Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
28z dziś
4277z ostatnich 7 dni
18300z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja went. mech i klimatyzacji komfortu wraz z dostawą i montażem urządzeń

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja went. mech i klimatyzacji komfortu wraz z dostawą i montażem urządzeń

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego
Lekarska 4
26-610 Radom
powiat: Radom
zampubl@szpital.radom.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-10-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
P-49-2022 Modernizacja went. mech i klimatyzacji komfortu wraz z dostawą i montażem urządzeń dla potrzeb R.SZ.S w ramach zad: ''Przeb i moder. oddz. i zakł szpitalnych RSZ.S. wraz z wyposażeniem ''
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji komfortu wraz z dostawą i montażem urządzeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ramach zadania: ''Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem ''

CPV: 42500000-1, 45331200-8, 45310000-3, 45215140-0, 50730000-1, 50000000-5

Dokument nr: 2022/BZP 00379038, RSS/SZP/P-49-2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b54ecc1-43df-11ed-9171-f6b7c7d59353
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/, https://szpital.radom.pl/zamowienie/.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.4.4. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Załącznik nr 7 do SWZ KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-21 09:00
Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RSS/SZP/P-49-2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji komfortu wraz z dostawą i montażem urządzeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ramach zadania: ''Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem ''
4.2.6.) Główny kod CPV: 42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane, zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
c) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
d) Zdolność techniczna lub zawodowa:
I. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie, tj. posiadającymi następujące kwalifikacje:
a) co najmniej 1 osobę posiadającą aktualne (w okresie trwania przedmiotu zamówienia) uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru
Grupa 1 pkt: 2, 10;
Grupa 2 pkt: 5;
W zakresie (obsługa, konserwacja, remonty, montaż, pomiary) zgodnie z Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
b) co najmniej 3 osoby posiadające łącznie aktualne (w okresie trwania przedmiotu zamówienia) uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji
Grupa 1 pkt: 2, 10;
Grupa 2 pkt: 5;
W zakresie (obsługa, konserwacja, remonty, montaż, pomiary) zgodnie z Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
c) co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia kwalifikacyjne naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane wg Ustawy z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r poz. 881) CERTYFIKAT UDT DLA PERSONELU w zakresie F-gazów
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6.4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, mianowicie:
6.4.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca składa:
1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jeżeli aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4) Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.4.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ.
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ
3) CERTYFIKAT UDT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW w zakresie F-gazów tj. urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane wydanym zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r poz. 881)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty,
w następujących okolicznościach:
a) zmiana dokonana na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo budowlane: zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; może się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.
c) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposób obliczenia kwoty, o którą będzie pomniejszone wynagrodzenie wykonawcy, będzie następujący: w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu określonej w tym kosztorysie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy.
d) zmiana numeru konta bankowego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-11-20

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.