Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
361z dziś
4795z ostatnich 7 dni
18680z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana instalacji gazowej

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Wymiana instalacji gazowej

Data zamieszczenia: 2022-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel. 095 738 71 01
zamowienia@zgm.gorzow.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 095 738 71 01
Termin składania ofert: 2022-12-07
Dokumenty do pobrania
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
z siedzibą przy ulicy Wełniany Rynek 3 w Gorzowie Wlkp.
działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
przy ulicy Przemysłowej 18 w Gorzowie Wlkp.
zaprasza do składania ofert
na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych i w lokalach w budynku mieszkalnym przy Ul. Przemysłowej 18, zgodnie z zakresem prac ujętym w załączonym do zaproszenia przedmiarze robót.
Zakres prac obejmuje demontaż nieczynnej instalacji gazowej oraz montaż nowej instalacji gazowej na częściach wspólnych i lokalach.

Dokument nr: TZP - 002/26WM-ADM-2/2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w ZGM w dniu składania o godz. godz. 08:15.

Składanie ofert:
Opisaną i zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 07.12.2022 r. godz. 08:00
Zaleca się, aby Wykonawcy zainteresowani informacją z otwarcia ofert złożyli stosowny wniosek wraz z ofertą lub przesłali na adres zamowienia@zgm.gorzow.pl .

Miejsce i termin realizacji:
termin wykonania prac: do 15 maja 2023r. z możliwością podziału na dwa etapy: części wspólne bez odłączania gazu po podpisaniu umowy, natomiast przepięcie lokali do nowej instalacji po 10 kwietnia 2023r.

Wymagania:
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązany jest również, jako wytwarzający odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.
Warunki realizacji:
o okres gwarancji: 36 miesięcy
o warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury z możliwością płatności częściowych
o sposób rozliczenia robót: kosztorysem zamiennym sporządzonym na podstawie kosztorysu ofertowego i obmiaru faktycznie wykonanej ilości robót budowlanych.
o roboty, które nie zostały przewidziane w kosztorysie inwestorskim (ślepym), rozliczane będą na podstawie obowiązującej bazy KNR, cen materiałów oraz stawek kalkulacyjnych podanych w ofercie. W przypadku materiałów i sprzętu, który nie został uwzględniony w dokumentach postępowania, zastosowanie będą miały średnie ceny materiałów (bez kz) wydawnictwa ,,SEKOCENBUD" z poprzedniego kwartału. W przypadku braku cen na materiały i sprzęt w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez wykonawcę.
o sporządzenie oferty cenowej: kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną na podstawie załączonych do oferty przedmiarów/oferty cenowej
UWAGA:
? Jeżeli ofertę złoży Wykonawca niebędący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, winien wraz z ofertą złożyć oświadczenie zawierające podstawę prawną zwolnienia. W przypadku utraty przez wykonawcę prawa do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT w trakcie realizacji umowy, nadal będzie obwiązywać cena brutto wynikająca z oferty.
? Jeżeli ofertę złoży wykonawca, który jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, cena oferty powinna zawierać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki, które to zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Tym samym, wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wyraża zgodę na pomniejszenie swoich należności (ceny oferty) o zaliczki i składki, które zamawiający będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić w związku z realizacją umowy. Należność wypłacona bezpośrednio wykonawcy nie będzie wówczas równa cenie oferty.
o należy wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu ofertowego i rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych,
o ceny określone przez Wykonawcę w ofercie i kosztorysie ofertowym są stałe i nie będą zmienione w toku realizacji prac .
1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
4. W postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę opisaną w sposób umożliwiający identyfikację miejsca jej przeznaczenia (np. przez wskazanie oznaczenia sprawy).
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, bądź z ich podaniem, w szczególności w przypadku, kiedy najkorzystniejsza oferta będzie wyższa od możliwości finansowych Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega, że oferty niekompletne; bez załączników, podpisów będą odrzucane, jako niespełniające wymogów formalnych.
8. Oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zaproszeniu podlega odrzuceniu.
9. Decyzję o rozpatrzeniu ofert złożonych po upływie wyznaczonego terminu składania, a przed terminem ich otwarcia podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
10. Wykonawca ponosi wszelkie skutki nieprawidłowego złożenia oferty, w szczególności:
a. złożenia oferty w innym miejscu niż wskazane w zaproszeniu,
b. złożenia oferty w niewłaściwym terminie,
c. złożenia oferty w opakowaniu niewłaściwie opisanym.
11. Szczegółowej weryfikacji będzie podlegać oferta najkorzystniejsza, a w przypadku jej odrzucenia - następna najkorzystniejsza oferta.
12. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe.
13. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu, a który zaoferuje najkorzystniejsze warunki zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianymi w treści zaproszenia.
14. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty ze względu na fakt, że kilka ofert zostanie złożonych z tą samą ceną, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzi negocjacje z tymi Wykonawcami.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania warunków oferty, w szczególności w sytuacji, gdy przekracza ona możliwości finansowe Zamawiającego. Decyzję o tym, z którymi wykonawcami zostaną przeprowadzone negocjacje, podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kryteriów oceny ofert po ich uzyskaniu. Decyzję w tym zakresie podejmie Wspólnota Mieszkaniowa, a Wykonawcy zostaną o tym fakcie poinformowani, a w razie potrzeby zostaną wezwani do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.
17. Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże wszystkim uczestnikom postępowania, na adres e-mail wskazany w złożonej ofercie.
18. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub odwołania warunków niniejszego zapytania, stosownie do art. 701 Kodeksu Cywilnego.

Uwagi:
,,Informacja w zakresie ochrony danych osobowych"
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1.1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 738 71 01, fax. 095 738 71 00;
1.2. W razie pytań w zakresie ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, należy się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych ZGM, kierując je na adres e-mail: iodo@zgm.gorzow.pl; tel. 095 73 87 118
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej 18 w Gorzowie Wlkp., znak TZP-002/26WM/ADM-2/2022, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.7. posiada Pani/Pan:
1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.8. nie przysługuje Pani/Panu:
1.8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.