Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
28z dziś
4277z ostatnich 7 dni
18300z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT KROŚNIEŃSKI - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Fryderyka Chopina 5
66-600 Krosno Odrzańskie
powiat: krośnieński (odrzański)
tel./fax. 068 383 60 90
s.kosciukiewicz@zdp.powiatkrosnienski.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Krosno Odrzańskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax. 068 383 60
Termin składania ofert: 2022-10-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Budowa drogowo - rowerowej obwodnicy Gubina - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w m. Żytowań do drogi wojewódzkiej nr 138",
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż 130.000 złotych netto.
IV. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie drogowo - rowerowej obwodnicy Gubina poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1154F od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1153F w m. Żytowań do drogi wojewódzkiej nr 138, o długości odcinka ok. 5 km.
2) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się warunkami określonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-85a8310d-37f9-11ed-9171-f6b7c7d59353
Wykonawca robót zostanie wyłoniony przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.
3) Wykonawca pełni czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadań zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
4) Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazanie go do użytkowania;
d) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
5) Ponadto do obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień inspektora nadzoru należy:
a) Organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący przerw w realizacji robót przez Wykonawcę.
b) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu urządzeń i materiałów przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie na realizację robót i dokumentach stanowiących jej integralne składniki.
c) Udzielanie Wykonawcy robót niezbędnych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych umową.
d) Wnioskowanie w sprawach wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskiwanie zgody Projektanta na te zmiany oraz w sprawach przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.
e) Wnioskowanie oraz opiniowanie wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych umową.
f) Wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich przez Wykonawcę niezgodnie z warunkami Umowy, przepisami BHP, ppoż oraz ochrony środowiska naturalnego.
g) Kontrolowanie składowania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót.
h) Sprawdzanie wykonywanych robót i powiadamianie Wykonawcy i Zamawiającego o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.
i) Poświadczenie terminu zakończenia robót objętych nadzorem.
j) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów rozliczeniowych i pełnej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót.
k) Dokonywanie czynności odbiorowych i ich dokumentowanie.
l) Przygotowywanie protokołów odbioru częściowego, końcowego i wszelkich innych protokołów.
m) Kontrola i weryfikacja rozliczeń budowy przedkładanych przez Wykonawcę robót, weryfikacja pod względem zgodności z dokumentacją projektową i zakresem robót faktycznie wykonanych.
n) Sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót.
o) Przeprowadzanie bieżących inspekcji i kontrola placu budowy.
p) Odbiór i kontrola robót poprawkowych związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji.
q) Prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów.
r) Uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym i wydanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego wykonanych robót oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych wad i usterek w tym okresie.
6) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Wykonawca będzie sprawował nadzór nad ich realizacją w ramach niniejszego zamówienia bez zmiany ceny ofertowej.

CPV: 71.52.00.00-9

Dokument nr: ZDPIII.273.16.2.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 11.10.2022r. godz. 10:30.

Składanie ofert:
Oferty należy przesłać/składać w siedzibie Zamawiającego w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Fryderyka Chopina 5 w Dziale Techniczno - Ekonomicznym lub na adres e-mail
s.kosciukiewicz@zdp.powiatkrosnienski.pl oraz w.walczak@zdp.powiatkrosnienski.pl
Termin przesłania/składania ofert upływa w dniu 11.10.2022r. o godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia: : listopad 2022 r. - wrzesień 2023 r.

Wymagania:
II. OFERTA
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu.
4) Wszystkie formularze zostaną wypełnione przez Wykonawców ściśle według wskazówek.
W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on ,,nie dotyczy".
5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Powinna być napisana na komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
6) Jeżeli jakiś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
7) Oferta winna być sporządzona na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
8) Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki.
9) W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane
w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt 8.
10) Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.
11) Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby wskazane w pkt 8 albo pkt 9. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
12) Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
a) w przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
b) w przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć.
Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu do składania ofert.
1) Określony w pkt 1 termin jest okresem planowanym. W przypadku wcześniejszego przekazania Wykonawcy robót placu budowy, Wykonawca zobowiązywany będzie do pełnienia nadzoru inwestorskiego od tego dnia.
2) W przypadku przedłużenia okresu realizacji robót, Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru inwestorskiego do czasu zakończenia inwestycji.
3) Ostateczny termin zakończenia objętych umową czynności, z wyjątkiem czynności odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego, będzie tożsamy z dniem końcowego rozliczenia inwestycji.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania lub zawieszenia realizacji niniejszej umowy w przypadku rozwiązania lub zawieszenia realizacji umowy na roboty budowlane, nad którymi sprawowany jest nadzór.

3. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Pod pojęciem ceny oferty należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014r. poz. 915).
2) Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego, a także obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT od towarów i usług, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Oferowana cena powinna obejmować ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
4) Ceny jednostkowe brutto i wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
5) WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Cena oferty w złotych polskich składanej przez Wykonawców zagranicznych powinna być wyliczona zgodnie z zapisami określonymi w pkt 4. Natomiast zamiast cen jednostkowych brutto oraz kwoty brutto oferty, Wykonawcy zagraniczni określają ceny jednostkowe netto oraz kwotę oferty netto bez doliczania podatku VAT. W związku z powyższym w załączniku nr 2 - Formularz cenowy Wykonawcy zagraniczni przekreślają w kolumnach słowo ,,brutto", wpisując słowo ,,netto".
6) WYKONAWCA ZAGRANICZNY. W sytuacji, gdy w postępowaniu biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzane przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0 % stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający. Gdy Zamawiający dokonuje wyboru - jako najkorzystniejszej - oferty Wykonawcy zagranicznego, z tytułu realizacji zobowiązania wynikającego z umowy, na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, zostaje na niego nałożony obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten mimo, iż nie wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku dostawy towarów i usług z państw trzecich. W takim przypadku dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny, Zamawiający jest zobowiązany dla porównania tych ofert doliczyć do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT, które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
7) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały
w załączniku nr 5 (wzór umowy).
8) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
9) W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:
a) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
b) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
10) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.
11) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest cena - znaczenie: 100%.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - załącznik nr 2.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, należącą do izby inżynierów budownictwa i legitymującą się odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez tą izbę.
W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2) Wykaz usług - załącznik nr 3.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali z należytą starannością przynajmniej jedną usługę zbliżoną zakresem do usług objętych przedmiotem zamówienia, czyli związaną z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad budową, przebudową lub remontem dróg lub ulic o długości nadzorowanego odcinka minimum 0,5 km, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie, np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

UWAGA:
1) Na podstawie art. 7 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej ,,ustawą", z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

8. Istotne warunki umowy oraz warunki zmiany umowy
1) Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 5 - Wzór umowy.
2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

V. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1) Zamawiający poinformuje Wykonawców o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną lub na adres pocztowy wskazany w Formularzu ofertowym.
2) Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o terminie podpisania umowy.
3) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 5.

Uwagi:
Godziny urzędowania: 7.00-15.00
VI. KLAUZULA INFORMACYJNA:

1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Chopina 5 66-600 Krosno
Odrzańskie
poprzez e-mail: sekretariat@zdp.powiatkrosnienski.pl
telefon: 68 383 60 90
2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@zdp.powiatkrosnienski.pl.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.);
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415);
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj .Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat; od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Komu przekazujemy Państwa dane?
1) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2) Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
3) Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi UODO zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 5 pkt 2.
7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
8. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.