Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawę materiałów budowlanych, sanitarno-hydraulicznych i elektrycznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawę materiałów budowlanych, sanitarno-hydraulicznych i elektrycznych

Data zamieszczenia: 2022-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie
ul. Żołnierska 13b
10-558 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel./fax. 89 519 18 52
sekretariat@ssm.olsztyn.eu
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax. 89 519 18
Termin składania ofert: 2022-12-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawę materiałów budowlanych, sanitarno-hydraulicznych i elektrycznych na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie w 2023 r.
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na:
,,Dostawę materiałów budowlanych, sanitarno-hydraulicznych i elektrycznych na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie w 2023 r."

II. Opis przedmiotu zamówienia
Specyfika głównych wymagań

1. Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, sanitarno-hydraulicznych i elektrycznych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie w 2023 r.
Zamawiający zastrzega, że ilości poszczególnych materiałów budowlanych, sanitarno-hydraulicznych i elektrycznych są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie w tym zakresie prawo do zwiększenia zakresu przedmiotu umowy do 30% wartości brutto. Zamawiający w tym zakresie ma prawo do ograniczenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy. W szczególności, powyższe zmiany nie mogą stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania zamówienia. Zmienione ilości będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych. Zmiany w tym zakresie nie stanowić będą zmiany umowy.

Dokument nr: SSMOL.250.2.99.2022

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert
1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy zamówień publicznych Gminy Olsztyn pod adresem https://zamowienia.olsztyn.eu/
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych w terminie do dnia 02.12.2022 r. do godz. 9:00.
Uwaga!
O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty, a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzenia.

Ofertę wraz z załącznikami składa się w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym).

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.

Wymagania:
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
5. Przedmiot zamówienia opisany został wg następującego kodu CPV- 44111000-1.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy
- tabela - wg załączonego wzoru

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: 7:30 - 15:30.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, wezwań do złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia, zadawanie pytań, jak i udzielanie odpowiedzi odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy przetargowej dostępnej pod adresem: https://zamowienia.olsztyn.eu
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym należy przedstawić cenę ofertową netto i brutto za wykonanie/udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania za pośrednictwem email lub platformy przetargowej dostępnej pod adresem: https://zamowienia.olsztyn.eu
2. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania
- w sprawach merytorycznych - Aneta Miszkin
- w sprawach formalnych - Aneta Szczech

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.