Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych

Przedmiot:

Dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2022-09-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o
ul. Wiślna 1
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
tel. 15 823 22 95,15 823 22 03, tel. 15 823 22 26, tel. 1523 22 95 w. 20, w. 32
biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 15 823 22 95,15
Termin składania ofert: 2022-10-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów wodociągowych
i kanalizacyjnych
Opis przedmiotu zamówienia:
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb Zamawiającego
5. Wykaz jakościowy i ilościowy towaru zawarty jest we wzorze Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Dokument nr: FZU-35-22

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert:
17. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Tarnobrzegu, Ul. Wiślna 1, w dniu: 12.10.2022 roku o godz.10:30
18. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert

Specyfikacja:
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której dostępne jest zapytanie
ofertowe oraz dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania: http://bip-
wodociagi.tarnobrzeg.pl zakładka Przetargi.

Składanie ofert:
14. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Tarnobrzegu, Ul. Wiślna 1,39-400 Tarnobrzeg, lub przesłać na adres siedziby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2022 roku godz. 10:00
15. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, Ul. Wiślna 1
OFERTA na dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych (nie otwierać przed
datą: 12.10.2022 roku godz. 10:30).

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
23. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: 21.10.2022 roku.

Wymagania:
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub w formie elektronicznej. Adres poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiającego - biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
11. Treść wniosku wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytań, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Zawartość oferty:
12. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
3) stosowne Pełnomocnictwo@ - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
13. Oferta winna być złożona w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie określającej Zamawiającego i Wykonawcę.
16. Jeżeli koperta nie została zaklejona i oznakowana zgodnie z powyższymi wymaganiami, Zamawiający nie przyjmie odpowiedzialności za nie dotarcie przesyłki do odbiorcy czy za przedwczesne otwarcie oferty.
Termin związania ofertą:
19. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert:
20. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - waga kryterium 100%
21. W tym kryterium zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższą cenę.
22. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym zaoferował najniższą cenę.
24. 0 wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawcę w postaci elektronicznej (e-mail).
25. Termin dostawy: do 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą.
Przesłanki unieważnienia postępowania:
26. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
27.0 unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi Wykonawców, umieszczając informacje o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
28. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

Kontakt:
7. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są:
1) W sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: Adam Tarnawski tel. 1523 22 95 w. 20
2) W sprawach procedur przetargowych: Wojciech Lipiec - tel: 15 823 22 95 w. 32

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.