Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów hydraulicznych

Przedmiot:

Dostawa materiałów hydraulicznych

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Mściwoja II 4
83-300 Kartuzy
powiat: kartuski
tel. 58 681 04 54 wew. 54, wew. 49, fax. 58 681 02 09
epruszak@kpwik.kartuzy.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Kartuzy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 681 04 54 we
Termin składania ofert: 2022-10-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA materiałów hydraulicznych"
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp. Przedmiot
j.m. Ilość
1.
Skrzynka zasuwowa H-270, korpus PE
szt.
90
2.
Mufa elektrooporowa PE90 SDR17
szt.
50
3.
Kołnierz stalowwy DN90/80 PE
szt.
50
4.
Tuleja kołnierzowa do zgrzewania PE DN90 SDR17
szt.
50
5.
Kolano PE DN90x45° elektrooporowe SDR17
szt.
30
6.
Kolano PE DN90x90° elektrooporowe SDR17
szt.
30
7.
Króciec bosy FW DN80
szt.
20
8.
Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L-300, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wew. i zew
szt.
10
9.
Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L-400, żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykorozyjne wew. i zew
szt.
10
10.
Kołnierz stalowy gwintowany DN 80x2" GW PN16
szt.
10
11.
Uszczelka gumowa płaska DN80
szt.
200

CPV: 44115200-1, 42130000-9

Dokument nr: 1.16.2022

Składanie ofert:
9. TERMIN SKŁADANIA i wymogi dotyczące oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Oferty w języku polskim należy składać do dnia: 13.10.2022r. do godz. 10:00 w jeden z następujących sposobów:
a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Ul. Mściwoja II 4 83-300 Kartuzy

Miejsce i termin realizacji:
2. Miejsce dostawy: Magazyn KPWiK Sp. z o.o., Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy.
3. Termin wykonania zamówienia:
1) DOSTAWA na koszt Wykonawcy do 14 dni od przesłania zamówienia.

Wymagania:
2) Zamówienie zostanie złożone niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.
4. Rozliczenie finansowe:
1) Rozliczenie finansowe nastąpi jednorazowo po dostawie przedmiotu zamówienia.
2) Termin płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
5. Kryterium oceny ofert
1) Ustala się następujące kryterium oceny ofert: cena - 100%
2) Oferta spełniająca wymogi Zamawiającego i posiadająca najniższą cenę całkowitą oferty zostanie ofertą najkorzystniejszą.
6. Cena oferty:
1) Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, nakłady i prace, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
3) Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
7. Wykluczenie udziału w postępowaniu:
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835).
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
W celu oceny braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3.
8. Na ofertę składają się: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. 2) Do oferty należy załączyć opisy, dane techniczne, karty katalogowe zaoferowanych materiałów w celu weryfikacji, że oferowane materiały odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w niniejszym zapytaniu i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Nazwa Wykonawcy:
OFERTA ZNAK SPRAWY: 1.16.2022
,,Dostawa materiałów hydraulicznych"
Nie otwierać przed 13.10.2022 r. godz. 10:05
b) przesłać w postaci lub formie elektronicznej na adres mailowy epruszak@kpwik.kartuzy.pl
3) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z podanym opisem ponosi Wykonawca. Niewłaściwe oznaczenie opakowania może spowodować np. potraktowanie przesyłki zawierającej ofertę jako zwykłej korespondencji. Powyższe dotyczy również przesyłek kurierskich.
4) Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane ze złożeniem oferty w inny sposób niż wyżej określono.
5) Oferta, która wpłynie po terminie, zostanie odrzucona.
6) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
7) Zamawiający w toku badania ofert może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty.
8) Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
9) Zaleca się złożenie oferty na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
10. Postanowienia pozostałe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia. O każdej zmianie Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie adekwatnej informacji na stronie internetowej - www.kpwik.kartuzy.pl.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego na minimum 3 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.kpwik.kartuzy.pl po wyborze oferty najkorzystniejszej oraz przesłana drogą elektroniczną wykonawcom, którzy złożyli ofertę.

Kontakt:
Osobą do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest:
stanowisko Zastępca kierownika sieci kanalizacyjnej
imię i nazwisko Grzegorz Laskowski tel. 58 681 04 54 wew. 54
e-mail: laskowski@kpwik.kartuzy.pl
w terminach w godzinach 7:00 do 15:00
Osobą do kontaktów w kwestiach formalno - prawnych prowadzonego postępowania jest:
stanowisko Główny specjalista ds. zamówień publicznych
imię i nazwisko Elżbieta Pruszak
tel. 58 681 04 54 wew. 49
e-mail epruszak@kpwik.kartuzy.pl
w terminach od pon. do pt. w godz. pomiędzy 7:00 - 15:00

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.