Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przestawienie ogrodzenia

Przedmiot:

Przestawienie ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Aleja Niepodległości 930
81-861 Sopot
powiat: Sopot
tel. 58 551 21 15, tel. 609 060 524
zamowienia@zdiz.sopot.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Sopot
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 551 21 15, t
Termin składania ofert: 2022-10-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przestawienie ogrodzenia Uniwersytetu Gdańskiego u zbiegu ulic Armii Krajowej i 23 Marca w Sopocie
1. Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze ZP-100/NZ/2022/KS dotyczącej udzjelenia zamówienia na:
Przestawienie ogrodzenia Uniwersytetu Gdańskiego u zbiegu ulic Armii Krajowej i 23 Marca.
2. Zakres prac został określony w Załączniku nr 1 OPIS TECHNICZNY oraz w Załączniku nr 2 Przedmiar Robót

Dokument nr: ZP- 100/NZ/2022/KS

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 13.10.2022 godz.:11:00
Miejsce składania ofert: elektronicznie, e-mailem na adres : zamowienia@zdiz.sopot.pl.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2022 r.

Wymagania:
6. Wykonawca na podstawie sporządzonego przez siebie i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość pojazdów, znaków drogowych i elementów zabezpieczających i być gotowym do wprowadzenia odpowiedniej organizacji zależnie od potrzeb.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie wszelkich robót i usług wykonywanych w ramach Umowy.
7. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów:
kryterium: cena waga 100 % / pkt*
8. Warunki płatności:
1) Płatność za dostarczony przedmiot umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego na rachunek zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT, aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną, musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać:
Nabywca: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27,81-704 Sopot
NIP 585-14-11-941, REGON: 191675563Faktura winna być dostarczona na adres Odbiorcy i
musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazać tj.:
Odbiorca: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930,81-861 Sopot, pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych. Płatności za prawidłowo wystawioną fakturę VAT dokonywać będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie. Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy. Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.
Dane konta Zamawiającego: Nazwa podmiotu: zdizsopot Adres PEF : 5851003159 Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 póz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT."
2) Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie.
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej - w języku polskim; ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów :
1) formularz cenowy Załącznik Nr 5,
2) Oświadczenie RODO Załącznik Nr 6,
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Załącznik nr 7.
Dokumenty należy wysłać na adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdiz.sopot.pl.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.
12. Zamawiający może w każdym czasie zmienić lub odwołać warunki niniejszego postępowania, a także zamknąć (unieważnić) postępowanie bez dokonania wyboru.
13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku przedsiębiorców) oraz zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.
14. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: w kwestiach formalnych i merytorycznych: Katarzyna Sławek tel. 609 060 524.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.