Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
28z dziś
4277z ostatnich 7 dni
18300z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów hydraulicznych, elektrycznych i środków czystości

Przedmiot:

Dostawa materiałów hydraulicznych, elektrycznych i środków czystości

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
ul. Szpitalna 37
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
tel.: 255065100 ? fax: 255065109
zaopatrzenie@spzozmm.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 255065100 ? fa
Termin składania ofert: 2022-10-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa materiałów hydraulicznych, elektrycznych i środków czystości
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w postaci sukcesywnej dostawy materiałów biurowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości stanowi załącznik numer nr 3 do ogłoszenia.
Zamawiający wymaga aby:
1. Dostarczane towary były w opakowaniach zapakowanych fabrycznie.
2. Termin ważności towarów (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy danej partii do siedziby Zamawiającego. Na dostarczone towary Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia dostawy.
3. Transport towarów do magazynu przy użyciu sprzętu i siłami Wykonawcy (magazyn znajduje się w Mińsku Mazowieckim przy Ul. Szpitalnej 37).
4. Rozpoczęcie dostaw towarów od 3 dnia po dniu zawarcia umowy.
5. Realizacja dostaw sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń e-mailowych lub telefonicznych składanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Dokument nr: 08/SAO/2022

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć przesłać na adres e-mail: zaopatrzenie@spzozmm.pl do 12.10.2022 r. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania umowy: od 24.10.2022 do 23.10.2023 r.
Transport towarów do magazynu
(magazyn znajduje się w Mińsku Mazowieckim przy Ul. Szpitalnej 37).

Wymagania:
7. Zamawiający zastrzega sobie skorzystania z prawa opcji (szczegółowy opis w § 3. projektu umowy).
8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w pkt. 7, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
9. Nazwy własne towarów (marka, model) zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę tych produktów, ponieważ Zamawiający nie mógł opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.
10. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych o parametrach nie gorszych od parametrów towarów podanych w wykazie.
11. Dla każdej pozycji asortymentu wykonawca jest zobowiązany podać w formularzu cenowym markę, model lub nr katalogowy oferowanego produktu.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na każde zadanie oddzielnie.
2
III. Termin płatności
Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia faktury do SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
V. Kryterium oceny
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - 100 %
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy.
Na okoliczność rozstrzygnięcia zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
VIII. Sposób składania ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą (stanowiące integralną jej część) muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z właściwego rejestru.
4. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub innych dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tych osób i podpisane przez osoby upoważnione.
5. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
IX. Informacje o środkach odwoławczych
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
X. Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylenia się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen oferowanych przez kolejnego Wykonawcę

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.