Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup kompletu elementów do budowy oprzyrządowania do tłoczenia na gorąco

Przedmiot:

Zakup kompletu elementów do budowy oprzyrządowania do tłoczenia na gorąco

Data zamieszczenia: 2022-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polmotors Sp. z o.o
Mazańcowice 57
43-391 Mazańcowice
powiat: bielski
+48338273984
khrapkowicz@polmotors.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/129078
Województwo: śląskie
Miasto: Mazańcowice
Wadium: ---
Nr telefonu: +48338273984
Termin składania ofert: 2022-10-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup kompletu elementów do budowy oprzyrządowania do tłoczenia na gorąco
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0108/21 - Opracowanie i walidacja innowacyjnych systemów oprzyrządowań produkcyjnych do tłoczenia na gorąco wytłoczek o złożonych kształtach oraz z materiałów stalowych o podwyższonych grubościach

Część 1
Zakup kompletu elementów do budowy oprzyrządowania do tłocz

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zakup kompletu elementów do budowy narzędzia do tłoczenia na gorąco, które zostały opisane w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną, przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, dotyczących całości pakietu nr 1 i/lub całości pakietu nr 2.
Kod CPV:44514200-8

CPV: 44514200-8

Dokument nr: 2022-2714-129078

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-10-12

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
bielski
Gmina
Jasienica
Miejscowość
Mazańcowice
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-11-25
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Zakup kompletu elementów do budowy oprzyrządowania do tłoczenia na gorąco

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający planuje realizację zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy 50% wartości przedmiotu zamówienia w okresie roku od dnia podpisania umowy.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z następującymi zastrzeżeniami:
a) W umowie dopuszcza się zmiany wartości objętych kryteriami ocen, pod warunkiem przedstawienia przez oferenta w trakcie negocjacji handlowych korzystniejszych warunków w stosunku do przedstawionej oferty.
b) Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi zawarcia umowy i w tym zakresie wyłącza się przepisy K.C dotyczące przyjęcia oferty, może jednak stanowić zaproszenie do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Oferta musi zawierać:
1.1. Dane oferenta (pełna nazwa i adres pocztowy, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub numer innego właściwego rejestru, adres e-mail oraz numer telefonu osoby kontaktowej).
1.2 Oświadczenie zgodności oferty z specyfikacją techniczną lub karty katalogowe oferowanych pozycji
1.3. Datę sporządzenia oraz termin ważności oferty (ważność oferty minimum 14 dni)
1.4. Cenę całkowitą netto i brutto
1.5. Warunki płatności (przelew minimum 14 dni po dostawie).
1.6. Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia
2. Ofertę należy złożyć:
- w formie elektronicznej na adres: oferty@polmotors.com.pl
lub
- drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja ,,utwórz ofertę" dostępna dla zalogowanych użytkowników).
3. W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, dotyczących całości pakietu nr 1 i/lub całości pakietu nr 2.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postępowania konieczności bez podania przyczyny
b) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
c) przeprowadzenia negocjacji techniczno-cenowych z wybranym Oferentem,
W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na tą samą liczbę punktów uzyskaną przez kilku Oferentów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje techniczno-cenowe z tymi Oferentami. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania po przeprowadzeniu negocjacji techniczno-cenowych z uwagi na tą samą liczbę punktów uzyskaną przez kilku Oferentów, Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej pod względem oddziaływania na środowisko i klimat.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-10-04
Data ostatniej zmiany
2022-10-04 15:20:54

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto
Waga kryterium: 80%
Sposób oceny: (najniższa cena/cena wskazana w ofercie ocenianej)x80= liczba punktów
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Warunki płatności
Waga kryterium: 20%
Sposób oceny: (termin płatności ocenianej oferty/najdłuższy oferowany termin płatności)x20=liczba punktów

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Katarzyna Hrapkowicz
tel.: +48338273984
e-mail: khrapkowicz@polmotors.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.