Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa obrzeży betonowych

Przedmiot:

Zakup i dostawa obrzeży betonowych

Data zamieszczenia: 2022-10-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina i Miasto Żuromin
Plac Józefa Piłsudskiego 3
09-300 Żuromin
powiat: żuromiński
tel. 23 6572558, fax. 23 6572540
buownictwo@zuromin.info
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żuromin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 23 6572558, fax
Termin składania ofert: 2022-10-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00 zł
Gminy i Miasta Żuromin
zaprasza do złożenia oferty na zakup obrzeży betonowych w ramach realizacji zadania pn. ,,Rozwój terenów zielonych przy Ul. Jana Pawła II w Żurominie".
Gmina i Miasto Żuromin zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł zatwierdzonych zarządzeniem nr 7/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2021 zmienionym Zarządzeniem 20/2021 z dnia 4 lutego 2021 r w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł z dnia 11 stycznia 2021 r.
zaprasza do złożenia oferty na zakup obrzeży betonowych w ramach realizacji zadania pn. ,,Rozwój terenów zielonych przy Ul. Jana Pawła II w Żurominie".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 [cm] (wysokość x grubość) do realizacji zadania pn. ,,Rozwój terenów zielonych przy ulicy Jana Pawła II w Żurominie" realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.
Zamawiający szacuje, iż obszar inwestycji wynosi 2150 m. Podana wielkość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie.

Dokument nr: IBGKiOŚ. 271.1.302.2022

Otwarcie ofert: 10. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, pok. Nr 36, dnia 10.10.2022 r. godz. 9:25

Składanie ofert:
8. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, złożyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: buownictwo@zuromin.info.
9. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Gminy i Miasta Żuromin -PI. Piłsudskiego 3,
09-300 Żuromin, Sekretariat Urzędu - pokój nr 17, w terminie do dnia 10.10.2022 r. do godz. 9:15
Oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Dostawy można realizować sukcesywnie:
-1 dostawa w ilości - 300,0 m do 14.10.2022 r.;
- II dostawa w ilości -650,0 m do 21.10.2022 r.;
- III dostawa w ilości - 650,00 m do 28.10.2022 r.
- IV dostawa w ilości - 550,00 m do 10.11.2022 r.

Wymagania:
3. Warunki wykluczenia z postępowania:
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
Oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego zgodnie z treścią załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę w szczególności jeżeli:
1) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) oferta została złożona po terminie składania ofert;
3) oferta została złożona w sposób niezgodny z treścią zapytania ofertowego;
4) oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;
5) oferta została złożona przez wykonawcę nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu;
6) wykonawca nie uzupełnił braków lub nie złożył wyjaśnień na wezwanie zamawiającego;
7) wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.
5. Kryteria oceny oferty.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: Cena -100%
Oferowana cena - maksymalnie 100 pkt.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru:
cena brutto oferty z najniższą ceną
liczba punków oferty badanej =- x 100 pkt x 100%
cena brutto badanej oferty
Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punków.
6. Opis sposobu obliczenia ceny.
Wykonawca w formularzu ofertowym (stanowiącym załączniku nr 1 do zapytania ofertowego) określi cenę jednostkową oferty brutto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Iloczyn ceny jednostkowej ofert wraz z szacowaną powierzchnią posłużą do obliczenia ceny oferty brutto.

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
7. Warunki płatności
Płatne po zakończeniu i protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia oraz wystawieniu faktury w terminie do 14 dni od daty jej wpłynięcia
Ofertę złożoną w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej należy opatrzyć opisem:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). Adresat:
GMINA I MIASTO ŻUROMIN Pl. Piłsudskiego 3 09-300 Żuromin
OFERTA
na ,,Zakup obrzeży betonowych" NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA 10.10.2022 r. do godz. 9.25
Do ofert należy dołączyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z wpisu do CEIDG lub KRS lub ich odpowiednika w innym kraju
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego oraz wydłużyć termin składania ofert. Każda zmiana staje się integralną częścią zapytania ofertowego.
Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej www.zuromin.ibip.net.pl
12. Termin związania ofertą - 30 dni
13. Informacja dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej:
Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający prześle do wszystkich potencjalnych wykonawców, którzy w odpowiedzieli na zapytanie ofertowe złożą ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
14. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia.
W przypadku uchylenia się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo dokonać wyboru innego oferenta spośród złożonych ofert.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów.
W przypadku, gdy do oferty nie zostały załączone wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia lub są one niezgodne z zapytaniem ofertowym Zamawiający wezwie do uzupełnienie przy czym wezwanie kierowane jest tylko do Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym przez Zamawiającego terminie spowoduje odrzucenie oferty.
16. Warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bądź zamknięcia postępowania bez wyboru, którejkolwiek z ofert.
18. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej.

Uwagi:
19. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, telefon 23 657 25 58, e-mail: uqimz@zuromin.info
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin za pomocą adresu e-mail: inspektQr@kiodo.pl lub tel. 544 544 001.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy i w następujących celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze-art.6, ust.1,lit.c RODO; wynikających z następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, o Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł zatwierdzonych zarządzeniem nr 7/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2021 r. zmienionym Zarządzeniem 20/2021 z dnia 4 lutego 2021 r w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł z dnia 11 stycznia 2021:
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy - art.6, ust.1,lit.b RODO;
c) sprawnej realizacji umów w zakresie kontaktu z osobami wskazanymi do kontaktu, co stanowi nasz uzasadniony interes, - art. 6 ust 1 lit f RODO;
d) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej- art.6, ust.1,lit.e RODO;
e) w wyjątkowych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art.6, ust.1,lit.a RODO. Może to dotyczyć danych kontaktowych, które podają Państwo w celu usprawnienia kontaktu, a które nie są wymagane przez przepisy (np. nr telefonu, adres email).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy i Miasta Żuromin np. firmy informatyczne, zajmujące się obsługą m.in. platformy E - zamawiający - na podstawie zawartych umów powierzenia.
c) inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu, m.in. audytorzy, radcy prawni.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu lub wycofania zgody.
6. Na warunkach określonych w RODO , w zależności od podstawy przetwarzania, przysługuje Panu prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
d) przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać w formie mailowej, za pomocą pisma wysłanego drogą pocztową lub osobiście w Urzędzie.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, ich niepodanie oznaczać będzie brak możliwości zwarcia umowy lub zrealizowania przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego.
10. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich, administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.

Kontakt:
11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień
Wszelkie pytania dot. zamówienia należy kierować na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin - Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin lub e-mail budownictwo@zuromin.info

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.