Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa nawierzchni utwardzenia terenu

Przedmiot:

Budowa nawierzchni utwardzenia terenu

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół im. W. Podkowińskiego w Mokrej Wsi
ul. M. Konopnickiej 12
05-240 Tłuszcz
powiat: wołomiński
piotr.golos@tluszcz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Tłuszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-10-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa nawierzchni utwardzenia terenu przy Zespole Szkół im.
Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi,gmina Tłuszcz, powiat wołomiński", zgodnie z
dokumentacją projektowo-kosztorysową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz
przedmiarem robót.
2. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zagospodarowanie terenu przyszkolnego poprzez budowę nawierzchni dojazdu, dojść dla pieszych,
nawierzchni utwardzenia terenu oraz zjazdu publicznego.
3. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Roboty przygotowawcze i pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek.
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych.
Rozebranie ogrodzeń z siatki (materiał do zwrotu właścicielowi).
Wywiezienie gruzu i materiału z rozbiorki nawierzchni z terenu rozbiórki.
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi.
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami.
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy użyciu walca .
Wykonanie górnej warstwa podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego,grubość warstwy po
zagęszczeniu 25 cm.
Osadzenie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce
cementowo-piaskowej oraz oporników betonowych wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na
podsypce
Wyonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej, na podsypce cementowopiaskowej
(dojazd), spoiny wypełniane piaskiem
Roboty wykończeniowe: cokoły z fundamentami, ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych
4. DODATKOWE WYMAGANIA
1)Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na okres minimum 36 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca nie uwzględni okresu gwarancji w formularzu ofertowym - oferta będzie podlegała
odrzuceniu.
2)Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym zastosowanych
rozwiązań w ramach przedmiotowego zamówienia.
3)Należy wykonać roboty przygotowawcze tj. m. in. zabezpieczenie terenu budowy zgodnie
z przepisami bhp, ustawienie rusztowania, przygotowanie miejsca składowania zdemontowanych
elementów pokrycia.
4)Prace wykonywane będą na terenie działającej placówki oświatowej.
5)Przy realizacji zadania Wykonawca zastosuje materiały i urządzenia nowe, dopuszczalne do obrotu
i stosowania w obiektach użyteczności publicznej oraz pełnowartościowe, tj. I gat., dla których
wydano odpowiednie świadectwa i certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne deklaracje
zgodności z PN. U
6)Użyte materiały oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji, przy narzuconym
przez Zamawiającego standardzie wykonania i użytkowania.
7)Przedmiot inwestycji należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.
8)Prace wykonywane będą na obiekcie/terenie -miejscu czynnej realizacji zadań jednostki systemu
oświaty, dlatego w sposób szczególny należy dostosować organizację pracy pod kątem
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, rodziców oraz pracowników.
9) Wykonawca uwzględni społeczny charakter korzyści wynikających z wcześniejszego zakończenia
prac, w związku ze szczególnymi zadaniami placówki oświatowej, realizującej zadania na rzecz dzieci
i młodzieży.

Dokument nr: 5/2022

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 października 2022r. o godz. 15:15 w siedzibie
zamawiającego.

Składanie ofert:
Ofertę wykonawcy wraz z załącznikami prosimy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Mokrej Wsi,
gmina Tłuszcz, Ul. M.Konopnickiej 12, Mokra Wieś, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12
października 2022r., do godz. 15:00. Liczy się data wpływu oferty.
Oferty można złożyć też drogą elektroniczną- skany przygotowanych, podpisanych dokumentów
należy przesłać na adres: zsmokrawies@wp.pl , do dnia 12 października 2022r. do godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. OKRES WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA
1. Od dnia podpisania umowy do 20.11.2022.

Wymagania:
10) Wykonawca posiada rachunek bankowy służący do prowadzenia działalności gospodarczej
i jest do niego przypisany rachunek vat, umożliwiający dokonywanie płatności podzielonej split
payment, a tym samym Wykonawca figuruje w elektronicznym wykazie przedsiębiorców, tzw. białej
liście podatników VAT, udostępnionej w BIP Ministerstwa Finansów.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1)Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta
powinna być:- opatrzona pieczątką firmową,- posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub
siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,- oferta powinna być podpisana przez wykonawcę.
VI. Opis KRYTERIÓW, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryterium wyboru ofert jest: cena /C/ - 100%
Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie opisanej ,,Oferta-zapytanie ofertowe 5/2022 Mokra
Wieś".
VIII. Informacje dodatkowe:
1) W przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy środki, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia
negocjacji z tym Wykonawcą.
2) Wszelkie ceny podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę muszą
być wyrażone w złotych polskich.
3) Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich.
4) Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy lub przeprowadzenia
negocjacji.
5) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Dodatkowych informacji dotyczących zapytania udziela drogą elektroniczną- mailowo
Kierownik Wydziału Drogownictwa mgr inż. Piotr Gołoś piotr.golos@tluszcz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.