Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Podniesienie poziomu efektywności energetycznej

Przedmiot:

Podniesienie poziomu efektywności energetycznej

Data zamieszczenia: 2022-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Pocieszka 20, Warszawska 35, Warszawska 37 w Kielcach
Pocieszka 20, Warszawska 35, Warszawska 37 -
25-312 Kielce
powiat: Kielce
+48 535 166 151
wspolnota203537@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/122459
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 535 166 151
Termin składania ofert: 2022-11-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście naboru
RPSW.03.03.00-AA.00-26-034/17 - Podniesienie poziomu efektywności energetycznej budynków Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Ul. Pocieszka 20, Ul. Warszawska 35, Ul. Warszawska 37 w Kielcach oraz budowa instalacji fotowoltaicznych

Część 1
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Termoizolacja - roboty elewacyjne: izolacja i ocieplenie części ścian podpiwniczenia; ocieplenie ścian cokołu; wymiana okien piwnicznych; ocieplenie ścian zewnętrznych; modernizacja daszków nad wejściami - wyeliminowanie mostków cieplnych; ocieplenie stropodachu; kominy; instalacja odgromowa; montaż lamp LED.
2. Centralne ogrzewanie: demontaż istniejącej instalacji c.o.; montaż rurociągów, montaż armatury, montaż urządzeń grzejnych, badania instalacji, regulacja działania instalacji.
3. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

CPV: 09331200-0, 45331100-7, 45443000-4

Dokument nr: 2022-42351-122459

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-11-29

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Gmina
Kielce
Miejscowość
Kielce

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
Zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, np. tj. występowanie warunków pogodowych, uniemożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. Zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).
4. Ograniczenia zakresu rzeczowego zadania. Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych czynności, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania, itp.
5. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, zamieszki, strajki, pożar, na które strony nie mają wpływu.
6. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku, które obejmowało swoim zakresem termomodernizację ścian zewnętrznych lub docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni minimum 300 m2 o wartości łącznej zadania minimum 500 000,00 zł brutto.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji przedmiotu zamówienia osobami legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jaka zostanie im powierzona, tj.:
Kierownikiem budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową lub robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
Kierownikiem robót instalacyjnych - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych
Kierownikiem robót elektrycznych - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-11-13
Data ostatniej zmiany
2022-11-13 18:56:51

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena ofertowa - waga 80%
Ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru :
C = [Cmin/Cbad] x 80% x 100 pkt
gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej,
Cmin - cena brutto minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
Cbad - cena brutto oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do 2 miejsc po przecinku
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 2 - Okres udzielonej gwarancji
Kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane następujące punkty:
36 miesięcy - 0,00 pkt.,
37 - 48 miesięcy - 5,00 pkt.,
49 - 60 miesięcy - 10,00 pkt.,
61 miesięcy i więcej - 20,00 pkt.
Okres udzielonej gw

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Paweł Rutyna
tel.: +48 535 166 151
e-mail: wspolnota203537@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.