Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa wiat śmietnikowych oraz rozbudowa wiaty śmietnikowej

Przedmiot:

Budowa wiat śmietnikowych oraz rozbudowa wiaty śmietnikowej

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
powiat: Gdańsk
cpz@ug.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/ug/proceedings
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-10-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ,,Budowa 4 wiat śmietnikowych oraz rozbudowa 1 wiaty śmietnikowej na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ,,Budowa 4 wiat śmietnikowych oraz rozbudowa 1 wiaty śmietnikowej na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku".
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71221000-3, 71242000-6, 79421200-3, 45111200-0, 45222000-9, 45400000-1, 45111291-4, 45233140-2.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania budowy 4 wiat śmietnikowych oraz rozbudowy 1 wiaty śmietnikowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (zwanej dalej dokumentacją projektową) i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz i decyzji, w tym mapy zasadniczej do celów projektowych,
2) kompleksowe wykonanie, na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, robót budowlanych.
4. Przedmiotem zamówienia objęte jest także sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem zamówienia.
5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) z załącznikami, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.
6. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące. Wszystkie dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się.
7. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna odpowiadać przepisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609 ze zm.), wymaganiom technicznym niezbędnym do wykonania w sposób prawidłowy robót budowlanych w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności do zapewnienia odpowiedniego ich zabezpieczenia, nadzoru terenu robót w trakcie prowadzenia robót, utrzymywanie placu robót w należytym porządku.
9. Prace będą realizowane na terenie wykorzystywanym przez inne podmioty. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Należy się liczyć z koniecznością pracy w przedłużonych godz.ch, np. w godz.ch popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy.
10. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów z natury.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia uszkodzeń budynku lub budynków przyległych lub dróg komunikacyjnych wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót.
12. Niniejszym zamówieniem objęte są również roboty towarzyszące: np. związane z przygotowaniem terenu robót, wszelkimi robotami przygotowawczymi, zabezpieczającymi, rozbiórkowymi, odtworzeniowymi, porządkowymi, sprzątaniem po zakończonych robotach, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, wywiezieniem materiałów porozbiórkowych i innych odpadów wraz z ich utylizacją, koniecznością pracy w przedłużonych godz.ch, np. w godz.ch popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy, itp. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z dostawą mediów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia (wody, energii).
13. Należy przyjąć wysoki standard wykonywanych robót.
14. Wszelkie roboty, prace towarzyszące, prace porządkowe, czynności, materiały, rozwiązania, itp. nieopisane lub niewymienione w SWZ wraz z załącznikami, a konieczne do wykonania z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy SWZ wraz z załącznikami i ewentualnej wizji lokalnej. Roboty takie muszą być ujęte w cenie oferty.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SWZ, obowiązującymi przepisami prawa w tym określonymi w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym.
16. Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdz. XVI SWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 14 projektu umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
17. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.
18. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy:
1) Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) roboty demontażowe,
b) roboty nawierzchniowe,
c) roboty budowlane konstrukcyjne,
d) wszystkie inne czynności związane z wykonaniem prac objętych przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem czynności w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przez projektanta, a także pełnienia funkcji kierownika robót - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ wraz z załącznikami.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności, związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3) Szczegóły dotyczące wymagań wskazanych w pkt 18, przewidzianych w tym zakresie czynności kontrolnych oraz sankcji zawarte są w § 8 projektu umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 71220000-6, 71221000-3, 71242000-6, 79421200-3, 45111200-0, 45222000-9, 45400000-1, 45111291-4, 45233140-2

