Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4223z ostatnich 7 dni
19123z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Termomodernizacja budynku biurowo - handlowego

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku biurowo - handlowego

Data zamieszczenia: 2022-09-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: WAKTIM Sp. z o.o
Krakowskie Przedmieście 15
20-002 Lublin
powiat: Lublin
664500600
waktim@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/128586
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: 664500600
Termin składania ofert: 2022-10-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku biurowo - handlowego firmy WAKTIM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.15.01.00-06-0001/22 - Głęboka termomodernizacja

Część 1
Termomodernizacja budynku biurowo - handlowego

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Zadanie obejmuje zakup robót budowlano - instalacyjnych mających na celu wykonanie modernizacji energetycznej budynku (adres budynku: 29 Listopada 3, 22-600 Tomaszów Lubelski) o powierzchni użytkowej 482,9 mkw.
2. Zakres robót budowlano - instalacyjnych obejmuje:
a) Modernizacja instalacji c.o., w ramach której planuje się:
- Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła powietrze-woda o mocy ok 30 kW.
- Częściowa wymiana instalacji na nową niskopojemnościową wyposażoną w grzejniki płytowe i nagrzewnice powietrzne. Częściowo zamontowany zostanie system ogrzewania podłogowego
- Montaż zaworów termostatycznych
- Montaż liczników ciepła c.o.
- Wdrożenie tygodniowych i dobowych osłabień w ogrzewaniu
b) Modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego polegająca na wymianie 39 szt. opraw na LED wraz z wymianą i dostosowaniem instalacji do nowego typu opraw
c) Wymiana 6,3 m2 (8 szt.) okien połaciowych na nowe o współczynniku U= 1,1 W/m2*K.
d) Wymiana 37,73 m2 (19 szt.) okien na nowe o współczynniku U= 0,9 W/m2*K.
e) Ocieplenie 91 m2 stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą 22 cm wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła ?=0,035 W/m*K wraz z usunięciem starych warstw izolacyjnych oraz odtworzeniem zabudowy z płyt g/k.
f) Ocieplenie 80 m2 dachu warstwą 22 cm wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła ?=0,035 W/m*K wraz z usunięciem starych warstw izolacyjnych oraz odtworzeniem zabudowy z płyt g/k.
g) Ocieplenie 440 m2 ścian zewnętrznych warstwą 12 cm styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła ?=0,031 W/m*K wraz z wykonaniem tynku.
h) Wymiana 15,19 m2 (4 szt.) drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U= 1,3 W/m2*K.
3. Wszystkie materiały budowlane (np. kolory farb, kolor oklein stolarki okiennej i inne), które zostaną zamontowane należy uzgodnić z Zamawiającym.
4. Szczegółowy zakres prac oraz przyjęte rozwiązania techniczne konieczne do uwzględniania w ramach projektu zostały przedstawione w następujących dokumentach stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego:
a) Audyt energetyczny budynku
b) Przedmiar robót w branży budowlanej
c) Przedmiar robót w branży sanitarnej
d) Przedmiar robót w branży elektrycznej
4. Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych ma na celu osiągnięcie znacznej redukcji zapotrzebowania na energię cieplną, pierwotną oraz końcową w budynku, co zostało określone w Audycie energetycznym (efekty energetyczne).
5. Jeżeli jakiekolwiek prace zostały pominięte w dostarczonych przedmiarach robót, a ich wykonanie jest niezbędne w celu osiągniecia efektów energetycznych określonych w Audycie energetycznym, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych prac w ramach przedstawionej w ofercie ceny.
6. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w dokumentacji stanowiącej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wskazane zostały w opisie tego przedmiotu znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktów, materiałów, technologii, itp. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w ofercie rozwiązań równoważnych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
Okres gwarancji
minimum 3 lata

CPV: 45000000-7, 45210000-2, 45300000-0

Dokument nr: 2022-42431-128586

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-10-14

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
tomaszowski
Gmina
Tomaszów Lubelski
Miejscowość
Tomaszów Lubelski

