Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót remontowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie robót remontowych

Data zamieszczenia: 2022-10-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO RYBNIK
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
324392302
zam_pub@um.rybnik.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 324392302
Termin składania ofert: 2022-10-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót remontowych w placówkach oświatowych Miasta Rybnika ułatwiających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami w ramach projektu Dostępna szkoła, z podziałem na zadania:
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót remontowych w placówkach oświatowych Miasta Rybnika ułatwiających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami w ramach projektu Dostępna szkoła, z podziałem na zadania:
zad. 1 Prace remontowe zewnętrzne związane z zagospodarowaniem otoczenia szkół
a) Remont nawierzchni wewnętrznego placu w Szkole Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej.
b) Likwidacja barier architektonicznych na ciągu pieszym przy Szkole Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7.
c) Wykonanie pochylni przy wejściu głównym oraz dostosowanie wejścia do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka.
d) Montaż poręczy i balustrady w strefie wejścia przy Szkole Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7.
Szczegółowy zakres precyzuje SWZ z załącznikami.

Wykonanie robót remontowych w placówkach oświatowych Miasta Rybnika ułatwiających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami w ramach projektu Dostępna szkoła, z podziałem na zadania:
zad. 2 Prace remontowe wewnętrzne związane z dostosowaniem szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
a) Montaż rozsuwanych drzwi wejściowych samootwierających się w Szkole Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej.
b) Malowanie sal i ułożenie wykładzin podłogowych w klasach w Szkole Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej.
c) Montaż drzwi wejściowych z poręczami przy Szkole Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7.
d) Malowanie 3 sal klasowych w Szkole Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7.
e) Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z niwelacją progów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka.
f) Adaptacja pomieszczenia sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka.
g) Renowacja parkietu w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7.
Szczegółowy zakres precyzuje SWZ z załącznikami.

CPV: 45233251-3, 45233253-7, 45262400-5, 45214210-5, 45440000-3, 45432114-6

Dokument nr: 2022/BZP 00374804, ZP.271.76.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-10-19 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu dowolnego z poniższych środków komunikacji elektronicznej:
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl,
- ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspxPage=112&Id=ZP.271.76.2022
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu dowolnego z poniższych środków komunikacji elektronicznej:
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl,
- ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz ,,Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku przekazywania tych dokumentów (innych niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zam_pub@um.rybnik.pl
9.Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zam_pub@um.rybnik.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-19 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.