Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4256z ostatnich 7 dni
18279z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych

Przedmiot:

Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych

Data zamieszczenia: 2022-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie
ul. 700- Lecia 14
72-200 Nowogard
powiat: goleniowski
tel. 9139 26 265, tel. 9139 26 267, +48 91 39 26 200 Fax +48 91 39 26 206
zbk@nowogard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Nowogard
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 9139 26 265, te
Termin składania ofert: 2022-10-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie - 2022".
II. Przedmiot Zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1 Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych i podłączeń przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach i lokalach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie. Szczegółowy wykaz budynków i lokali stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Sprawdzeniu podlega m.in.: drożność przewodów kominowych, siły ciągu kominowego (ciśnienia), występowanie uszkodzeń kominów.
1.2 Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli zgodnie z art.62a ustawy prawo budowlane wraz z opisem usterek i nieprawidłowości, oraz propozycji ich usunięcia.
1.3 Uzyskanie potwierdzeń wykonanych czynności od lokatorów.
1.4 Czyszczenie przewodów kominowych.
2. Przeglądy przewodów kominowych obiektów budowlanych powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74, póz. 836) Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć do dnia .07.10.2022 r. do godz. 11:00
2. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Budynków Komunalnych w Nowogardzie ul.700 Lecia 14, pok.nr 1 w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać: ,,Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie - 2022".
3. Ofertę można przesłać pocztą na adres Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie ul.700 Lecia 14 72-200 Nowogard

Miejsce i termin realizacji:
Iii. Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2022

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę kwalifikacji mistrza w rzemiośle kominiarskim w zakresie kontroli.
V. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy złożyć na piśmie wg wzoru określonego, jako formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać w kwocie brutto:
1) za wykonanie przeglądu kominiarskiego i sporządzenie protokołu - cena za jeden lokal mieszkalny na terenie miasta Nowogard
2) za wykonanie przeglądu kominiarskiego i sporządzenie protokołu - cena za jeden lokal mieszkalny na terenie wiejskim gminy Nowogard
3) za wykonanie przeglądu kominiarskiego i sporządzenie protokołu - cena za jeden budynek komercyjny
4) za czyszczenie przewodu kominowego - cena za jeden przewód kominowy
3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i koszty, jakie będą miały wpływ na właściwe realizowanie przedmiotu zamówienia.
VI. Dokumenty składające się na ofertę:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty.
2. Kserokopie, poświadczone przez Wykonawcę o zgodności z oryginałem, uprawnień osoby (osób), które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia .
3. Oświdczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłatami wobec US i ZUS.
VII. Kryteria wyboru oferty:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował kryterium najniższej ceny. Jest to jedyne kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania wykonawcy, z którym Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę z powodu nienależycie wykonanej umowy oraz jeżeli dowiedzie
z innych źródeł, że wykonawca jest nierzetelny
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyn.

Kontakt:
. Osoba upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
1. Maciej Wyszomirski - zakres merytoryczny - numer tel. 9139 26 265
2. Anna Kosakiewicz - zamówienia publiczne - numer tel. 9139 26 267 email: zbk@nowogard.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.