Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Przedmiot:

Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Racławicka 13
75-620 Koszalin
powiat: Koszalin
666083507
pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/129272
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: 666083507
Termin składania ofert: 2022-10-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPZP.07.06.00-32-K010/21 - Pomoc na wyciągnięcie ręki

Część 1

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Wykonanie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, na terenie obiektu położonego przy ulicy Andersa 32 w Koszalinie ,,Pomoc na wyciągnięcie ręki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym.
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 45223300-9, 45233270-2

Dokument nr: 2022-23239-129272, AK.441.10.1.2022.KS

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-10-14

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Koszalin
Gmina
Koszalin
Miejscowość
Koszalin

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą:
a) w przypadku zmian przepisów prawa np. stawki podatku VAT,
b) w zakresie terminu realizacji umowy - w przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
Typ
Potencjał techniczny
Opis
2Dysponowanie potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca musi być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
VII. Wykluczenia
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy, określeni w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie załącznika do zapytania. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-10-05
Data ostatniej zmiany
2022-10-05 15:03:35

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
W ramach kryterium ,,Cena usługi" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------- x100 pkt x 90 %
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena",
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium: Klauzula społeczna 10%
Szczegółowy opis znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Artur Kuczmaszewski
tel.: 666083507
e-mail: pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.