Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4229z ostatnich 7 dni
19129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wojskowych kabli polowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa wojskowych kabli polowych

Data zamieszczenia: 2022-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: 1 Regionalna Baza Logistyczna
Ciasna 7
78-600 Wałcz
powiat: wałecki
tel. 261472424
1rblog@ron.mil.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Wałcz
Wadium: 35 594,00 zł.
Nr telefonu: tel. 261472424
Termin składania ofert: 2022-10-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wojskowych kabli polowych w latach 2022-2024
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu, Ul. Ciasna 7, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 261 472624, faks 261 472971;
Adres strony internetowej zamawiającego: www.1rblog.wp.mil.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka Budżetowa Sektora Finansów Publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: DOSTAWA wojskowych kabli polowych
w latach 2022-2024.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: DOSTAWA.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1Przedmiotem zamówienia jest dostawa wojskowych kabli polowych w latach 2022-2024 zgodnie wymaganiami zawartymi w ,,Danych uzupełniających" stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ w ilościach i asortymencie przedstawionym w tabeli zawartej w Rozdziale III ust. 1 SIWZ.
Dostawy w roku 2023 i 2024 będą wykonywane pod warunkiem, że Zamawiający odpowiednio do końca grudnia 2022 i 2023 roku otrzyma potwierdzenie od Instytucji Eksperckiej (Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności), że w roku budżetowym 2023 i 2024 otrzyma środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie dostaw wojskowych kabli polowych w roku 2023 i 2024 oraz, że Zamawiający po otrzymaniu potwierdzenia dysponowania środkami finansowymi, o których mowa wyżej, niezwłocznie pisemnie lub e-mailem zawiadomi Wykonawcę o konieczności realizacji zakresu umowy przewidzianego w roku 2023 i 2024.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

CPV: 32500000-8, 32562300-3, 32551500-5

Dokument nr: 1RBLog-SZP.2612.78.2022, 76/2022

Otwarcie ofert: IV.4.3) Otwarcie ofert - siedziba Zamawiającego budynek nr 1 pokój nr 109 - 12.10.2022 godz. 10:00.

Specyfikacja:
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1rblog.wp.mil.pl

Składanie ofert:
IV.4.2) TERMIN SKŁADANIA ofert:
12.10.2022 godz. 09:30, miejsce: Kancelaria Jawna Zamawiającego - Ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz - budynek nr 1, pokój nr 2 w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz.ch od 7.00 do 15.30
i w piątek w godz.ch od 7.00 do 13.00.

Miejsce i termin realizacji:
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zostanie wykonane w terminie od dnia zawarcia umowy:
Zamówienie zostanie wykonane w terminie:
1) w zakresie zamówienia podstawowego:
o w roku 2022 - od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2022 r.
o w roku 2023 - od dnia 02.01.2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r. z zastrzeżeniem Rozdziału III ust. 2.
o w roku 2024 - od dnia 02.01.2024 r. do dnia 29 listopada 2024 r. z zastrzeżeniem Rozdziału III ust. 2.
2) w zakresie zamówienia opcjonalnego:
o w roku 2022 - od dnia poinformowania Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji do dnia 30 listopada 2022 r.
o w roku 2023 - od dnia poinformowania Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji do dnia 30 listopada 2023 r.
o w roku 2024 - od dnia poinformowania Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji do dnia 29 listopada 2024 r.