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Informacje na temat możliwych zmian umowy znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wszystkie osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ze strony wykonawcy powinny posiadać ważne uprawnienia niezbędne przy wykonywaniu prac związanych z wykonywaniem robót budowlanych w ramach realizowanego zakresu prac (dotyczy, jeśli przepisy prawa wymagają posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania prac przy realizacji zamówienia).
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca wykaże na formularzu wg. wzoru (załącznik nr 2 Wykaz robót) że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w okresie prowadzenia działalności) wykonał co najmniej dwie roboty budowlano - instalacyjne w zakresie termomodernizacji budynków potwierdzone referencjami/protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi, iż roboty budowlano - instalacyjne zostały wykonane należycie
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca powinien dysponować zasobami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia w wyznaczonym czasie.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca powinien dysponować zasobami osobowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia w wyznaczonym czasie.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia;
- Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie dostarczonych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca/-y jest/są ubezpieczony/-eni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł;
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz oferty wraz z listą oświadczeń Wykonawcy (wg. wzoru - załącznik 1);
2. Dokument/y potwierdzający/e, że Wykonawca/-y jest/są ubezpieczony/-eni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 500 000 zł;
3. Wykaz robót (wg. wzoru - załącznik 2) wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość wykonanych prac (np. referencje/protokoły odbioru);
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (wg. wzoru - załącznik nr 3). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik obowiązkowy dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium;
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na cały przedmiot Projektu w tym na roboty budowlano - instalacyjne, zamontowane materiały i urządzenia na okres minimum 3 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
- Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia
- Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
2. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium. Ustala się wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysiąc złotych).
a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert;
b) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego (rachunek nr: 94 9639 0009 2001 0011 4169 0001, prowadzony w: Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim) z adnotacją: Wadium - termomodernizacja budynku
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych,
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
c) szczegółowe informacje w zakresie wadium znajdują się w Zapytaniu ofertowym
3. Z postępowania wykluczenie są m.in. Wykonawcy posiadający powiazania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a beneficjentem, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.
- szczegółowe informacje nt. wykluczenia z udziału w postępowaniu znajdują się w punkcie M. Informacje dodatkowe w Zapytaniu ofertowym
4. Czas związania ofertą wynosi 30 dni (licząc od dnia następnego po dniu zakończenia składania ofert określonego w Zapytaniu ofertowym w punkcie I.3).
5. Czas realizacji zamówienia: maksymalnie do 30.06.2023 r.
6. Za rozpoczęcia realizacji zamówienia uznaje się dzień następujący po dniu podpisania umowy z Wykonawcą
7. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę protokołu końcowego robót przyjętego bez uwag
8. Płatności na rzecz Wykonawcy zrealizowana zostanie po wykonaniu przedmiotu umowy w całości;
9. Wykonawca dopuszcza możliwość płatności częściowych za wykonane prace, przy czym maksymalna liczba płatności wynosić będzie 3 (tj. dwie płatności częściowe i 1 płatność końcowa).
10. Dokumentami, które należy przedstawić do wykonania płatności częściowej / końcowej są:
- Prawidłowa faktura VAT;
- Protokół odbioru częściowego / końcowego zrealizowanych prac zatwierdzony przez Zamawiającego (w imieniu Zamawiającego dokument może być również potwierdzony przez inspektora nadzoru / kierownika robót powołanego przez Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji projektu);
- Kosztorys powykonawczy przygotowany na podstawie przedmiarów robót (stanowiących załącznik do niniejszego postępowania), przedstawiający wartość wykonanych prac w ramach danego protokołu odbioru częściowego / końcowego;
11. Termin płatności faktur na rzecz Wykonawcy to 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury VAT;
12. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie miał obowiązek przygotować kosztorys ofertowy na podstawie przedmiarów robót (stanowiących załącznik do niniejszego postępowania). Wartość robót w kosztorysach ofertowych musi zgadzać się z wartością oferty podaną na formularzu ofertowym.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-30
Data ostatniej zmiany
2022-09-30 10:18:04

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena ofertowa brutto (C) o znaczeniu 80% (80 pkt.);
Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Zapytaniu ofertowym
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Długość okresu gwarancji na cały zakres projektu (roboty budowlano - instalacyjne, zamontowane urządzenia i materiały) (G) o znaczeniu 20% (20 pkt.);
Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Zapytaniu ofertowym

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Kamil Woś
tel.: 664500600
e-mail: waktim@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.