Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4256z ostatnich 7 dni
18279z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac modernizacyjnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie prac modernizacyjnych

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Borowska 213
50-556 Wrocław
powiat: Wrocław
mpolanski@usk.wroc.pl
https://usk-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-10-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac modernizacyjnych Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac modernizacyjnych Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2022/BZP 00379304, DZP.242.892.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://usk-wroc.logintrade.net
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://usk-wroc.logintrade.net
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy na: https://usk-wroc.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://usk-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-21 09:00
Miejsce składania ofert: https://usk-wroc.logintrade.net

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

Wymagania:
1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 23 640,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium może być wniesione w:
o pieniądzu;
o gwarancjach bankowych;
o gwarancjach ubezpieczeniowych;
o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Gospodarstwa Krajowego nr rachunku 26 1130 1033 0018 8007 3520 0010, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu nr DZP.242.892.2022 na wykonanie prac modernizacyjnych Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej".
4) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).
5) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
6) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8) Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi posiadać ważność, co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
9) Wadium złożone w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
10) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie.
2. Zwrot wadium
1) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
o upływu terminu związania ofertą;
o zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
o unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
2) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
o który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
o którego oferta została odrzucona;
o po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
o po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
3) Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP.
4) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
5) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.242.892.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac modernizacyjnych Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.:
o są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.:
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.:
o są UBEZPIECZENI OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej tzn.:
o w zakresie zdolności technicznej wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia (dwa odrębne kontrakty) polegające na realizacji robót analogicznych do objętych postępowaniem w czynnych obiektach służby zdrowia łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Zamawiający ,,odrębny kontrakt" rozumie jako jedną, pisemną umowę odpłatną - a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.
o w zakresie zdolności zawodowej Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że przynależy do Izby Inżynierów Budownictwa (dla Kierownika robót) oraz że posiada kwalifikacje zawodowe lub kadrę kierowniczą będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz dysponuje:
a) osobą posiadającą uprawnienia projektowo - wykonawcze w specjalności odpowiadającej przedmiotowi postępowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w sporządzaniu projektów budowlanych - czas trwania doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres od daty uzyskania stosownych uprawnień (wpisu na listę członków danej izby) do daty składania oferty,
b) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie min. 5 letnie (licząc od daty wpisu na listę członków danej izby) w kierowaniu co najmniej dwiema robotami budowlanymi w budynkach analogicznych do objętych niniejszym postępowaniem o łącznej wartości robót co najmniej 1 000 000,00 zł. brutto w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
c) kierownikiem robót (branża sanitarna) posiadającym uprawnienia do kierowania robotami objętymi niniejszym postępowaniem bez ograniczeń oraz doświadczenie minimum 5 - letnie (licząc od daty wpisu na listę członków danej izby) w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną o łącznej wartości robót co najmniej 500 000,00 PLN brutto,
d) kierownikiem robót (branża elektryczna) posiadającym uprawnienia do kierowania robotami objętymi niniejszym postępowaniem bez ograniczeń oraz doświadczenie minimum 5 - letnie (licząc od daty wpisu na listę członków danej izby) w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną o łącznej wartości robót co najmniej 500 000,00 PLN brutto,
e) funkcje kierownika budowy i kierowników robót wskazanych w pkt. b) - d) może pełnić jedna osoba, o ile jej uprawnienia będą obejmowały wymagane specjalności i zakres czynności przewidzianych dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
f) Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia robót budowlanych, związanych z wykonaniem instalacji oraz wykończeniowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ wraz z załącznikami).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 23 640,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium może być wniesione w:
o pieniądzu;
o gwarancjach bankowych;
o gwarancjach ubezpieczeniowych;
o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Gospodarstwa Krajowego nr rachunku 26 1130 1033 0018 8007 3520 0010, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu nr DZP.242.892.2022 na wykonanie prac modernizacyjnych Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej".
4) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).
5) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
6) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8) Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi posiadać ważność, co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
9) Wadium złożone w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
10) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie.
2. Zwrot wadium
1) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
o upływu terminu związania ofertą;
o zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
o unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
2) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
o który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
o którego oferta została odrzucona;
o po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
o po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
3) Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP.
4) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
5) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie lub po spełnieniu przesłanek przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej Umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie przedmiotowym w przypadku:
1) konieczności zastosowania nieprzewidzianych przez Zamawiającego zmian technicznych lub technologicznych wynikających m.in. ze stanu budynku, jego instalacji lub też koniecznych z uwagi na zabezpieczenie budynku lub bezpieczeństwo osób w nim przebywających, zmiana zakresu przedmiotu umowy z powyższych przyczyn może wymagać odpowiedniego zwiększenia wynagrodzenia, które nie może przekroczyć kwoty 20% ogólnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2, obliczanie wysokości wynagrodzenia podlega regułom określonym w ust. 4 poniżej,
2) wad w Dokumentacji Projektowej, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac, zgodnie z wymogami Zamawiającego, konieczności zmian w Dokumentacji Projektowej wynikających z potrzeb Zmawiającego, które nie zostały ujęte w Dokumentacji Projektowej, konieczności wydania lub zmiany decyzji organów administracyjnych związanych z przedmiotem Umowy.
4. W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych, o których mowa w § 8 ust. 4 lit. f) dopuszcza się zmianę w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wysokość zmian wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o kosztorys ofertowy załączony do oferty, przy czym w zakresie materiałów, prac, które nie występowały ww. kosztorysie ofertowym, w oparciu o średnie ceny Sekocenbudu dla województwa dolnośląskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie. W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostaną dokonane według średnich cen Sekocenbudu dla województwa dolnośląskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie, przy czym
w przypadku elementów wyposażenia pomocniczo dopuszcza się również ewentualność wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami w każdym przypadku co najmniej 3 dostawców, producentów. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie prac dodatkowych nie może przekroczyć kwoty 20% ogólnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2.
5. W przypadku konieczności zmiany Podwykonawcy wskazanego w ofercie, dotychczasowego Podwykonawcę zastępuje nowy, pod warunkiem spełnienia przez niego wszystkich wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6. Wprowadzanie zmian w niniejszej umowie, w przypadkach w niej przewidzianych nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia powyżej 20% ogólnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-11-19

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.