Wymagania:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia, w wysokości 35 594,00 zł.
2. Wadium należy wnieść w walucie polskiej, przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na nieoprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego:
NBP o/o Bydgoszcz nr rach. 76 1010 1078 0083 1213 9120 2000
a) potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
b) przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy oraz numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści winno wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w poniższych okolicznościach:
1) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa na warunkach określonych w ofercie,
2) Wykonawca nie wniósł wymaganego ZNWU,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ust. 2 ppkt 5, należy zdeponować przed terminem składania ofert w siedzibie Zamawiającego - budynek nr 2 pokój nr 1, a kopię załączyć do oferty (godziny przyjmowania dokumentów: w dni robocze, od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 7.00 do 15.30, w piątki od 7.00 do 13.00). Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu
za pośrednictwem poczty, w takiej sytuacji dokument należy przesłać na adres Zamawiającego
z dopiskiem ,,WADIUM - numer sprawy...". Dokument winien być dostarczony Zamawiającemu przed terminem i godziną składania ofert.
6. Zamawiający zwraca wadium w terminie do 7 dni wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) lub zamknięciu postępowania.
7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je bez odsetek bankowych pomniejszone
o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
(na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu).
8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
w terminie do 7 dni od zawarcia umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie formułuje wymogu w zakresie wyżej opisanego warunku.
III.2.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu oraz na podstawie przedłożonych dokumentów o których mowa
w ust. III.3.1) lit. c) niniejszego ogłoszenia.
III.2.3) Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie formułuje wymogu w zakresie wyżej opisanego warunku.
III.2.4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu oraz na podstawie przedłożonych dokumentów o którym mowa
w ust. III.3.1) lit b) niniejszego ogłoszenia.
III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. III.2. niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 2 do SIWZ).
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości co najmniej: 328 000,00 zł.
Uwaga:
o Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem;
o Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
c) wykaz wykazu potwierdzającego, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - Wykonawca wykonał należycie dostawy materiałów lakierniczych specjalnych, których suma dostaw odpowiada co najmniej wartości: 1 313 000,00 zł.
Uwaga:
o Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.
Wykonawca w wykazie - załączniku nr 6 do SIWZ podaje wartość dostaw, ich przedmiot, datę wykonania i podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane oraz dowodów potwierdzających, czy dostawy te zostały wykonane należycie.
Dowodami o których mowa wyżej może być poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn,
o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, Zamawiający uzna, że wystarczającym dowodem jest oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku gdy Wykonawca wykonał na rzecz Zamawiającego dostawy wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania do oferty dowodów potwierdzających.
III.3.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w okolicznościach, o których mowa w Regulaminie udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi unijne (Rozdział VII ust. I pkt 2 ppkt 1 SIWZ) - załącznik nr 3 do SIWZ.
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu wykazania, braku podstaw do wykluczenia.
3) oświadczenia o niepodleganiu/podleganiu wykluczeniu w zakresie, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) (Rozdział VII ust. I pkt 2 ppkt 2 SIWZ) - załącznik nr 4 do SIWZ.
III.3.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o których mowa w ust. III.3.2 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.3.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Rozdziale VII ust. I pkt 2 ppkt 1.15) SIWZ, albo informację, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena - 60%, okres gwarancji- 40%.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli one dotyczą:
a) zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie o tej samej lub lepszej jakości i parametrach przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia (przy zachowaniu dotychczasowych cen). Każdorazowo decyzje o skorzystaniu z takiej możliwości podejmuje Zamawiający, informując
o tym Wykonawcę,
b) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
c) ustawowej zmiany przepisów w zakresie stawki podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia,
d) zmniejszenia wielkości umowy wynikającej z ograniczenia wysokości środków finansowych przyznanych na rok 2023 i 2024,
e) przeniesienia części dostawy wraz z przydzielonymi środkami na realizację umowy pomiędzy latami kalendarzowymi bez zmiany wartości całej umowy,
f) zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, w wypadku, kiedy Wykonawca określił go, co do tożsamości w ofercie lub rezygnacji z podwykonawcy,
g) zmiany zakresu podwykonawstwa,
h) zmiany terminu wykonania umowy z powodu okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy
z zastrzeżeniem §12 ust. 5 niniejszej umowy,
i) umożliwienia dalszej realizacji przedmiotu umowy przez konsorcjum, spółkę cywilną, z których składu ubył jeden z jego członków.
2. Powyższe zmiany wymagają zgody Zamawiającego, zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności oraz pisemnego wniosku o zmianę wraz z uzasadnieniem.
IV.4.4) Termin związania ofertą: okres w dniach 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.