu w Psarach"
adres inwestycji: Przedszkole Publiczne w Psarach, Ul. Malinowicka 16, 42-512 Psary
- budowa ogrodzenie w tym: budowa bramy dwuskrzydłowej oraz furtki,
- doprowadzenie instalacji elektrycznej.

Lokalizacja II - "Teren przy budynku Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach",
adres inwestycji: Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach, Ośrodek Kultury
w Strzyżowicach, Ul. Belna 1, 42-575 Strzyżowice
- demontaż istniejącego ogrodzenia oraz ponowny montaż.
- budowa nowego ogrodzenia,
- utwardzenie ternu,
- doprowadzenie instalacji elektrycznej.

Lokalizacja III - "Teren przy remizie OSP w Dąbiu",
adres inwestycji: OSP w Dąbiu Ul. Pocztowa 34A, 42-504 Dąbie
- utwardzenie ternu,
- doprowadzenie instalacji elektrycznej.
Szczegółowy zakres robót został ujęty w przedmiarze robót (zał. nr 5)

CPV: 45.11.12.91- 4, 45.11.27.00- 2, 45233250-6, 45310000-3

Dokument nr: RIRVII.7013.8.2022

Składanie ofert:
1) Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją ,,oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert":
a) osobiście w siedzibie: Urząd Gminy Psary Ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary do dnia 06.10.2022r. do godz. 12.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Psarach,
b) przesłać na adres: Urząd Gminy Psary Ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary do dnia 06.10.2022r. do godz. 12.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Psarach.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
I etap dotyczy utwardzenia terenu: do 15.11.2022r.
II etap dotyczy ogrodzenia oraz instalacji elektrycznej: do 15.12.2022r.

Wymagania:
Pozostałe warunki zlecenia:
1. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu prac oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
3. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.
4. Warunki płatności: 30 dni, przelew.
5. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:
- faktura VAT może być wystawiona po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz dostarczeniu oświadczenia podwykonawców i Wykonawcy o całkowitym rozliczeniu finansowym z podwykonawcami/wykonawcą w ramach umowy i dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. Przez dowody potwierdzające zapłatą wynagrodzenia rozumie się potwierdzenie, że zapłata rzeczywiście została dokonana (np.: potwierdzenie wpływu środków na konto podwykonawcy).
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia:
Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Najniższa cena brutto 100%

o Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - jest to wartość ryczałtowa.
o Cenę należy obliczyć w oparciu o niniejsze zapytanie ofertowe.
o Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikające wprost z zapytania jak również koszty nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną i technologią wykonania robót

5. W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania, zapraszamy do złożenia oferty na
załączonym druku ,,OFERTA" oraz wypełnienia pozostałych druków stanowiących integralny
załącznik do niniejszego zaproszenia.
2) Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany druk ,,OFERTA" - załącznik nr 1
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument - jeżeli
zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia,
c) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału postępowania - załącznik nr 3
d) klauzula informacyjna w związku z RODO - załącznik nr 4
3) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców wyłącznie na drodze pisemnej
(osobiście, pocztą, e - mailem) z dopiskiem ,,Zapytanie do zadania: ,,Utwardzenie terenu w miejscach publicznych na terenie Gminy Psary" (przy czym mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert), co zobowiązuje Zamawiającego do poinformowaniem Wykonawców, którzy ujawnili się w toku prowadzonej procedury. Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Wykonawcę do respektowania procedury prowadzonej przez Zamawiającego.
7. Zamawiający dokona badania i oceny oferty, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli wobec wykonawcy (najwyżej ocenionego), zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego badania
i oceny oferty pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
8. Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o kryteria wyboru oferty określone przez Zamawiającego jw.
9. Dopuszcza się negocjowanie zaproponowanych przez Wykonawców elementów ofert ze szczególnym uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Zasada negocjowania dotyczy wszystkich ważnych ofert Wykonawców, które zostały złożone do niniejszego zadania.
10. Negocjowanie elementów ofert (zasady)
1. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen lub innych wskazanych elementów oferty. O negocjacjach ofertowych decyduje Zamawiający. Zamawiający przeprowadzi negocjacje zgodnie z pkt 3.
2. Do negocjacji dopuszczeni zostaną tylko Ci Wykonawcy, których oferta nie została
odrzucona.
3. Negocjacje odbywać się będą następująco:
a) Do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty zostanie wysłana drogą
mailową informacja o ilości złożonych ofert, nazwach Wykonawców i zaoferowanych cenach oraz innych elementach, które będą poddawane negocjacjom, w postaci skanu formularza cenowego, a także o ofertach odrzuconych oraz informacja o terminie
i sposobie złożenia oferty negocjacyjnej. Do informacji zostanie dołączony formularz ,,OFERTY NEGOCJACYJNEJ", który należy wypełnić, podpisać przez osobę umocowaną do składania ofert oraz zeskanować i przesłać zgodnie z informacją przekazaną w wiadomości mailowej.
b) W przypadku gdy, Wykonawca nie złoży oferty negocjacyjnej, oferta złożona pierwotnie pozostanie ofertą ostateczną. Jednocześnie Wykonawca nie może w ramach złożonej oferty negocjacyjnej zadeklarować ceny lub innych ocenianych parametrów gorszych niż w pierwotnie złożonej ofercie pod rygorem odrzucenia jego oferty.
c) Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o złożonych ofertach negocjacyjnych wraz z podaniem zaoferowanych cen/innych elementów, a także o ilości przyznanych punktów wyliczonych zgodnie z zapisami zaproszenia.
d) W przypadku, gdy przynajmniej dwóch Wykonawców otrzyma taką samą najwyższą ilość przyznanych punktów wówczas zostaną poinformowani o kolejnej możliwości złożenia ofert negocjacyjnych zachowując analogiczną procedurę.
e) Procedura negocjacji zakończy się w momencie kiedy jedna oferta uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie z zapisami w zaproszeniu.
f) Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół.

Kontakt:
11. Zamawiający przewiduje/ nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych:
12. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień są:
Aleksandra Stanowska tel. 32 29 44 941, e-mail: aleksandrastanowska@psary.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.