Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie iluminacji (podświetlenia) elewacji

Przedmiot:

Wykonanie iluminacji (podświetlenia) elewacji

Data zamieszczenia: 2022-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Diecezja Pelplińska
ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin
powiat: tczewski
504 348 845
diecezjapelplin.projektue@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/129092
Województwo: pomorskie
Miasto: Pelplin
Wadium: ---
Nr telefonu: 504 348 845
Termin składania ofert: 2022-10-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie iluminacji (podświetlenia) elewacji Domu bramnego w Pelplinie w ramach projektu pn. ,,Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury - modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie".
Powstaje w kontekście projektu
POIS.08.01.00-00-0079/17 - Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury - modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie

Część 1
Wykonanie iluminacji (podświetlenia) elewacji Domu bramnego

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania iluminacji (podświetlenia) elewacji Domu bramnego w ramach projektu pn. ,,Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury - modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie".
2. Użyte, do wykonania zadania opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym, materiały muszą być nowe, nie mające śladów uszkodzeń i uprzedniego używania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 - Specyfikacja zamówienia, z zastrzeżeniem, że w załączniku tym opisano parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może więc zaoferować sprzęt o lepszych, niż opisane, parametrach.

CPV: 45316100-6, 34991000-0, 5, 6, 7, 8, 24, 34991000-0, 45316100-6

Dokument nr: 2022-31247-129092, 2/10/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-10-12

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
tczewski
Gmina
Pelplin
Miejscowość
Pelplin
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-10-24
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Wykonanie iluminacji (podświetlenia) elewacji Domu bramnego w Pelplinie w ramach projektu pn. ,,Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury - modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie".

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1) Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania.
2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:
a) terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach (np.: skrócenie, wydłużenie terminu realizacji projektu, istotna zmiana terminów realizacji innych zadań w projekcie);
b) zmiany zakresu przedmiotu umowy jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania lepszego efektu,
c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT,
d) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego;
3) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki pozwalające na ocenę zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać następujące warunki: posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia;
Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie iluminacje zabytkowych budynków o wartości minimum każdej 40.000,00 zł brutto oraz wykaże, że powyższe realizacje zostały wykonane w sposób należyty oraz prawidłowo ukończone.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki pozwalające na ocenę zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać następujące warunki: nie znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej, wobec którego nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, nie jest w stanie upadłości, nie zalega z opłacaniem podatków i opłat oraz nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, że wobec niego nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, nie jest w stanie upadłości, nie zalega z opłacaniem podatków i opłat oraz nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) wykazu realizacji - załącznik nr 1 do Wzoru oferty, wraz z podaniem wartości i daty realizacji, z załączeniem dowodów określających czy realizacja została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty potwierdzające wykonanie realizacji - w odniesieniu do każdej realizacji (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
2) oświadczenia - załącznik nr 2 do Wzoru oferty (że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, że wobec niego nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, nie znajduje się w stanie upadłości, nie zalega z opłacaniem podatków i opłat oraz nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-10-04
Data ostatniej zmiany
2022-10-04 16:00:06

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Nazwa kryterium: Cena, waga: 100
Ilość punktów obliczana zgodnie z wzorem: ilość punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100, gdzie Cmin
- najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, Cbad - cena oferty
badanej.
Wybór - oferta z najwyższa liczbą punktów.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Tomasz Lesner
tel.: 504 348 845
e-mail: diecezjapelplin.projektue@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.