Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
55z dziś
4304z ostatnich 7 dni
18326z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa magazynu gazu LNG oraz jego dostawy

Przedmiot:

Budowa magazynu gazu LNG oraz jego dostawy

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakłady Magnezytowe ,,ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 17 22 29 494, 693 920 295, 17 22 29 235 ,609 703 278
krzysztof.stachowski@ropczyce.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 22 29 494, 6
Termin składania ofert: 2022-10-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakłady Magnezytowe ,,ROPCZYCE" S.A. ogłaszają zapytanie ofertowe na realizację zadania: ,,Budowa magazynu gazu LNG oraz jego dostawy,,
I. Przedmiotem zapytania jest:
,,Projekt budowlany i wykonawczy magazynu LNG wraz z infrastrukturą techniczną, dostawa podzespołów, budowa i uruchomienie instalacji LNG, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie zakładu".
II. Założenia do projektu i wymagania do zadania inwestycyjnego:
1. Planowana stacja gazu LNG, jako alternatywa dla istniejącego zasilania gazem ziemnym sieciowym
2. Zapotrzebowanie gazu LNG - 70 000 MWh/r
3. Pobór szczytowy gazu LNG - 800 Nm3/h
4. Czas pracy/zapotrzebowania na gaz - 8760 h/r
5. Możliwa praca równoległa źródeł gazów LNG oraz sieciowego
6. Ciśnienie na zasilaniu gazu sieciowego - (2,3 ÷ 2.4) bar
7. Zdalny monitoring pracy stacji LNG
8. Bezprzerwowa praca stacji LNG i zapewnienie dostaw w okresie 365dni/r , również w dni ustawowo wolne od pracy
9. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Dokument nr: 3

Składanie ofert:
Oferty można przesyłać:
? drogą mailową na adres: krzysztof.stachowski@ropczyce.com.pl
? pocztą kurierską/tradycyjną w siedzibie - Ul. Przemysłowa 1, 39 -100 Ropczyce
? osobiście w kancelarii ogólnej spółki - Ul. Przemysłowa 1, 39 -100 Ropczyce
TERMIN SKŁADANIA ofert: do 19.10.2022 godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
6. Oczekiwany termin realizacji inwestycji: do 31.12.2023 *

