Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów budowlanych

Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
powiat: będziński
tel. 32 64 99 460, tel. 32 64 99 400, fax. 32 64 99 402
siewierz@siewierz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siewierz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 64 99 460, t
Termin składania ofert: 2022-10-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA materiałów budowlanych
I.Przedmiot zamówienia
1.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę materiałów budowlanych, o poniższych parametrach:
lp.
Nazwa
Opis
Ilość
Jm
1
Płytki podłogowe
Gres 30 cm*30 cm, gatunek 1, kolor szary.
50
m2
2
Klej do płytek
Klej wzmocniony włóknami o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie schnięcia otwartego, 25 kg.
18
szt
3
Fuga do płytek
Fuga do płytek, kolor szary, 5 kg.
1
szt
4
Drzwi z ościeżnicą
Drzwi uniwersalne z ościeżnicą, 80 cm, ocieplone
styropianem, grubość skrzydła min. 45 mm, kolor antracyt.
1
szt
5
Rozcieńczalnik
Rozcieńczalnik ftalowy 5 l.
1
szt
6
Lakier do metalu
Farba na dach, szary antracyt, pojemność 5 l.
1
szt
7
Farba sufitowa
Kolor biały, pojemność 10 l.
5
szt
8
Farba ścienna
Kolor lekko popielaty, pojemność 5l.
8
szt
9
Farba do betonu
Chlorokauczuk, wysoki połysk, szary, 5 l.
1
szt
10
Farba magnetyczna
Pojemność 750 ml.
1
szt
11
Wieszak ścienny
Wieszak ścienny na ubrania, chromowany, dwie zawieszki.
10
szt
12
Wkładka do zamka 30/30
Wkładka bębenkowa do drzwi - 30/30.
2
szt
13
Wkładka do zamka 50/45
Wkładka do drzwi - 50/45.
2
szt
14
Wkładka do zamka 35/25
Wkładka bębenkowa do drzwi - 35/25.
1
szt
15
Wspornik ścienny
Kolor biały, wymiary 200*125*20.
6
szt
16
Grunt
Grunt do podłoży chłonnych i porowatych, 10 l.
4
szt
1
17
Zaprawa wyrównująca
Szybkosprawna zaprawa wyrównująca, 25 kg.
4
szt
18
Płyta gipsowa
Płyta gipsowa zwykła 9,5*120*260
12
szt
19
Gips
Gips szpachlowy, 20 kg, do łączenia płyt gk z taśmą.
4
szt
20
Profile do płyt GK
Profil C 50, 3 metry.
40
szt
21
Oprawa hermetyczna
Oprawa hermetyczna do LED, 2*120 cm.
18
szt
22
Świetlówka LED 120 cm
Świetlówki LED T8, 18W, 120 cm, barwa zimna.
36
szt
23
Naświetlacz LED
Naświetlacz LED, 30W.
2
szt
24
Włącznik oświetlenia
Podwójny, biały.
4
szt
25
Gniazdo podwójne
Gniazdo podwójne z uziemieniem, kolor biały.
6
szt
26
Gniazdo natynkowe
Podwójne, kolor biały.
5
szt
27
Kanał kablowy
Kanał 15/32, kolor biały.
30
m
28
Przewód 3*1,5
Przewód 3*1,5 mm, kolor biały, 300/300V.
150
m
29
Przewód 3*2,5
Przewód 3*2,5 mm, 450/750V.
150
m
30
Kołki rozporowe
Kołki rozporowe 8/5,0*60.
300
szt
31
Fizelina
Taśma do spoinowania 50 mm.
50
m
32
Pędzle 19 mm
Pędzel 19 mm.
4
szt
33
Pędzle 25 mm
Pędzel 25 mm.
4
st
34
Pędzle 38 mm
Pędzel 38 mm.
4
szt
35
Wałek z mikrofibry
Wałek 18 cm.
4
szt
36
Uchwyt do wałka
Uchwyt 10 cm.
2
szt
37
Uchwyt do wałka
Uchwyt 18 cm.
2
szt
38
Kuweta malarska
O wymiarach min. 24 cm*32 cm.
4
szt
39
Wałek
Wałek z mikrofibry 10 cm.
4
szt
40
Wkręty do płyt GK
Wkręty fosfatowane do płyt GK, 3,5*35 mm.
500
szt
41
Profile
Profile U27.
20
m
42
Wieszak do płyt GK
Wieszak do płyt gipsowo-kartonowych.
83
szt
43
Kołki
Kołki z kołnierzem, 6*40 mm.
200
szt
44
Roleta dzień-noc
Kolor szary. Szerokość 65 cm
1
szt
45
Roleta dzień-noc
Kolor szary. Szerokość 105 cm.
1
szt
46
Kostka elektryczna
Kostka 2,5 mm.
100
szt
47
Kostka elektryczna
Kostka 1,5 mm.
100
szt
48
Oprawa halogenowa z żarówką LED
Oprawa okrągła, oczko halogenowe, kolor srebrny-połysk. Średnica 8,5 cm. Żarówka LED 3,5 W. Barwa zimna.
12
szt

