Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

USŁUGA WYCINKI DRZEW

Przedmiot:

USŁUGA WYCINKI DRZEW

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
powiat: Łódź
https://platformazakupowa.pl/transakcja/672246
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-10-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
USŁUGA WYCINKI DRZEW DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI w ŁODZI
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 USŁUGA WYCINKI DRZEW DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI w ŁODZI. - 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 672246

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/672246
Składania : 14-10-2022 16:00:00
Otwarcia : -

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
-przedmiotem zamówienia jest USŁUGA WYCINKI DRZEW DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI w ŁODZI.
Zakres prac:
-wycięcie trzech sztuk drzew
1. modrzew o obwodzie pnia 106 cm
2. tuja o obwodzie pnia 70 cm
3. tuja o obwodzie pnia 80 cm
- posprzątanie terenu po przeprowadzonych pracach
- utylizacja materiału roślinnego uzyskanego z wycinki
Miejsce wykonania usługi:
Komisariat Policji w Kolonii Rokiciny
Ul. Łódzka 10
97-221 Kolonia Rokiciny
2. INNE WARUNKI I POSTANOWIENIA
? warunkiem niezbędnym dla złożenia oferty jest udział w wizji lokalnej, przeprowadzonej
11 października 2022 r. (od godz.10 do 12) w miejscu wykonania usługi .Osobą do kontaktu na miejscu jest p. Zbigniew Warczyk tel. 693997326.
? oferty firm, które nie wezmą udziału w wizji lokalnej nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy.
? wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.
? nie dopuszcza się zmiany cen w okresie realizacji zlecenia.
? rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
? termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury wystawionej na:
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
91-048 Łódź
ul. Lutomierska 108/112
NIP 726-000-44-58
? Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi.
? Zamawiający wymaga przesłania/dostarczenia wraz z fakturą podpisanego oświadczenia z pkt.7
? Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej OPEN NEXUS .
3 .TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
termin realizacji zamówienia, do 10 listopada 2022 r. po wcześniejszym uzgodnieniu
4. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji na temat warunków zlecenia udziela p. Michał Wenske te.723634681
5. Zamawiający zastrzega sobie prawa do niezrealizowania zamówienia bez podania przyczyny. Zastrzega się możliwość częściowej realizacji Zamówienia.
6 . W przypadku nieuzasadnionego niewywiązania się z realizacji zamówienia zostanie wyłoniony inny Wykonawca , a kosztami zostanie obciążony Wykonawca , który nie wywiązał się ze zleconego zadania.
7.KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z RODO
Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), Zamawiający informuje, o sposobie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, tj.:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) będzie Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi
z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112, kod 91-048
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IDO) - e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
3. Dane osobowe, zwane dalej ,,danymi", przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
w celu wykonania umowy zawartej przez potencjalnego Wykonawcę z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym, w wyniku realizacji przedmiotowego postępowania prowadzonego z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1.
4. ADO będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu lub adresu email, które zostały pozyskane od potencjalnego Wykonawcy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, oraz inne jednostki Policji
w celu i zakresie koniecznym do realizacji przedmiotu zamówieni.
6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu;
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.
9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wykonawcy składający ofertę muszą złożyć niniejsze oświadczenie, może to być w treści składanej oferty/wycenie/formularzu cenowym/w formularzu poprzez platformę zakupową/w innym dokumencie, który składają w postępowaniu
Oświadczam, że:
o dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
o wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
/W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie/
o przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w warunkach postępowania.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.