Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4223z ostatnich 7 dni
19123z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie
ul. Kużaja 19
41-922 Radzionków
powiat: tarnogórski
tel. 32/ 286 65 44, wew. 23
sekretariat@ops.radzionkow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Radzionków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32/ 286 65 44,
Termin składania ofert: 2022-10-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, przy Ul. Kużaja 19,
41-922 Radzionków.
1. Zamówienie zostało podzielone na części (łącznie 5 - pięć części):
Część 1 - Malowanie pomieszczeń biurowych wraz z przedsionkami/ korytarzami i drzwiami,
Część 2 - Malowanie klatki schodowej,
Część 3 - Wyburzenie ścianki działowej,
Część 4 - Skucie posadzki znajdującej się w kotłowni oraz położenie nowej,
Część 5 - Remont pomieszczenia kotłowni.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostosować materiały do wykonania usługi remontowej w taki sposób by odpowiadały warunkom panującym w siedzibie Zamawiającego (m.in. duża wilgotność w pomieszczeniu kotłowni).
6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów.
7. Wykonawca jednocześnie może prowadzić prace remontowe w maksymalnie trzech pomieszczeniach;
8. Zamawiający zobowiązuje się sukcesywnie udostępniać Wykonawcy pomieszczenia do remontu w miarę postępu prac.
9. Zamawiający odpowiedzialny będzie za przygotowanie pomieszczeń do remontu, tj. wyniesienie mebli, sprzętów, jak również zabezpieczenie ich folią przed zniszczeniem i zakurzeniem, a po wykonanym remoncie wstawienie wszystkiego.
10. Zamawiający przygotuje pomieszczenia poprzez demontaż i ponowny montaż osprzętu na ścianach i sufitach oraz ewentualne zabezpieczenie przez ich osłonięcie (w tym: demontaż i ponowny montaż włączników, gniazd sieciowych, kratek wentylacyjnych, rolet, gablot, itp.).
11. Wszystkie roboty muszą być wykonywane z wymogami Prawa budowlanego, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi Polskimi Normami z zachowaniem przepisów bhp i ppoż;
12. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
13. Wszystkie prace winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności w danym zakresie.
14. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty według ściśle określonych wskazówek Zamawiającego.
15. Kolorystykę materiałów przeznaczonych do robót wykończeniowych przed ich zastosowaniem należy uwzględnić z Zamawiającym;
16. Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace wykonywane były w godz.ch otwarcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, tj.:
o poniedziałek, wtorek, czwartel. od 07:00 do 15:00,
o środka: od 07:00 do 17:00,
o piątel. od 07:00 do 13:00.
17. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia robót maksymalnie w terminie do 10 dni od podpisania umowy.
18. Terminy wykonania prac podane są we wzorze umowy do niniejszego zapytania ofertowego.
A. Malowanie pomieszczeń biurowych wraz z przedsionkami/ korytarzami i drzwiami (e
Część 1)
1. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach (w przypadku takiej konieczności).
2. W przypadku pęknięć na ścianach i sufitach - zatopienie siatki zbrojeniowej.
3. Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania.
4. Położenie gładzi gipsowych (w przypadku takiej konieczności) oraz jej szlifowanie.
5. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni (ściany oraz sufit).
