Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

"Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"

Przedmiot:

"Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"

Data zamieszczenia: 2022-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego;
Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
Tel. (+48) 18 440-08-08, fax: (+48), 18 440-08-08 wew. 300);
przetargi@pup.powiat-ns.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (+48) 18 440-08
Termin składania ofert: 2022-10-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ,J)ostawę sprzętu komputerowego i oprogramo wania ".
2. Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania.
3. Wszystkie wyniki testów Passmark CPU Mark wskazane w Załącznik nr 3 w pkt 1.1 c), oraz w pkt 1.2 b) zostały określone według stanu na dzień 26.09.2022 r.. Zamawiający załącza do specyfikacji pomocniczo wyniki testów Passmark CPU Mark, które stanowią załącznik nr 4_ PassMark CPU Benchmarks - New Laptop, oraz załącznik nr 5_PassMark CPU Benchmarks - New Desktop

Dokument nr: SI.0410.21.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy dostarczyć do dnia 4.10.2022 r na dziennik podawczy PUP dla PN., za pośrednictwem operatora do siedziby Zamawiającego na adres Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, Ul. Nawojowska 1 18, 33-300 Nowy Sącz, lub podpisaną elektronicznie - podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym poprzez platformę ePUPA na skrzynkę /PUPPN/SkrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy. VI. Podstawy wykluczenia:

Wymagania:
Oczekując na ofertę z Państwa strony prosimy o przedstawienie:
o Formularza cenowego dostawcy (wg. załączonego wzoru) - zał. nr 1
o Formularza ofertowego wykonawcy (wg. załączonego wzoru) - zał. nr 2.
Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie podpisanej umowy dostawy. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
4. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
IV. Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Ofertę należy oznaczyć w następujący sposób:
/ firma/nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy: /siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy/
nazwa postępowania: ,,.Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania".
3. Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania.
5. Pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres e-mail: przetargi@pup.powiat-ns.pl w terminie do 29.09.2022
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania ofertowego, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Zapytania ofertowego. Zmiana treści Zapytania ofertowego może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom.
8. Wykonawcy mogą zadawać Zamawiającemu pytania dotyczące treści zapytania ofertowego (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert). Treść zapytań wraz
z odpowiedziami Zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim Wykonawcom, do których skierowano zapytanie ofertowe lub zamieszcza na swojej stronie internetowej.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wszelkie koszty powinny być odzwierciedlone w Formularzu Ofertowym. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Wykonawca zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Jedynym kryterium oceny najkorzystniejszej oferty jest cena -100% - 100 pkt.
2. Oferta najkorzystniejsza rozumiana jest jako oferta kompletna pod względem formalnym, z najkorzystniejszą (najniższą) ceną.
XI. Sposób wyboru ofert:
1. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami merytorycznymi, o których mowa w pkt III Zapytania.
2. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Zamawiający może poprawić w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z istotnymi warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
5. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku
6. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) Wykonawca nie złoży uzupełnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty z powodu takiej samej ceny Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odstąpi od zawarcia umowy lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami określonymi w Zapytaniu. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.
XII. Klauzula informacyjna z art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego jest Pan Robert Dominik, kontakt: iod@pup.powiat-ns.pl, 18 41 49 481 ;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,J)ostawa sprzętu komp utero w ego
i oprogramowania" do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.);
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, m.in. o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.);
? Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną zaakceptowaną przez Archiwum Państwowe dla danej kategorii akt w jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, który jest dostępny do wglądu w siedzibie urzędu;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata. okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, z uwzględnieniem zapisu punktu poprzedzającego;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych";
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XIII. Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
Podpisaną ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, na dzienniku podawczym osobiście lub przez posłańca, za pośrednictwem operatora pocztowego lub podpisana elektronicznie podpisem kwalifikowanym, lub Profilem Zaufanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez ePUPA na skrzynkę /PUPPN/SkrytkaESP, w terminie do 4.10.2022 r.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
b) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Zapytaniu, w którym zostały określone wymogi udziału Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;
c) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorami stanowiącym Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do Zapytania.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę właściwie upoważnioną do reprezentowania firmy w przedmiotowym zakresie.
6. Podpis złożony musi być w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej dokumenty np. poprzez opatrzenie go pieczątką imienną.
7. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnione osoby.
8. Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonywaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
9. Na kompletną ofertę składają się dokumenty i oświadczenia wymienione poniżej:
a) wypełniony Formularz Cenowy (zał.l) oraz Formularz Ofertowy (zał.2) uzupełnione o wymagane dane, stanowiące Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego;
b) dokument rejestracyjny, określający status prawny Wykonawcy oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące Wykonawcę; Zamawiający pobiera samodzielnie wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumentyz ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi tych baz danych;;
c) upoważnienie (pełnomocnictwo) w przypadku podpisywania oferty przez osobę, której umocowanie nie wynika z załączonego dokumentu rejestracyjnego, określającego status prawny Wykonawcy oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy (wydruk, odpis z KRS, CEIDG). W przypadku załączenia do Oferty nieczytelnej kopii pełnomocnictwa bądź budzącego jakiekolwiek wątpliwości Zamawiający może żądać okazania oryginału pełnomocnictwa.
10. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344, ze zmianami).

Kontakt:
W sprawie dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu oferty należy kontaktować się z Panem Pawłem Budzynem, tel. (018) 41 49 475, e-mail: admin@pup.powiat-ns.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.