Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
28z dziś
4277z ostatnich 7 dni
18300z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Malborku
ul. 17 Marca 3
82-200 Malbork
powiat: malborski
tel.: 55 647 07 00 fax.: 55 647 07 04
zamowienia@malbork.sr.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Malbork
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 55 647 07 00 f
Termin składania ofert: 2022-10-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania pn. ,,Wymiana części stolarki okiennej Sądu Rejonowego w Malborku w łącznej ilości około 11
zapraszamy do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania pn. ,,Wymiana części stolarki okiennej Sądu Rejonowego w Malborku w łącznej ilości około 11 okien wraz z montażem i obróbką".
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Wymiana części stolarki okiennej Sądu Rejonowego w Malborku w łącznej ilości około 11 sztuk okien wraz z montażem i obróbką".
Szczegółowy zakres robót, podlegających nadzorowi inspektorskiemu stanowi dokumentacja będąca załącznikiem do zapytania ofertowego nr 63/2022-Adm. oraz Projekt budowlany z września 2019r. na wymianę stolarki okiennej - dostępna do wglądu u Zamawiającego.

Dokument nr: 64/2022-Adm.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy wysłać e-mailem na adres zamowienia@malbork.sr.gov.pl
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.10.2022r.
2. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Sądu Rejonowego
w Malborku. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie.
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji przedmiotu umowy określa się od daty podpisania umowy do czasu dokonania ostatecznego odbioru robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.
Termin wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę zakreślono na dzień 16.12.2021r.

Wymagania:
I. WPROWADZENIE
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
5. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonane będą w polskich złotych
7. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Sąd Rejonowy w Malborku (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy). Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy.
VI. ZAKRES RZECZOWY NADZORU INWESTORSKIEGO, STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA
Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy pełny zakres czynności określony w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)., w szczególności:
1) reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na terenie robót budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2) sprawdzenie jakości wykonywanych robót i stosowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz stwierdzonych i usuniętych wad,
4) sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót, dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego niezbędnych do przeprowadzenia odbioru
5) udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,
6) kontrola zgodności prowadzonych robót budowlanych z obowiązującymi dla przedsięwzięcia decyzjami oraz innymi uzgodnieniami,
7) stwierdzenie i poświadczenie terminu zakończenia robót,
8) inne zadania wynikające z przepisów prawa.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
1) Kryterium wyboru oferty jest suma oferowanej ceny (brutto) 100% kryterium.
2) Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
3) W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do ofert) należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
4) Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.
5) Do oferty należy dołączyć:
kopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 202lr. poz. 2351 z późn. zm.).,
potwierdzenie członkostwa właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) - aktualne na dzień składania oferty
6) W przypadku nie dołączenia do oferty wymaganych dokumentów oferta zostanie odrzucona z
przyczyn formalnych.
7) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
8) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
X OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1) Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej zaproszenia.
2) Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności: czynności uznanych przez Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania usługi przez cały okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
3) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4) Podana cena jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.
5) Cenę oferty należy podać w PLN.
XII. WYNIK POSTĘPOWANIA
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców przesyłając ogłoszenie na adres e-mail podany w ofercie.

Kontakt:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Paulina Szyczewska - Starszy Inspektor, tel. 55 647-07-76, email: zamowienia@malbork.sr.gov.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.