Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
28z dziś
4277z ostatnich 7 dni
18300z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup odciągu wiórów

Przedmiot:

Zakup odciągu wiórów

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: AKTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Żurawia 71
15-540 Białystok
powiat: Białystok
517361645
aktona.kontakt@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/124543
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: 517361645
Termin składania ofert: 2022-10-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na zakup odciągu wiórów dla projektu ,,Plaser - opracowanie innowacyjnego hybrydowego plotera CNC z dwoma modułowymi głowicami, laserową i plazmową, zamontowanymi na lekkiej bramie kompozytowej"
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1920/20 - Plaser - opracowanie innowacyjnego hybrydowego plotera CNC z dwoma modułowymi głowicami, laserową i plazmową, zamontowanymi na lekkiej bramie kompozytowej

Część 1
Odciąg wiórów

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup odciągu wiórów w ramach projektu ,,Plaser - opracowanie innowacyjnego hybrydowego plotera CNC z dwoma modułowymi głowicami, laserową i plazmową, zamontowanymi na lekkiej bramie kompozytowej" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:
- wydajność: min. 4500 m3/h,
- worki 2 szt.,
- napięcie 400V,
- prędkość ssania min. 25 m/s.
- powierzchnia filtracyjna min. 5 m2
- pojemność worków na odpady min. 0,5 m3
- moc silnika min. 2,2 kW
- ilość faz 3
- głośność max 90 dB
- wysokość max 3000 mm
- szerokość 1300 mm
- długość 1400 mm
DODATKOWE INFORACJE:
1.Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe
2. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji urządzenia wynosi min. 24 miesiące
Planowany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2022 r.
Okres gwarancji
24

CPV: 39714000-0

Dokument nr: 2022-23732-124543

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-10-12

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
piaseczyński
Gmina
Lesznowola
Miejscowość
Mysiadło

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie:
Terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku kiedy taka zmiana będzie wynikać z przebiegu projektu lub w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Zamawiającego.
Wszelkich zmian związanych z wystąpieniem okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a które mogą wpłynąć zarówno na sposób, jak i termin realizacji zadań w ramach projektu.
Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
Wprowadzenie zmian, o których mowa powyżej będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Dostawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji od momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia (potwierdzonego protokołem odbioru końcowego)
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności
w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówieniav
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielania zamówienia;
2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
3) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania ofertowego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty mailowej na adres: aktona.kontakt@gmail.com lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności w terminie określonym w punkcie: TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY ZAMÓWIENIA.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawca składając ofertę w niniejszym Zapytaniu Ofertowym potwierdzi, iż:
1. zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu Ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie;
2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu Ofertowym;
3. na potrzeby kontroli i prośbę Zamawiającego dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań;
4. uzyskał wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania zamówienia;
5. zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy;
6. złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
7. zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia;
8. posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie związanym z przedmiotem zapytania ofertowego;
9. dysponuje potencjałem technicznym pozwalającym na realizację przedmiotu zapytania ofertowego;
10. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
11. w przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
12. uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania oferty.
Wymagane załączniki:
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-10-05
Data ostatniej zmiany
2022-10-05 13:33:23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium: Cena ofertowa - waga kryterium 100%
Szczegółowy opis kryterium zawiera załącznik do ogłoszenia.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Artur Abratański
tel.: 517361645
e-mail: aktona.kontakt@gmail.com

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.