Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
28z dziś
4277z ostatnich 7 dni
18300z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa dróg gminnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2022-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino
powiat: białogardzki
karlino@karlino.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Karlino
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-10-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kowańcz, gm. Karlino
Krótki opis przedmiotu zamówienia

wykonanie, w szczególności, przebudowy i remontu dróg gminnych w Kowańczu oraz skrzyżowania z drogą powiatową nr 3300Z wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia drogowego, kanalizacji teletechnicznej oraz wykonaniem zatoki autobusowej i chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Kowańcz, aktualizację dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu zamawiającego oraz doprojektowanie i wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej w pasie drogowym w zakresie inwestycji, zagospodarowanie odpadów powstałych w toku realizacji inwestycji.

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 2 - wykonanie usług w zakresie pełnienia kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego t.j. świadczenie usługi dotyczącej koordynacji, zarządzania, kontroli, robót budowlanych oraz dostaw dla realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kowańcz, gm. Karlino".
II. Zmiany umowy dla zadania częściowego nr 2.
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inspektora Nadzoru, dotyczących:
1) terminu; termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionej okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z:
a) opóźnień lub innych okoliczności zawinionych przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie, za które Wykonawca lub Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności,
b) działania siły wyższej (klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Zamawiającego lub Wykonawcy),
c) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno - prawnych, np. dotyczących decyzji, opinii lub wniosków skierowanych przez organy administracji publicznej,
d) W wyżej wymienionych okolicznościach Strony ustalą nowe terminy umowne, z tym, że zakres zmiany terminu musi być proporcjonalny do przyczyny jaka ją spowodowała
- przy czym każda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw;
2) zmian osób wskazanych w wykazie osób dotyczącym przedmiotowego postępowania, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, na inne osoby legitymujące się co najmniej uprawnieniami wymaganymi do wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu;
3) zmian stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - wysokość wynagrodzenia wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tych podatków obowiązujących
w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;
4) zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę oraz jeżeli wykonawca wykaże, że osoby wykonujące przedmiot umowy osiągały minimalne wynagrodzenie za pracę, stanowiącą przedmiot umowy;
5) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne - każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;
6) zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
7) strony dopuszczają również możliwość zmiany sposobu rozliczania wynagrodzenia należnego za wykonanie Przedmiotu Umowy lub terminów i sposobu dokonywania płatności w związku ze zmianami Umowy dokonanymi ma podstawie zapisów umownych. W takich przypadkach wskazanych, kierując się tym poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany dostosowujące realizację Przedmiotu Umowy do zmienionych okoliczności faktycznych wskazanych powyżej.
2. Pozostałe informacje o zmianach umowy określone są w § 10 projektu umowy.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45230000-8, 45233140-2, 45233220-7, 45233120-6, 45231400-9, 45316110-9, 71320000-7, 71000000-8

Dokument nr: 2022/BZP 00378413, GP.271.35.2022.JC

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 10:45

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.karlino.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
3. Przesłanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu
poczty elektronicznej lub ,,miniPortalu" (https://miniportal.uzp.gov.pl).
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Adres strony internetowej: http://bip.karlino.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Składanie ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą dopuszcza się jedynie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu systemu ,,miniPortal"
(https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).
2. Korzystanie z ,,miniPortalu" jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z systemu ,,miniPortal" oraz Warunków
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP).
3. Wykonawca, zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu ,,miniPortal" oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci elektronicznej, w formacie danych .doc, .docx, .rtf, .xps,
.odt, .pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .ods, .png, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .zip, .7z (zalecane).
7. Sposób złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym zaszyfrowania oferty, sposób wycofania oferty, opisany został w ,,Instrukcji
użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również w systemie ,,miniPortal".
9. Zamawiający zaleca zapoznanie się z opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych opinią ,,Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej":
https://www.uzp.gov.pl
postaci-elektronicznej
10. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): opisany w SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-21 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.