Wymagania:
III. Wymagania wobec personelu Oferenta/Wykonawcy.
Oferent/Wykonawca musi posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia:
1. pracowników posiadających uprawnienia do montażu, uruchamiania i serwisowania instalacji LNG oferowanych w ramach przetargu. Niniejsze należy wykazać poprzez dołączenie kopii oryginalnych certyfikatów autoryzacji serwisowej;
2. projektantów posiadających uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz sanitarnej w zakresie instalacji gazowych i doświadczenie wyrażające się wykonywaniem projektów w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, dotyczących min. dwóch przemysłowych instalacji,
3. kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będącego aktualnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa, posiadającym doświadczenie zawodowe min. 5 lat na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi co najmniej jednej budowy o charakterze przemysłowym i o wartości takich robót nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN;
4. kierownika robót posiadającego uprawnienia w specjalności sanitarnej w zakresie instalacji gazowych posiadającego do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz posiadającym doświadczenie zawodowe min. 5 lat, będącego aktualnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa.
IV. Wymagania ogólne
Wszelkie prace i dostawy winny odpowiadać wszystkim odpowiednim przepisom polskim, w tym zwłaszcza Prawu Budowlanemu, Polskim Normom, przepisom BHP i PPOŻ.
V. Zawartość oferty
Oferta powinna obejmować :
1. Wykaz urządzeń i materiałów.
2. Kosztorys materiałów i robót.
3. Koszt i czas przygotowania inwestycji w zakresie pozwoleń i decyzji formalno- prawnych
4. Terminy realizacji poszczególnych etapów i całości inwestycji.
5. Warunki płatności.
6. Warunki i okresy gwarancji na poszczególne podzespoły instalacji oraz prace
ogólnobudowlane.
7. Warunki i czas reakcji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
8. Roczny koszt obsługi technicznej z podaniem składowych.
9. Stałe koszty jednostkowe gazu LNG w PLN/MWh , okres ich obowiązywania oraz koszt obsługi kontraktu.
10. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres oferenta i jego dane kontaktowe, numer NIP, być podpisana przez osoby upoważnione i opatrzona ich pieczątką imienną, oraz zawierać odpis KRS lub zaświadczenie z CEIDG.
11. Oświadczenie Wykonawcy według załącznika do Zapytania ofertowego nr 3
VI. Informacje dotyczące ofert częściowych, wariantowych, uzupełniających:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
VII. Zastrzeżenia:
Zamawiający ma możliwość:
1. Zmiany lub odwołania Postępowania.
2. Zmiany lub odwołania warunków Postępowania.
3. Zmiany treści Ogłoszenia.
2. Do oferty Oferent dołączy referencje ze zrealizowanych inwestycji .
3. Niekompletna oferta oraz nie spełnienie wymagań może spowodować jej odrzucenie
5. Termin ważności ofert: 19.11.2022
7. Termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego do 30 dni od zakończenia postepowania
8. Okres założonej współpracy 5 lat.
IX. Kryteria i sposób Oceny:
1. Łączna wartość inwestycji (WInw) rozumiana jako suma wartości oferowanej instalacji LNG (WOIns) oraz wskaźnika obsługi kontraktu (WOK)** przemnożonego przez ilość 70 000 MWh (pkt. II ppkt 2. oferty) w okresie 5 lat - waga wskaźnika 95%
WInw = WOIns + (WOK * 70 0000 * 5 lat)
** WOK (Wskaźnik obsługi kontraktu) - rozumiany jako koszty m.in. : logistyki , telemetrii , marży , pogotowia gazowego , itp.
2. Relacja wartości oferowanej instalacji LNG - WOIns do łącznej wartości inwestycji -WInw (za minimalny poziom tej relacji przyjmuje się wartość 12%) - waga wskaźnika 5%
Opis sposobu dokonywania oceny:
Każde z kryteriów podlega ocenie według przyjętej 5-cio punktowej skali od 0 do 5 punktów. W przypadku sparametryzowanych kryteriów oceny ofert (np. cena przy porównywalnych parametrach, termin płatności przy porównywalnych pozostałych warunkach płatności), ocena kryterium określana jest na zasadzie proporcjonalnej w odniesieniu do najkorzystniejszej wartości otrzymującej ocenę ,,5" liczonej wg wzoru:
a/ W przypadku kryterium najniższej wielkości dla wskaźnika z pkt. IX ppkt. 1
(Najniższa wartość / Wartość oceniana) x 5
b/ W przypadku kryterium najwyższej wielkości dla wskaźnika z pkt. IX ppkt. 2
(Wartość oceniana / Najwyższa wartość) x 5
Tabela 1. Zestawienie ocen wg przyjętych kryteriów
Rodzaj kryterium oceny
Oferent 1
Oferent 2
Oferent 3
Kryterium 1
ocena w skali 0-5
ocena w skali 0-5
ocena w skali 0-5
Kryterium 2
ocena w skali 0-5
ocena w skali 0-5
ocena w skali 0-5
Kryterium 3
ocena w skali 0-5
ocena w skali 0-5
ocena w skali 0-5
Kryterium 4
ocena w skali 0-5
ocena w skali 0-5
ocena w skali 0-5
Tabela 2. Zestawienie kompleksowe ocen uwzględniające wagi poszczególnych kryteriów przyjęte w zapytaniu ofertowym.
Rodzaj kryterium oceny
Waga kryterium
Oferent 1
Oferent 2
Oferent 3
Kryterium 1
0-100%
waga x ocena
waga x ocena
waga x ocena
Kryterium 2
0-100%
waga x ocena
waga x ocena
waga x ocena
Kryterium 3
0-100%
waga x ocena
waga x ocena
waga x ocena
Kryterium 4
0-100%
waga x ocena
waga x ocena
waga x ocena
Suma punktów
Suma punktów
Suma punktów
Suma punktów
Podstawą oceny ofert oraz wyboru dostawcy jest uzyskanie sumarycznie najwyższej ilości punktów.
* Inwestor zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji bez podania przyczyny
*** W celu prawidłowego przygotowania oferty Inwestor zachęca do wizji lokalnej, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu ,w godzinach od 7.00 - 15.00/pn.- pt./.
*** Zakłady Magnezytowe ,,ROPCZYCE" S.A. informują, że zastrzegają sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
*** Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Niniejsze postepowanie nie jest objęte dotacją UE
*** Zamawiający nie dopuszcza ofert od:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 75 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że Oferent ................................................... (nazwa i adres siedziby)
spełnia poniższe warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do terminowego wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
7. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Kontakt:
3. Osoby do kontaktu w sprawach technicznych:
Krzysztof Stachowski - e-mail: krzysztof.stachowski@ropczyce.com.pl.
tel. 17 22 29 494, 693 920 295,
Tadeusz Kij - e-mail :tadeusz.kij@ropczyce.com.pl.
tel. 17 22 29 235 ,609 703 278

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.