Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4256z ostatnich 7 dni
18279z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów hydraulicznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa materiałów hydraulicznych

Data zamieszczenia: 2022-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Staszica 24
35-051 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17/ 87-531-02
przetargitt@mpecrzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17/ 87-531-02
Termin składania ofert: 2022-10-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,DOSTAWA materiałów hydraulicznych"
2. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 1 do SWZ (Formularz ,,Oferta"*)
3. Materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy, a także muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r).
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone towary na okres 12 miesięcy licząc od daty ich protokolarnego odbioru.
5. Objęte zamówieniem materiały są fabrycznie nowe, nieużywane tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego.

CPV: 44115210-4, 44411000-4, 44190000-8

Dokument nr: KZP-1/253/TTZ/l 12/22

Otwarcie ofert: 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2022 r. o godz. 11M w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Miejsce oraz termin składania ofert.
1.1. Oferty sporządzone ściśle wg wymagań określonych w Rozdziale VII SWZ, należy przesłać w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl lub złożyć pisemnie na adres MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. Ul. Staszica 24, 35-051 Rzeszów.
1.2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (niezależnie od wybranej przez Wykonawcę, wymienionej wyżej, formy składania) upływa dnia 18.10.2022 r. o godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Termin wykonania zamówienia: do 5 dni od daty zawarcia umowy.
2. Miejsce dostarczenia: Baza magazynowa MPEC- Rzeszów Sp. z o.o., Ul. Baczyńskiego 5 w Rzeszowie, w
godz.ch od 800 - 1400, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o dostawie .

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Do prowadzenia niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej ,,Ustawą". Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wewnętrznym MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. na dostawy, usługi i roboty budowlane, wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 5/2008, zwany dalej ,,Regulaminem'* oraz zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).
Ww. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego www.mpecrzeszow.pl
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.1 Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1.2 Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilnej, konsorcjum)
1 w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 1.1. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie.
Warunki określone w pkt 1.2 winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
A. W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w Rozdziale V pkt 1.1. Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą. Oświadczenie wg wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do SWZ (,,Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu").
B. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie Rozdziału V pkt 1.2., Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą. Oświadczenie wg wzoru zawartego w Załączniku nr 3 do SWZ (,,Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia").
C. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia tj.:
1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
1.2. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
1.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
1.4 Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
1.5. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Uwaga:
Zamawiający nie wzywa do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1.-1.5. jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1.1.;
2.2. Zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1.3. zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 1.4, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w 1.5. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokument, o którym mowa w pkt 2.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje sieje odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 3 stosuje się.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6. ,,Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu", o którym mowa w pkt A ,,Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia'', o którym mowa w pkt B, Wykonawca musi złożyć w oryginale.
Pozostałe dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku gdy Zamawiający zażąda dokumentów wymienionych w pkt 1.1. - pkt 1.5. lub pkt 2.1. - pkt 2.2., dokumenty te należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
7. W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego z nich złożenia dokumentów wymienionych w pkt 1.1.- pkt 1.5. lub pkt 2.1. - pkt 2.2. lub pkt 4.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia/skan dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych, należy składać wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
1.3. Celem zapewnienia poufności Wykonawca składający ofertę poprzez jej wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail przetargitt@mpecrzeszow.pl jest zobowiązany do wysłania na ten sam adres e-mail odrębnej wiadomości po terminie składania ofert (Rozdział XI pkt 1.2), a przed terminem otwarcia ofert (Rozdział XI pkt 2.1) w której wskaże klucz do odszyfrowania pliku z ofertą. W przypadku braku przekazania klucza lub przekazania błędnego klucza lub przekazania Zamawiającemu klucza po terminie otwarcia ofert, oferta Wykonawcy zostanie pominięta jako złożona nieprawidłowo.
2.2. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwę (firmę), adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania oraz warunki płatności. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2.3. Informacje, o których mowa w pkt 2.2. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
W tym postępowaniu nie istnieje możliwość składania ofert częściowych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.