Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa wiaty gospodarczej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa wiaty gospodarczej

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
powiat: Warszawa
nik.zp@nik.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cbfa6554-f57a-4612-bf46-54952e4bf2c5
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-10-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa wiaty gospodarczej na terenie Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach Drugich.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wiaty gospodarczej na terenie Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach, w szczególności:
1) rozbiórce istniejącej nawierzchni z kostki brukowej, rozbiórce ciągów pieszych w obszarze określonym w dokumentacji projektowej w Planie zagospodarowania terenu,
2) wykonaniu prac ziemnych, niwelacji terenu, ustawieniu muru oporowego, utwardzeniu i przygotowaniu podłoża, ustawieniu stóp fundamentowych,
3) wykonaniu prac instalatorskich: przełożeniu kolidujących tras kablowych, przestawieniu słupa oświetleniowego i rozdzielni elektrycznej terenowej,
4) ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej i ciągów pieszych zgodnie z PZT,
5) budowie wiaty gospodarczej zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) załącznik nr 1 do SWZ:
a) opis przedmiotu zamówienia,
b) dokumentacja projektowa;
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
d) przedmiary robót (dokumenty pomocnicze);
2) załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.

CPV: 34928210-3, 45310000-3, 45233253-7

Dokument nr: 2022/BZP 00379180, BGO-BGZ.261.35.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu:
1) miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: /NIK/SkrytkaESP, znajdującej się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej na adres: nik.zp@nik.gov.pl
4) strony właściwej dla danego postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego
https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w:
1) miniPortalu: w Instrukcji użytkownika znajdującej się pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
2) Regulaminie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal .
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany lub wycofania oferty
oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Maksymalny rozmiar maila (razem z załącznikami) nie może przekraczać 100 MB.
4. Do złożenia oferty oraz innych dokumentów w postępowaniu uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy muszą dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-21 08:00
Miejsce składania ofert: 1. Ofertę można złożyć na dwa sposoby: 1) przez miniPortal, 2) przez ePUAP. Szczegóły określa SWZ

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BGO-BGZ.261.35.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wiaty gospodarczej na terenie Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach, w szczególności:
1) rozbiórce istniejącej nawierzchni z kostki brukowej, rozbiórce ciągów pieszych w obszarze określonym w dokumentacji projektowej w Planie zagospodarowania terenu,
2) wykonaniu prac ziemnych, niwelacji terenu, ustawieniu muru oporowego, utwardzeniu i przygotowaniu podłoża, ustawieniu stóp fundamentowych,
3) wykonaniu prac instalatorskich: przełożeniu kolidujących tras kablowych, przestawieniu słupa oświetleniowego i rozdzielni elektrycznej terenowej,
4) ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej i ciągów pieszych zgodnie z PZT,
5) budowie wiaty gospodarczej zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) załącznik nr 1 do SWZ:
a) opis przedmiotu zamówienia,
b) dokumentacja projektowa;
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
d) przedmiary robót (dokumenty pomocnicze);
2) załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34928210-3 - Wiaty drewniane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy sposób oceny ofert określono w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki udziału w postępowaniu:
1.1 Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
[KADRY]
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą wykonującą prace związane z instalacją elektryczną, posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu co najmniej do 1KV.

[DOŚWIADCZENIE]
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie konstrukcji drewnianej obiektu, o powierzchni zabudowy co najmniej 100 m2.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1.1 (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
1.2 (jeżeli dotyczy) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
2.1 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wg załącznika nr 5 do SWZ).
2.2 dowody określające czy roboty budowlane (z pkt. 2.1) - zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2.3 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wg załącznika nr 6 do SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w sekcji V.5.7 pkt 1.2 ogłoszenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz).
Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców powyższe wykazuje.
Każdy podmiot składa odrębne oświadczenie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Działając na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy. Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się w Par. 19 wzoru umowy
(załącznik nr 2 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy sposób oceny ofert określono w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-11-19

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.