Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Przedmiot:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
UL. SZEROKA 29/31
97-200 TOMASZÓW MAZ
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
TEL.723 74 00/FAX 723 69 12
sm_grota@wp.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: TOMASZÓW MAZ
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: TEL.723 74 00/FAX 72
Termin składania ofert: 2022-10-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL.SZEROKIEJ 23/25A W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL.SZEROKIEJ 23/25A W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Szczegółowy zakres robót zamieszczono w obmiarze robót.
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.

Otwarcie ofert: 13. Otwarcie ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2022-10-17 o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest otwierana, cenę, a także zawarte w ofercie: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

Składanie ofert:
9. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 2022-10-17 do godz. 11:30 w siedzibie zarządcy
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GROTA"
UL.NADRZECZNA 38/40
97-200 TOMASZÓW MAZ
Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia
od 2022-10-24 do 2023-05-31

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Opis przygotowania oferty
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zarządcy
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GROTA"
UL.NADRZECZNA 38/40
97-200 TOMASZÓW MAZ
Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zarządcy na adres:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GROTA"
UL.NADRZECZNA 38/40
97-200 TOMASZÓW MAZ
oraz oznakowane następująco: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL.SZEROKIEJ 23/25A W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem oferenta.
4. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi,
b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem
ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania
danego zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie oferenta)
- oferta na realizację zamówienia.
7. Warunki umowy
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
10. Wadium
Nie ustala się.
12. Tryb udzielania wyjaśnień
Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim dostawcom lub wyko-
nawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba
że pytanie wpłynęło do zamawiającego na 5 dni przed upływem terminu
składania ofert.
Następnie odbędzie się ocena ofert.
15. Tryb ogłoszenia wyników przetargu
a) Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.
b) Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego.
Niezależnie od ogłoszenia o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy oferenci.
c) Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.
Krzysztof Strucki

Uwagi:
8. Kryteria oceny oferty
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty):
CENA, GWARANCJA.

Kontakt:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
Pan Tomasz Piwowarski

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres SM"GROTA" 97-200 TOMASZÓW MAZ. UL.NADRZECZNA 38/40,
faksem: 723 69 12 lub e-mailem: sm_grota@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.