Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5347z ostatnich 7 dni
22159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego

Data zamieszczenia: 2022-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o
ul. Sobieskiego 11
77-300 Człuchów
powiat: człuchowski
tel. 511 133 725, tel. 793 936 481, tel. 530 282 116
wik@pk.czluchow.info
Województwo: pomorskie
Miasto: Człuchów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 511 133 725, te
Termin składania ofert: 2022-10-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego wysokoreakrywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czluchowie"-
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wapna palonego - mielonego, suchego wysokoreaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna w ilości 84 Mg do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie, przy Ul. Kamiennej 140 w roku 2023.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik SWZ.

CPV: 44921210-7

Dokument nr: 18/ZWiK/2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w ww. terminie o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja:
Sposób odbioru SWZ:
SWZ jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego http://pk.czluchow.info/ -nieodpłatnie.
Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia - od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., sukcesywnie według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 06.10.2022 r. do godz. 12:45 w siedzibie Zamawiającego - pokój 106 - sekretariat.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamówienie uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, na warunkach nie gorszych od warunków dla zamówienia podstawowego.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać następujące warunki:
1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
str. i
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum 1 dostawę wapna do higienizacji osadów (1 umowa), o ilości nie mniejszej niż 50 Mg wraz z dokumentami potwierdzającymi jej należyte wykonanie. Wykonawca nie może sumować kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości.
3) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do zamówienia. Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie formułuje szczególowego warunku w tym zakresie.
5) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie §10 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Człuchowie.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z nw. okoliczności:
a) okoliczności wskazane w art. 108 ust.l ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą lub Pzp,
b) okoliczności wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 Pzp
c) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji warunków zamówienia,
d) okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Ww. okoliczności opisane są w oświadczeniu stanowiącym załącznik SWZ-4.
Wykluczenie wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w ppkt a) i b) następuje
zgodnie z art. 111 Pzp.
2. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku:
1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia,
2) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania,
3) wymogi zawarte w pkt. 1 ppkt 2-4 Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SWZ, przy zastosowaniu formuły: spełnia / nie spełnia.
Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena oferty brutto - 95 % (tj. max 95 pkt.),
- termin płatności faktury - 5 % (tj. max 5 pkt.).
Termin związania ofertą:
1. Zamawiający ustala termin związania Wykonawców ofertą na 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania z ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
str. 2
Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia:
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia.
2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację warunków zamówienia.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktów:
- w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:
Tomasz Dorawa - tel. 511 133 725 Helena Diakun - tel. 793 936 481 e-mail: zwik@pk.czluchow.info
- w zakresie procedury postępowania: Magdalena Mroziewicz - tel. 530 282 116 e-mail: osie_zp@pk.czluchow.info

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.