Dokument nr: 2022/BZP 00379093, 5750.291.1.95.2022.MG

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-10-24 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl (dalej platforma) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformy w zakładce ,,Regulamin" dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert zamieszczonej na stronie internetowej platformy w zakładce ,,Instrukcje" dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Komunikacja poprzez formularz ,,Wyślij wiadomość" (nie dotyczy składania ofert) umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, dokumentów, wniosków oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego", po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
6. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
8. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące wyjaśnienia treści SWZ, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji ,,Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: marta.grygiel@ug.edu.pl, w godz.ch 07:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, Ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym.
2) Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30, (58) 523 24 59 lub adresem email: iod@ug.edu.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ppkt 3) jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp wraz z przepisami wykonawczymi.*
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;**
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
* Wyjaśnienie: dotyczy zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
2. W przypadku konieczności przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający (...)
Pełna treść klauzuli znajduje się w rozdz. XXII SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-24 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć (umieścić) na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug (na stronie internetowej prowadzonego postępowania)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 5750.291.1.95.2022.MG
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ,,Budowa 4 wiat śmietnikowych oraz rozbudowa 1 wiaty śmietnikowej na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku".
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71221000-3, 71242000-6, 79421200-3, 45111200-0, 45222000-9, 45400000-1, 45111291-4, 45233140-2.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania budowy 4 wiat śmietnikowych oraz rozbudowy 1 wiaty śmietnikowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (zwanej dalej dokumentacją projektową) i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz i decyzji, w tym mapy zasadniczej do celów projektowych,
2) kompleksowe wykonanie, na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, robót budowlanych.
4. Przedmiotem zamówienia objęte jest także sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem zamówienia.
5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) z załącznikami, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.
6. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące. Wszystkie dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się.
7. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna odpowiadać przepisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609 ze zm.), wymaganiom technicznym niezbędnym do wykonania w sposób prawidłowy robót budowlanych w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności do zapewnienia odpowiedniego ich zabezpieczenia, nadzoru terenu robót w trakcie prowadzenia robót, utrzymywanie placu robót w należytym porządku.
9. Prace będą realizowane na terenie wykorzystywanym przez inne podmioty. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Należy się liczyć z koniecznością pracy w przedłużonych godzinach, np. w godzinach popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy.
10. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów z natury.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia uszkodzeń budynku lub budynków przyległych lub dróg komunikacyjnych wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót.
12. Niniejszym zamówieniem objęte są również roboty towarzyszące: np. związane z przygotowaniem terenu robót, wszelkimi robotami przygotowawczymi, zabezpieczającymi, rozbiórkowymi, odtworzeniowymi, porządkowymi, sprzątaniem po zakończonych robotach, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, wywiezieniem materiałów porozbiórkowych i innych odpadów wraz z ich utylizacją, koniecznością pracy w przedłużonych godzinach, np. w godzinach popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy, itp. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z dostawą mediów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia (wody, energii).
13. Należy przyjąć wysoki standard wykonywanych robót.
14. Wszelkie roboty, prace towarzyszące, prace porządkowe, czynności, materiały, rozwiązania, itp. nieopisane lub niewymienione w SWZ wraz z załącznikami, a konieczne do wykonania z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy SWZ wraz z załącznikami i ewentualnej wizji lokalnej. Roboty takie muszą być ujęte w cenie oferty.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SWZ, obowiązującymi przepisami prawa w tym określonymi w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym.
16. Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdz. XVI SWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 14 projektu umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
17. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.
18. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy:
1) Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) roboty demontażowe,
b) roboty nawierzchniowe,
c) roboty budowlane konstrukcyjne,
d) wszystkie inne czynności związane z wykonaniem prac objętych przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem czynności w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przez projektanta, a także pełnienia funkcji kierownika robót - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ wraz z załącznikami.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności, związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3) Szczegóły dotyczące wymagań wskazanych w pkt 18, przewidzianych w tym zakresie czynności kontrolnych oraz sankcji zawarte są w § 8 projektu umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przyznanie punktów w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się, przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 PLN.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
a) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i budowie lub budowie wiat śmietnikowych lub obiektów budowlanych, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 80.000,00 PLN brutto każda.
Przez określenie ,,budowa", ,,obiekt budowlany" należy rozumieć definicje określone w art. 3 odpowiednio pkt 6 i 1 ustawy Prawo budowlane.
b) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zespołem co najmniej 2 osób, w skład którego wchodzą:
- projektant - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz posiadająca odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
- kierownik robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń albo w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i posiadająca odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
UWAGA: W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunków przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
2. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia
- nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII pkt 3 SWZ.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ust. 1 Pzp warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 1 ppkt 3) i ppkt 4 lit. b) powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo ci wszyscy Wykonawcy wspólnie, a warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 1 ppkt 4) lit. a) powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. Niniejsze postanowienia stosuje się analogicznie w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następującego podmiotowego środka dowodowego: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale V SWZ, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3 SWZ:
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 PLN;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej.
2) w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 4 SWZ:
a) wykazu robót budowlanych (załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - potwierdzającego, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale V pkt 1 ppkt 4 lit. a) SWZ;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
b) wykazu osób (załącznik nr 7 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzającego, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale V pkt 1 ppkt 4 lit. b) SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami w rozdz. XI pkt 9 SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdz. VII pkt 4 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców - rozdział XX pkt 6 SWZ.
6. Przepisy Pzp oraz postanowienia niniejszej SWZ dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany postanowień zawartej umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) zaistnienia siły wyższej, o której mowa § 20 - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzględnieniem postanowień pkt 3 lit. a),
3) zmiany dotyczącej terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2:
a) w wyniku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 20,
b) w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych niekorzystnych warunków atmosferycznych lub terenowych, w szczególności: silnego wiatru, gwałtownych opadów deszczu, gradobicia, burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych, oblodzenia, silnych mrozów, uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy - fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
c) w wyniku wprowadzenia zmian umowy wynikających z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 Pzp, których wprowadzenie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
d) w wyniku wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane,
e) w wyniku wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
f) gdy zaistniała inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w szczególności: prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a)-f) termin określony w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2 może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności, lub o czas niezbędny na realizację dodatkowych robót budowlanych wprowadzonych zgodnie z przepisami Pzp.
4) zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ), po akceptacji zmian przez Zamawiającego. W tym przypadku możliwa jest również powiązana ze zmianą sposobu świadczenia odpowiednia zmiana (wydłużenie lub skrócenie) terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 lub zmiana (podwyższenie lub obniżenie) wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 2.
5) zmiany osób wskazanych w § 9 ust. 1, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem, że każda zaproponowana osoba będzie posiadała kwalifikacje zawodowe i uprawnienia zgodne z wymaganiami opisanymi w rozdziale V SWZ,
6) zmiany części zamówienia, wskazanych w § 12 ust. 3, powierzonych do wykonania podwykonawcom lub wprowadzenie podwykonawcy (...)
Informacje dotyczące rodzaju i zakresu zmian wskazane zostały w § 16 projektu umowy - załącznika nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przyznanie punktów w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-11-22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.