Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

USŁUGA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, ŚCIEŻEK I PARKINGÓW

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

USŁUGA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, ŚCIEŻEK I PARKINGÓW

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kobylanka
Szkolna
73-108 Kobylanka
powiat: stargardzki
zamowieniapubliczne@kobylanka.pl
https://kobylanka.logintrade.net/zapytania_email,102589,33c520a5621a1cf5af93c7f978bc1080.html
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kobylanka
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-10-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,USŁUGA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, ŚCIEŻEK I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY KOBYLANKA"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka mająca na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi takimi jak intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne, błoto pośniegowe z topniejącego śniegu oraz gołoledź.
2. Zamówienie obejmuje trzy zadania (Części):
1) Zadanie I - 27,75 km dróg
- mechaniczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi z dróg o nawierzchni bitumicznej, zatok autobusowych, przy użyciu sprzętu i dozwolonych prawem środków chemicznych i uszorstniających,

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka mająca na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi takimi jak intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne, błoto pośniegowe z topniejącego śniegu oraz gołoledź.
2) Zadanie II - 37,63 km dróg
- mechaniczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi z dróg o nawierzchni gruntowej, przy użyciu sprzętu i dozwolonych prawem
środków chemicznych i uszorstniających,
- mechaniczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi z dróg o nawierzchni bitumicznej, zatok autobusowych, przy użyciu sprzętu i dozwolonych prawem środków chemicznych i uszorstniających,

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka mająca na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi takimi jak intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne, błoto pośniegowe z topniejącego śniegu oraz gołoledź.
3) Zadanie III - 5694 m2 parkingów i ścieżek
- mechaniczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi
z parkingów, placów, ścieżek rowerowych i pieszo rowerowych, przy użyciu sprzętu
i dozwolonych prawem środków chemicznych i uszorstniających

CPV: 90620000-9

Dokument nr: 2022/BZP 00379004, KŚ.271.13.2022.AM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kobylanka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1
p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także
oświadczenie o jakim mowa w Roz. X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje
Wykonawcy przekazują: 1) drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@kobylanka.pl 2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
www.kobylanka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na https://kobylanka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, tj.:1) REKOMENDOWANE przeglądarki
internetowe:o Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,o Google Chrome 31o Mozilla Firefox
26o Opera 182) Pozostałe wymagania techniczne:o dostęp do sieci Interneto zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy
kupcao obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajaxo włączona obsługa JavaScripto zalecana szybkość łącza
internetowego powyżej 500 KB/so zainstalowany Acrobat Readero zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE
Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy3) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:o Polskie Centrum Certyfikacji
Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.o Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej
Izby Rozliczeniowej S.A.o Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.o Kwalifikowane Centrum
certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy
Kobylanka;2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana Damian Szmit tel: 503677713, email: iod@data.pl 3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku
może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kobylanka.logintrade.net/zapytania_email,102589,33c520a5621a1cf5af93c7f978bc1080.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-13 10:00
Miejsce składania ofert: https://kobylanka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html,

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.