WYMIARY:
PARTER
Dział Wspierania Rodziny (cztery pomieszczenia)
o sufity: ok. 50 m2
o ściany: ok. 160 m2
Biuro Projektów
o sufity: ok. 13 m2
o ściany: ok. 45 nr
Sekcja Usług, Świadczeń i Egzekucji
o sufity: ok. 13 nr
o ściany: ok. 35 nr
Pokój przyjęć
o sufity: ok. 13 m2
o ściany: ok. 35 m2
WC
o sufity: ok. 5 nr
Przedsionek
o sufity: ok. 7 m2
o ściany: ok. 30 m2
1 PIĘTRO
Dział Finansowo-Księgowy
o sufity: ok. 14 m2
o ściany: ok. 45 m2
Dział Administracji, Kadr i Programów Celowych
o sufity: ok. 14 m2
o ściany: ok. 50 m2
Dyrektor
o sufity: ok. 26 m2
o ściany: ok. 61 nr
Zastępca Dyrektora
o sufity: ok. 10 m2
o ściany: ok. 35 m2
Sekretariat
o sufity: ok. 13 m2
o ściany: ok. 46 nr
WC
o sufity: ok. 3 nr
o ściany: ok. 7 m2
Korytarz
o sufity: ok. 12 m2
o ściany: ok. 36 m2
Pomieszczenie socjalne
o sufity: ok. 9 m2
o ściany: ok. 30 m2
II PIĘTRO
Serwerownia
o sufity: ok. 13 m2
o ściany: ok. 39 m2
B. Malowanie klatki schodowej (Część 2)
o sufity: ok. 51 m2
o ściany: ok. 150 m2
1. Zeskrobanie i zmycie starej farby (w przypadku takiej konieczności).
2. W przypadku pęknięć na ścianach i sufitach - zatopienie siatki zbrojeniowej.
3. Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania.
4. Położenie gładzi gipsowych (w przypadku takiej konieczności) oraz jej szlifowanie.
5. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni (ściany oraz sufit).
6. Wyczyszczenie oraz uzupełnienie ubytków w tynku dekoracyjnym.
C. Wyburzenie ścianki działowej (etap 3)
o powierzchni ok. 12,69 m2.
1. Zamurowanie okienka o powierzchni ok. 0,22 m2 między pomieszczeniem a korytarzem, wraz z usunięciem krat oraz parapetów.
2. Wymiana okienka w pomieszczeniu wychodzącego na zewnątrz wraz z demontażem krat wewnątrz.
3. Uzupełnienie braków w wykładzinie na posadzce po wyburzeniu ścianki.
4. Wykonanie pracy z niniejszego etapu musi poprzedzać etap A, tj. malowanie pomieszczeń biurowych.
D. Skucie posadzki znajdującej się w kotłowni oraz położenie nowej (Część 4)
1. Zerwanie kafli na posadzce w pomieszczeniu kotłowni (schody, przedsionek, korytarz prowadzący do pomieszczeń archiwalnych).
2. Skucie powierzchni posadzki w celu przesunięcia stopnia, tak aby powiększyć otwór drzwiowy do nowego pomieszczenia archiwalnego.
3. Zabezpieczenie posadzki przed wilgocią.
4. Wypoziomowanie podłóg.
5. Położenie nowej posadzki, składającej się z kafli.
E. Remont pomieszczenia w kotłowni (Część 5) o wymiarach:
o ściany ok. 30 m2
o podłoga ok. 14 m2
o sufit ok. 14 m2
1. Wykonanie pracy z niniejszej części musi poprzedzać część 4, tj. skucie posadzki znajdującej się w kotłowni oraz położenie nowej.
2. Dostosowanie otworu w ścianie do wielkości nowych drzwi.
3. Zamontowanie ościeżnic oraz drzwi ognioodpornych oraz anty włamaniowych (wraz z dopasowaniem zamka i klamki).
4. Montaż kaloryfera pod oknem w pomieszczeniu wraz z montażem niezbędnej instalacji (rur) w celu doprowadzenia źródła ciepła.
5. Zerwanie posadzki oraz wykonanie jej na nowo wraz z zabezpieczeniem jej przed wilgocią.
6. Oprawa oświetleniowa w suficie wraz z wymianą włącznika.
7. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej do nowego punktu - co najmniej dwa gniazdka elektryczne.
