Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa konserwacji systemu oddymiania

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Usługa konserwacji systemu oddymiania

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PLAC POLITECHNIKI 1
00-661 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 22 234 62 21
Dorota.Sochacka@pw.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/665748
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 22 234 62 21
Termin składania ofert: 2022-10-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa konserwacji systemu oddymiania Auli Głównej Politechniki Warszawskiej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa konserwacji systemu oddymiania Auli Głównej PW
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

CPV: 75251110-4

Dokument nr: 2022/BZP 00379327, ZP.U.DS.46.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 11:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/665748
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
zakupowej platformazakupowa.pl:
a) złożenie oferty za pomocą formularza składania oferty lub wniosku.
b) pozostała korespondencja za pomocą formularza wyślij wiadomość.
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy Wykonawca może
również komunikować się z zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, na adres Dorota.Sochacka@pw.edu.pl z
zastrzeżeniem że Ofertę Wykonawca może złożyć wyłącznie za
pośrednictwem Platformy.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w ,,Instrukcje dla Wykonawców".
2. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
3. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dostępnej w zakładce ,,Instrukcje dla
Wykonawców", dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.
4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych za pośrednictwem Platformy, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021,ze względu na zakończenie wspierania
przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej rozporządzeniem KRI.
6. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z
8. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif. bmp .numbers .pages.
Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 9. Ofertę, oświadczenie o którym mowa w rozdziale
7 pkt 1, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 3 - 5,
przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdziale 7 oraz zobowiązanie i oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby o którym mowy w pkt 3.2, 3.3 Rozdziału 6 i pełnomocnictwo sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny RODO w
rozdziale 19 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/665748
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-13 11:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.U.DS.46.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa konserwacji systemu oddymiania Auli Głównej PW
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo opisany w rozdziale 14 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wezwanie zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (polisa OC) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł;
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej: warunek ten zostanie spełniony, jeśli:
Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia odpowiednio wykwalifikowane osoby, które posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje w pracy w usługach związanych z przedmiotem zamówienia i powiązanych, tj.:
1) co najmniej 1 osobę posiadają aktualne świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
2) co najmniej 1 osobę posiadają aktualne świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3) co najmniej 2 osoby posiadające ważną Autoryzację serwisową firmy MERCOR S.A. lub bezpośrednio osoby serwisu producenta urządzeń MERCOR S.A;

UWAGA: Kwalifikacje wymienione powyżej, mogą być spełnione łącznie przez co najmniej 3 osoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Formularza oferty.
2. Oświadczenie wykonawcy oraz jeżeli dotyczy podwykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zosoby składane na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, stanowiące Załącznik nr 1a do Formularza Oferty.
Jeśli na etapie składania oferty nie jest znana firma podwykonawcy/ ów, podwykonawca złoży Oświadczenie o którym mowa w pkt 2) przed podpisaniem umowy.
3. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do formularza oferty;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale 6 pkt. 2. ppkt. 2.3.
2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat tych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do formularza oferty.
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów,
o których mowa w pkt 3.3, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. (jeżeli dotyczy) - Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2. (jeżeli dotyczy) - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - stanowiące Załącznik nr 2 do Formularza oferty.
3. (jeżeli dotyczy) - Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4. (jeżeli dotyczy) - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące Załącznik nr 3 do Formularza oferty.
5. (jeżeli dotyczy) - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Formularza oferty.
6. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:
1) aktualne Certyfikaty Autoryzacji firmy MERCOR S.A. osób skierowanych do wykonywania zamówienia;
2) aktualne świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3) aktualne świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną 100 000 złotych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
19.1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia na załączniku nr 1 do Formularza oferty oraz oświadczenie Wykonawcy - składane na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, stanowiące Załącznik nr 1a do Formularza Oferty.
19.2. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
19.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
19.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19.2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
19.5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składa odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy wykazujący spełnienie warunku na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ.
19.6. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
19.7. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
19.8. Oferta konsorcjum musi zawierać informacje o wszystkich firmach wchodzących w skład konsorcjum.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. Strona inicjująca zmianę zawartej umowy na piśmie przedstawi okoliczności będące przyczyną proponowanych zmian.
2. Dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy możliwe jest w sytuacji:
1) ewentualnej zmiany podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców co najmniej takich samych właściwości, kwalifikacji (dotyczy przypadku w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców);
2) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację
z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
4) wystąpienia siły wyższej;
3. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu Umowy.
4. Zamiany umowy będą dokonywane pisemnie pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo opisany w rozdziale 14 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wezwanie zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-11-11

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.