Dokument nr: GKL.7031.12.000011.2022

Składanie ofert:
1.Oferty należy składać w postaci elektronicznej na adres e-mail: siewierz@siewierz.pl lub w postaci papierowej w siedzibie Zamawiającego - w Punkcie Obsługi Interesanta (parter) do dnia 7 października 2022 r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Przedmioty zamówienia należy dostarczyć do budynku Remizy OSP w Brudzowicach przy Ul. Głównej 16, 42-470 Brudzowice.
Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od podpisania umowy

Wymagania:
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przedmioty zamówienia były fabrycznie nowe, bez śladów używania, wolne od wad technicznych, o wysokiej jakości wykonania.
3. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz prawidłowego przebiegu dostawy.
III.Opis sposobu przygotowania ofert, forma składania dokumentów
1.Oferta powinna być sporządzona na Formularzu oferty zgodnie z załącznikiem nr 1, w języku polskim, w postaci elektronicznej i złożona w formie skanu (pdf, jpg, itp.) Nie wymaga się opatrzenia oferty podpisem elektronicznym. Dopuszcza się również złożenie oferty w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, lub .odt opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2.Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo przekazuje się w formie skanu lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
IV.Opis sposobu obliczenia ceny
1. Ceną ofertową jest cena brutto i powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie.
2. Cena powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia określony w zapytaniu.
3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucane.
2.Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
3.Oferty są jawne od chwili ich otwarcia przez Zamawiającego. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności.
4.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5.Zamawiający odrzuca ofertę, która została złożona przez Wykonawcę po terminie.
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
VI.Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą
1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną: siewierz@siewierz.pl 3
2.Ofertę składa się w postaci elektronicznej w formie zeskanowanych dokumentów podpisanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym wysyłanych na adres e-mail: siewierz@siewierz.pl. Ofertę można złożyć również w postaci papierowej w siedzibie zamawiającego.
3.Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną na adres e-mail: siewierz@siewierz.pl do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie na stronie internetowej Zamawiającego https://bip.siewierz.pl
VII.Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą do 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII.Kryterium wyboru ofert
Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa cena brutto.
IX.Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy
1.Płatność wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, przelewem, na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie (bez uwag) przez pracownika UMiG Siewierz protokołu odbioru wykonanego zadaszenia. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty wpływu przedmiotowej faktury do Zleceniodawcy.
2.Do momentu podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego ryzyko uszkodzenia przedmiotu zlecenia spoczywa na Zleceniobiorcy.
3.Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będzie kara umowna.
4.Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za:
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy względem terminu umownego w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki;
b) za odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca w wysokości 20 % całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto.
5.W przypadku naliczenia kar umownych Zleceniobiorca wyrazi zgodę na ich potrąceniez wierzytelności przysługującej z tytułu realizacji umowy.
6.Zleceniobiorca jest zobowiązany do stałej współpracy ze Zleceniodawcą w celu koordynowania prawidłowego przebiegu zlecenia.
7.Zleceniodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
4.Ze strony Zamawiającego pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcą jest Elżbieta Brzozowska, tel. 32 64 99 460

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.