Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów

Data zamieszczenia: 2022-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"
Stara 4
00-231 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 536 10 00 04, +48 536 10 00 08
sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48 536 10 00 04, +4
Termin składania ofert: 2022-10-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA sprzętu komputerowego i akcesoriów na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I przedmiotu zamówienia - sprzęt komputerowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 5A do SWZ.
Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - Centrum Wspierania Rodzin ,,Rodzinna Warszawa", Ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie zamówienia, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta).
Zamawiający wymaga, aby sprzęt, akcesoria i oprogramowanie dostarczony w ramach realizacji zamówienia posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności.
Do sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania muszą być dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcje, gwarancje, certyfikaty, jeśli zapewnia je producent urządzenia i/lub wymagane są prawem polskim lub Unii Europejskiej.

Część II przedmiotu zamówienia - akcesoria. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 5B do SWZ.
Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - Centrum Wspierania Rodzin ,,Rodzinna Warszawa", Ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie zamówienia, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta).
Zamawiający wymaga, aby sprzęt, akcesoria i oprogramowanie dostarczony w ramach realizacji zamówienia posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności.
Do sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania muszą być dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcje, gwarancje, certyfikaty, jeśli zapewnia je producent urządzenia i/lub wymagane są prawem polskim lub Unii Europejskiej.

CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8, 30237410-6, 30230000-0, 30236000-2, 30237200-1, 32421000-0, 30237100-0, 30237120-6

Dokument nr: 2022/BZP 00371029, CWR 263.4.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 13:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c70120d5-6e37-499f-b33d-f599d1bdcd43 https://archiwum.centrumwspieraniarodzin.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
Szczegółowy opis jest zamieszczony w Rozdziale XIII SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. 2020, poz. 344).
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych podanych / udostępnionych przez Wykonawcę jest Centrum Wspierania Rodzin ,,Rodzinna Warszawa", Ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, adres e-mail: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl, tel. +48 536 10 00 04, +48 536 10 00 08;
2. administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@rodzinnawarszawa.pl;
3. dane osobowe podane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa", prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.);
4. odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej, uprawnione podmioty publiczne świadczące nadzór i kontrolę nad działalnością Zamawiającego, a także podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
5. dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3, a następnie, przez okres 4 lat w celach archiwalnych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
6. w odniesieniu do danych osobowych podanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. Wykonawca oraz osoby, których dane poda Wykonawca posiada:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Wykonawcy oraz osobom, których dane poda Wykonawca nie przysługuje:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niepodanie niezbędnych danych spowoduje odrzucenie oferty.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wobec osób, których dane udostępni Zamawiającemu obowiązku informacyjnego, zgodnie z wymogami art. 13-14 RODO, a także poinformowania tych osób o treści niniejszego obowiązku informacyjnego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-07 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca posiadający konto ePuap ma dostęp do formularzy złożenia, zmiany i wycofania oferty. Szyforwanie odbywa się za pośrednictwem miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.