8. Wybielenie ścian i sufitu.

Dokument nr: OPS-DAK.261.87(2).2022

Składanie ofert:
V. Miejsce oraz termin składania oferty
Wypełniony druk Formularza ofertowego, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 11.10.2022 r.
a) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie przy Ul. Kużaja 19, w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem postępowania, a także nazwą Wykonawcy
lub
b) mailowo na adres Zamawiającego: sekretariat@ops.radzionkow.pl. Jeśli zostanie wyłoniona do realizacji oferta złożona w formie elektronicznej,

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o treść Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości, bez podatku od towarów i usług poniżej 130 000 złotych, wprowadzonego Zarządzeniem nr 49/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 30.12.2020 r.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ze względu na wartość zakupu, wyłącza się stosowanie przepisów ww. ustawy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów oraz sprzętów do prawidłowego wykonania usługi
3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na wybraną część lub na całość zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały na teren prac remontowych na własny koszt.
19. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty będące przedmiotem umowy, licząc od dnia wystawienia faktury, po końcowym odbiorze robót.
20. Płatność za wykonaną usługę remontową nastąpi po jej zakończeniu oraz protokolarnym odbiorze robót, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, w ciągu 30 dni licząc od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
21. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia oraz pozyskać wszelkie informacje do prawidłowej realizacji usługi.
22. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu oraz utylizacji odpadów.
23. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową.
24. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych prawem opinii, zezwoleń i uzgodnień, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
25. Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się w czynnym budynku. Budynek w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie funkcjonował w normalnym trybie. Wykonywane prace nie mogą przeszkadzać w bieżącej pracy jednostki, utrudniać dostępu do budynku ani narażać pracowników i klientów na jakiekolwiek ryzyka i szkody związane z realizacją zamówienia.
26. Załączony przedmiot robót pełni tylko rolę pomocniczą. Wszystkie podane wymiary oraz wymagania należy zweryfikować.
27. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie wykwalifikowanego personelu oraz zapoznanie go z przedmiotem zamówienia.
28. Zamawiający dopuszcza możliwość wynajęcia podwykonawcy - po wcześniejszym, pisemnym poinformowaniu o tym fakcie przez Wykonawcę.
IV. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych oraz opis sposobu przyznawania
punktacji
Kryterium: Cena - max. 100 pkt.
Opis sposobu obliczania punktacji ofert:
1. Oferta najkorzystniejsza cenowo oraz nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma 100 punktów.
2. Pozostałe oferty zostaną ocenione według wzoru:
cena najtańszej ze złożonych ofert
Ilość punktów = -------------------------------- X 100 punktów (waga kryterium)
oferta z badaną ceną
3. Liczba punktów zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższa liczbę punków przyznanych w kry terium ,,Cena".
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości punktów, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oryginałów złożonych dokumentów.
Oferty, które wpłyną po ww. wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Określenie warunków zmiany umowy
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umownych w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (np. przepisy podatkowe, przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych itp.),
b) z powodu wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
c) następstw wynikających ze stanu zagrożenia życia i zdrowia, w związku z wirusem SARS-CoV-2 i wywoływaną przez niego chorobą C0VID-19.
3. Wprowadzenie zmian w umowie z Wykonawcą wymaga formy pisemnej.
4. Wprowadzenie zmian nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy.
VII. Informacje dodatkowe
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
2. Jeśli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
3. Zamawiający przyjmuje oferty cząstkowe.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania sesji publicznego otwarcia ofert.
5. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekaże informacje dot. złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści przedmiotowego zamówienia przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w niniejszym postępowaniu. W takim przypadku zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
7. W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający może żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wadliwych dokumentów, które zostały załączone do oferty.
8. Wykonawca jest związany ofertą przez okres min. 30 dni od dnia terminu składania ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy, szczególnie jeśli przedstawione oferty nie będą spełniały oczekiwań merytorycznych lub możliwości finansowych określonych przez Zamawiającego.
10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podał najkorzystniejszą ofertę cenową.
11. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom starającym się o udzielenie niniejszego zamówienia.
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
13. Wszystkie załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.
14. Zamawiający na każdym etapie postępowania może unieważnić postępowanie.

Kontakt:
15. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia: Agnieszka Gasz tel. 32/ 2866544 wew. 23 w dni powszednie w godzinach 07:00 - 13:00.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.